Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Financiering sociale verhuurkantoren aangepast
​Afgelopen vrijdag werden de wijzigingen aan het erkennings- en subsidiebesluit van de sociale verhuurkantoren een eerste keer principieel goedgekeurd. Dit besluit zet in op verdere versterking en professionalisering van de SVK's.

Financiering

Het besluit voorziet in een hogere opstartsubsidie voor nieuwe sociale verhuurkantoren, als een stimulans om zo de weinige blinde vlekken in Vlaanderen weg te werken. Een belangrijke bijkomende financiering is de groeisubsidie, om de groei die een SVK tijdens het voorbije werkingsjaar heeft gerealiseerd, sneller te honoreren. Ook komt er een extra stimulans voor de SVK’s die hun groeipad bereikt hebben. Om te vermijden dat die SVK’s minder moeite zouden doen om nog bijkomende woningen in huur te nemen, zullen SVK’s bij het bereiken van 200 woningen recht hebben op een basissubsidie die 10 000 euro hoger is dan de gewone basissubsidie. Daarnaast heeft het besluit heel wat aandacht voor de versterking van het financieel beheer.

Lokale besturen

Voor lokale besturen zijn er ook enkele belangrijke wijzigingen.

Zo zullen de SVK's in de toekomst wel subsidies ontvangen voor het beheer van de woningen die ze huren van gemeenten, OCMW's, intercommunales, provincies, de VMSW en het Vlaams Woningfonds, weliswaar enkel in die  gevallen waar er geen sprake kan zijn van dubbele subsidiëring. Het besluit omschrijft precies welke woningen in aanmerking komen.

Waar tot nu de stemgerechtigde deelname van gemeenten of OCMW’s aan het bestuur van het SVK een subsidievoorwaarde is, zal die verplichting vervangen worden door een inspanningsverbintenis. Het SVK moet de gemeente of het OCMW aanbieden om deel uit te maken van het bestuur, maar het is de eigen keuze van het  bestuur in kwestie om hierop in te gaan.

Het aangepaste besluit schrijft ook een regeling in waarbij de minister van Wonen een gemeentelijk groeipad kan opleggen aan een SVK waarvan het aantal ingehuurde woningen in die gemeente gedurende 2 jaar niet toeneemt. Indien het SVK dat gemeentelijk groeipad niet volgt, kan de minister beslissen dat het SVK niet meer mag inhuren in die gemeente en dat de gemeente wordt toegevoegd aan het werkingsgebied van een ander SVK. Het besluit voorziet in inspraak van het SVK, maar niet van de gemeente. Het lijkt ons dat ook het lokaal bestuur hierin moet worden gehoord, als het ooit tot dergelijke beslissing zou komen.

 Het SVK zal ook niet langer verplicht zijn een aaneengesloten werkingsgebied na te streven. 

 

Woningkwaliteit

Een belangrijke aanpassing in het besluit is de afschaffing van de verplichting van het conformiteitsattest. Tot nu is het SVK verplicht om vooraf een conformiteitsattest aan te vragen voor elke in te huren woning. De afgelopen jaren bleek het overgrote deel van de woningen dat een sociaal verhuurkantoor in huur wenst te nemen, bij een eerste conformiteitsonderzoek ter plaatse aan de minimale vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit te voldoen. Vanuit die vaststelling en de verdere responsabilisering van de sector wordt de verplichting van het conformiteitsonderzoek geschrapt. Het sociaal verhuurkantoor kan wel vragen aan het agentschap of aan een gemeente als daarover afspraken werden gemaakt, om een conformiteitsonderzoek uit te voeren. 

Meer info over de wijzigingen in VMSW Nieuwsflash, in de beslissing van de Vlaamse Regering en in de bijbehorende nota.

Heb je nog aanvullingen, bedenkingen of vragen bij de aanpassingen aan het SVK-besluit? Contacteer Joris Deleenheer

Navigatie