Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Archeologienota bij bouwprojecten maar later in het proces én minder vaak nodig
De regelgeving Onroerend Erfgoed bepaalt dat voordat graafmachines hun werk doen, het noodzakelijk kan zijn dat eerst wordt nagegaan of er archeologische vondsten in de bodem zitten; en zo ja, hoe daar dan het best mee wordt omgegaan.  Er kwam ook van gemeenten heel wat kritiek op deze regelgeving, omdat projecten een stuk langere doorlooptijd kregen en de kosten van zo'n nota behoorlijk konden oplopen. Deze wijzigingen hebben tot doel hieraan te verhelpen en zo het draagvlak voor archeologie te versterken.

Bekrachtigde archeologienota moet pas bij beslissing er zijn

Bij grotere bouwprojecten moet er daarom een archeologienota worden opgemaakt. De regelgeving hierover is recentelijk gewijzigd. Voor alle vergunningsaanvragen die sinds 1 juni  worden ingediend, hoeft voortaan geen reeds bekrachtigde archeologienota meer te worden toegevoegd. Het volstaat als de archeologienota ter bekrachtiging is voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed of de gemeente als die erkend is als onroerend erfgoedgemeente. Vanzelfsprekend moet op het moment dat de over de vergunningsaanvraag wordt beslist de archeologienota nog altijd wel degelijk bekrachtigd zijn. Zo kunnen bepaalde randvoorwaarden die de archeologienota aangeeft, toch nog in de vergunningsbeslissing worden opgenomen.

Archeologienota minder vaak verplicht

Behalve deze wijziging is er nog een aantal andere wijzingen rond de archeologienota. Zo kunnen eerder bekrachtigde archeologienota's voortaan worden hergebruikt, tenminste als ze betrekking hebben op dezelfde percelen en er geen bijkomende ingreep in de bodem nodig is. Voortaan geldt er ook in meer gevallen een vrijstelling van de verplichting een archeologienota op te maken. Dit is, telkens onder bepaalde voorwaarden, het geval bij kleinere infrastructuurwerken, bij de ver- of herbouw van bestaande constructies en bij reliëfwijzigingen in agrarisch gebied. Bij verkavelingsaanvragen is verduidelijkt in welke gevalleen een archeologienota moet worden opgemaakt. 

Algemene evaluatie onroerend erfgoedregelgeving

Bovendien wordt het gehele onroerend erfgoeddecreet, dus niet louter het deel archeologie, de komende maanden geëvalueerd. Juist voor het zomerreces keurde de Vlaamse regering een conceptnota goed. Die conceptnota geeft aan welke wijzigingen men denkt; maar er kunnen er nog bijkomen of juist afvallen. 

Meer weten?

Lees er meer over via deze link.

U bent een lokaal mandataris of werkt voor een gemeente en hebt een vraag ? U hebt een suggestie om de regelgeving te verbeteren? Neem contact op met Hilde Plas of Xavier Buijs

Navigatie