Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Conceptnota residentiële ouderenzorg: VVSG volgt, met voorbehoud
Afgelopen vrijdag 1 december keurde de Vlaamse Regering de conceptnota 'Residentiële ouderenzorg: een échte thuis voor kwetsbare personen. Een stevige uitdaging voor de samenleving én zorgaanbieders' goed. Vlaanderen trekt zo de krijtlijnen voor de toekomst van de residentiële ouderenzorg. Een van deze krijtlijnen is een protocolakkoord met wederzijdse engagementen van de Regering en de sector, met als doelstelling kwaliteitsvolle, toegankelijke en beschikbare residentiële ouderenzorg garanderen. Dit wordt vertaald in een aantal concrete actiepunten.

Positief is dat de conceptnota voor het eerst zicht geeft op een meerjarenengagement voor de residentiële ouderenzorg. Dit meerjarenengagement beperkt zich niet tot een structurele uitbreiding van het aantal woongelegenheden in de woonzorgcentra (van 7.024 woongelegenheden in 2017 naar 18.136 in 2025), maar voorziet ook een groeipad naar een betere financiering van de zorg en ondersteuning voor bewoners met een zware zorgbehoefte. De Vlaamse Regering maakt hiervoor bijkomend 11 miljoen euro vrij in 2018 en 22 miljoen euro in 2019. Bij de start van de nieuwe legislatuur zal de Vlaamse Regering een meerjarenraming opstellen om tegemoet te komen aan de toenemende zorgzwaarte van de bewoners.

Ook de aandacht voor kwalitatieve zorg en ondersteuning is een positief gegeven. Hier verwijst de conceptnota onder andere naar levenseindezorg, ethisch verantwoord zorgbeleid en cultuursensitieve zorg. Thema's die we vanuit de publieke sector al langer mee uitdragen in onze ouderenzorg. De kwaliteitsindicatoren blijven centraal staan als opvolgsysteem van de kwaliteit in de woonzorgcentra. We pleiten ervoor dat de Vlaamse overheid voorzieningen ook stimuleert om effectief aan de slag te gaan met de kwaliteitsindicatoren. Om de stap te zetten van meten naar verbeteren. We vinden het jammer dat in de conceptnota certificering hier als enige antwoord naar voren geschoven wordt, en de zorginspectie hierdoor gedeeltelijk ontslaat van haar rol in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning in de ouderenzorgvoorzieningen.

Minister Vandeurzen wil daarnaast ook de piste van een dagprijsgarantie onderzoeken. Het is alleszins een nobel idee: eens opgenomen, geen dagprijsveranderingen meer. We zijn zeker bereid hier mee over na te denken, maar met het nodige voorbehoud. Wat doen we bijvoorbeeld met de supplementen bovenop de dagprijs? Wat als de voorziening extra investeert in de zorg en ondersteuning van de bewoners? Ook een evaluatie van het huidige systeem van dagprijsreglementering, dat nog relatief jong is (2015) is hierbij noodzakelijk.

Garanties en maatregelen op het vlak van bestuurlijke transparantie en financiële weerbaarheid moeten de bestuurlijke kwaliteit van de sector verhogen. Dat deze maatregelen aangepast moeten zijn aan de eigenheid van de verschillende spelers in de sector (publiek vs. privaat) is erg belangrijk. Duidelijkheid voor de cliënt, zodat die weet waarvoor hij betaalt in de dagprijs, is essentieel.

Tot slot legt de conceptnota ook de brug naar de persoonsvolgende financiering in de residentiële ouderenzorg, in navolging van de uitgebreide Vlaamse Sociale Bescherming. Een combinatie van een zorgbudget (huidige zorgverzekering en tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) en een zorgticket moet de betaalbaarheid van de residentiële ouderenzorg garanderen. Hierbij vragen we voldoende aandacht zijn voor de toegankelijkheid van de Vlaamse Sociale Bescherming op zich, en voor de zorg- en ondersteuningskosten die solidair gefinancierd worden vanuit deze volksverzekering.

Het is duidelijk: de conceptnota heeft zijn naam niet gestolen. Er wachten de sector inderdaad een aantal belangrijke uitdagingen, de conceptnota schetst het kader waarmee Vlaanderen de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd wil bieden. De publieke zorgsector wil hier alvast mee haar schouders onder zetten, om zo iedere oudere de zorg en ondersteuning te bieden die hij nodig heeft.​

Navigatie