Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hindernissen voor ruimtelijke verdichting verder weggewerkt
Meer woningen en voorzieningen op één plek kunnen realiseren is een van de manieren om onze klimaatdoelstellingen te halen, én kan leiden tot kwaliteitsvoller samenleven. Helaas beletten heel wat ruimtelijke plannen die verdichting of andere zinvolle ingrepen. Het actualiseren van verouderde voorschriften is echter een tijdrovende en dure bezigheid, waar gemeenten maar nauwelijks aan toe komen.

Sinds vorig jaar is de regelgeving aangepast, zodat projecten met een hogere bouwdensiteit toch vergund kunnen worden, ook als er ruimtelijke regelgeving is die dat eigenlijk belet. De meest in het oog springende maatregel was dat men geen rekening meer moet houden met verkavelingsvoorschriften of voorschriften in BPA's (bijzonder plan van aanleg), tenminste als die verkavelingsvoorschriften of dat BPA ouder zijn dan vijftien jaar. 

Gaat het echter om een BPA dat minder dan vijftien jaar geleden voor het laatst is gewijzigd, om voorschriften in een APA (algemeen plan van aanleg) of om voorschriften in een ruimtelijk uitvoeringsplan, dan bieden bovenstaande maatregelen geen soelaas. De aanpassing of opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan was dan de enige mogelijkheid, maar dat is een lange en complexe procedure.

 

Nieuwe procedure

Maar nu is het ook mogelijk om via een (lichtjes) vereenvoudigde procedure de voorschriften in een BPA, APA of ruimtelijk uitvoeringsplan te schrappen of aan te passen. Die procedure is beschreven in  art. 7.4.4/1 Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening en treedt dank zijn een recent uitvoeringsbesluit nu ook concreet in werking.

Meer info:

Besl. Vl. Reg. 11 jan. 2019 inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, B.S. 25 febr. 2018, www.ruimtelijkeordening.be of Xavier Buijs

Navigatie