Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Europese Sociale Pijler: impact lokale besturen als werkgever
​De Europese Commissie heeft op 26 april de Europese Sociale Pijler bekend gemaakt. Ze wil hiermee de sociale verworvenheden van Europa herbevestigen en aanvullen. Het gaat om drie domeinen: gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt; billijke arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming en integratie.

Europa zet hiervoor meerdere instrumenten in: (1) fondsen, (2) wetgeving (zoals een geplande richtlijn over het evenwicht tussen werk en privé-leven), (3) sociaal overleg (consultatie van de sociale partners, zoals nu over de communicatie aan de werknemers of over de toegang tot de sociale bescherming, waarop de VVSG via haar Europese koepel, de CEMR zal antwoorden) en (4) enkele niet-bindende instrumenten. De belangrijkste niet-bindende instrumenten zijn de landenspecifieke aanbevelingen, dus ook voor België. Een nieuwigheid is verder het sociaal scorebord, waarbij de vooruitgang op een aantal parameters gemonitord wordt. Tenslotte, maar niet in het minst, heeft de Europese Commissie een interpretatieve mededeling opgemaakt bij de Arbeidstijdenrichtlijn.

Dit zijn heel veel teksten met informatie, maar wat betekent dit nu voor de lokale besturen als werkgever?

Wij zien drie belangrijke elementen:

  • De interpretatieve mededeling over de Arbeidstijdenrichtlijn is in elk geval een belangrijk aandachtspunt, ook voor lokale besturen. Nieuwe dingen staan daar in principe niet in; wel een laatste stand van zaken van (vooral) Europese rechtspraak over een aantal heikele punten, zoals de slapende waak, inhaalrust, referentieperiodes maar ook de samenloop van arbeidsongeschiktheid met vakantie.
  • Daarnaast houdt de Europese Sociale Pijler in dat in de toekomst het ontslag van contractanten in overheidsdienst wettelijk gemotiveerd zal moeten worden (zie punt 7 van de communicatie van de Europese Commissie over de Sociale Pijler. De volledige tekst van de Europese Sociale Pijler vindt u overigens hier).
  • Verder is er een voorstel van EU-richtlijn om het ouderschapsverlof van vier maanden flexibeler te laten opnemen en om het niveau van de uitkering minstens op dat van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen te brengen.

Meer info vindt u op de zeer leesbare website van VLEVA, het Vlaams verbindingsagentschap met Europa.

Uiteraard bevat de Europese sociale pijler nog andere thema's die relevant zijn voor de lokale besturen, zoals over de activering van werkzoekenden en over de toegang tot sociale bescherming. Lees hier het VVSG-standpunt over dat luik.

Marijke De Lange

Navigatie