Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Decreet lokaal bestuur kan naar Vlaams Parlement
​De Vlaamse regering keurde op 27 oktober het ontwerpdecreet lokaal bestuur goed. Wellicht eind november start de behandeling in het Vlaamse Parlement.

De tekst van het ontwerpdecreet wijkt slechts in beperkte mate af van het voorontwerp dat de Vlaamse regering op 30 juni goedkeurde. De verschillen tussen beide versies hebben vooral te maken met het advies van de Raad van State van 9 oktober. Zo zullen de gemeente- en de OCMW-raad elk hun deel van het meerjarenplan  vaststellen, dat weliswaar en geïntegreerd geheel blijft voor de beide besturen samen. Daarna volgt, zoals vandaag, de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad. Verder heeft de Vlaamse regering ingeschreven dat de gemeente ervoor moet instaan dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Deze bepaling komt in de plaats van de huidige verplichting voor de gemeente om het werkingstekort van het OCMW te dragen. Terwijl het voorontwerp de mogelijkheid uitsloot dat een deel van het Gemeentefonds nog naar het OCMW zou gaan, blijft op basis van het ontwerp op dat vlak alles toch bij het oude.

De andere aanpassingen zijn eerder technisch van aard. Wat nog niet in het ontwerp staat, zijn de bepalingen over het akkoord tussen de federaties van secretarissen en financieel beheerders over de overgangsregeling naar algemeen directeur en financieel directeur. Het is de bedoeling dat dit via een of meer amendementen tijdens de parlementaire bespreking wordt ingeschreven.

Jan Leroy

Navigatie