Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Na 25 mei: tips voor slim gebruik van GDPR en nieuwe Camerawet
Op vrijdag 25 mei trad de nieuwe Camerawet (inforumnr. 319337) in werking. Niet toevallig werd op diezelfde dag de Algemene Verordening Gegevensbescherming (G.D.P.R.) van toepassing (inforumnr. 300861). De G.D.P.R. heeft invloed uitgeoefend op de redactie van de nieuwe Camerawet.

TIP 1: doe de privacytoets

Deze tips bekijkt u best voor de plaatsing en gebruik van bewakingscamera's om G.D.P.R.-conform te handelen.

 • Als beeldopnames een groot risico inhouden voor de privacy van de betrokkenen, is een Gegevenseffectbeoordeling nodig en moet de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingsautoriteit) geraadpleegd worden.
 • De toestemming van de betrokkene moet op een vrije, specifieke, op informatie berustende en uitdrukkelijke wilsuiting berusten die afgestemd is op het doel van de beeldopnames. De betrokkene moet in begrijpelijke vorm alle informatie krijgen, waarbij duidelijke en eenvoudige taal wordt gebruikt.
 • De beelden moeten toereikend en ter zake dienend zijn en beperkt blijven tot datgene wat minimaal nodig is. Alle redelijke maatregelen dienen te worden getroffen om beelden die onjuist zijn onverwijld te wissen.
 • De beelden moeten bewaard worden in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de betrokkene te identificeren en mogen niet langer bewaard worden dan nodig is voor het doel.
 • Uitsluitend wie de beelden maakt of de persoon(en) die onder zijn gezag handelen, heeft toegang tot de beelden. De persoon van wie gegevens verwerkt werden, heeft het recht om de beelden op te vragen na een eenvoudig, maar precies, verzoek.

Er gelden andere en meer specifieke bepalingen voor politiecamera's vanaf 25 mei.

TIP 2: breng de administratie in orde

(aanvulling van dit item op 1 juni en 6 juni 2018)

De toestemmingsvereiste moet nog steeds gebeuren door de plaatsing van een pictogram. Er moeten omwille van de G.D.P.R. meer vermeldingen op het pictogram komen, in het bijzonder wanneer het A.N.P.R.-camera's betreft. Tegen 11 december 2018 moeten de bestaande pictogrammen aangepast zijn. Dit uitvoeringsbesluit van 28 mei geeft meer toelichting bij het pictogram (inforumnr. 321538).

De aangiftevereiste kon niet blijven bestaan onder G.D.P.R. Sinds 25 mei is de Gegevensbeschermingsautoriteit niet langer belast met het ontvangen van aangiften van bewakingscamera's. De aanmelding zal gebeuren bij de politiediensten, in afwachting van een melding via Police-on-Web. Tegen 25 mei 2020 moeten alle bewakingscamera's aangemeld zijn. Dit uitvoeringsbesluit van 8 mei geeft toelichting (inforumnr. 321287).

Een aanmelding via een centraal platform wordt voorzien (ook via een APP), naar analogie met de aangifte van alarmsystemen. Dat gebeurt via www.aangiftecamera.be. (sinds 6 juni 2018 beschikbaar volgens berichtgeving in de pers)

Wie camerabeelden wil verwerken, moet een register van beeldverwerking bijhouden. Dit uitvoeringsbesluit van 8 mei geeft toelichting bij de inhoud van het register (inforumnr. 321287).

Merk ook op dat vanaf 1 juni nieuwe bepalingen rond camera's in voetbalstadions van kracht worden.

TIP 3: informeer u over de nieuwe wet

In het julinummer van Lokaal zult u een artikel met een toelichting over de nieuwe Camerawet (inforumnr. 319337) terugvinden. In dit nieuwsbericht van januari kunt u alvast de grootste vernieuwingen teruglezen (het voorontwerp werd immers niet meer aangepast na dit nieuwsbericht en er kwamen geen amendementen op de tekst in het parlement). Op deze website van de FOD Binnenlandse Zaken vindt u de meest actuele info.

TIP 4: denk mee over een slimmer gebruik

Op 6 februari vond in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken van het federale parlement een hoorzitting plaats over het wetsontwerp. De VVSG lichtte er, naast de voorzitter van de Raad van Burgemeesters en de vertegenwoordigers van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie haar visie toe.

Die visie werd neergeschreven in dit verslag.

 • Lokale besturen zijn belangrijke gebruikers van cameratoezicht, en zijn er ook financiers van. Het is belangrijk dat ze daar verder een (regie)rol in kunnen spelen.
 • Het is positief dat burgemeesters en bevoegde personen inzake noodplanning in real time beelden mogen bekijken in het kader van noodplanning en evenementen.
 • Het is positief dat dat lokale besturen gebruik kunnen maken van mobiele camera's, maar het toepassingsgebied blijft beperkt. Mobiele camera's kunnen niet gebruikt worden voor andere controles (bv. sluikstorten) of door brandweer en hulpdiensten.
 • Lokale besturen willen een optimalisering van een veel efficiënter gebruik van camera's en hun netwerken. Dit kan kader binnen een 'smart cities' visie (de eerste laag of 'hardware').
 • Lokale besturen moeten niet alleen de verplichting krijgen om beelden te uploaden in een nationaal systeem, maar moeten er ook beelden in real time uit kunnen trekken om lokaal beleid te kunnen sturen (de tweede laag of 'software').
 • Lokale besturen besteden bijzondere zorg aan gegevensbescherming en laten hun camerasysteem valideren door een democratisch verkozen orgaan. Het is jammer dat de gemeenteraad niet meer betrokken wordt bij plaatsing camera's op alle wegen.

TIP 5: volg infosessies en laat u ondersteunen

De VVSG gaf toelichting over camera's in de strijd tegen sluikstorten bij MooiMakers. De presentatie vindt u hier.

Op vrijdag 28 september 2018 organiseert de VVSG een halve studiedag over de nieuwe wet en een halve studiedag over de toepassing van de G.D.P.R. in Brussel. Meer informatie volgt binnenkort.

In tussentijd kunt u voor ondersteuning (bijvoorbeeld een model van raadsbesluit conform de nieuwe wet) en infosessies op maat van uw bestuur terecht bij tom.deschepper@vvsg.be

Nieuwe pocket op komst

De VVSG heeft de voorbije weken samen met uitgeverij Politeia gewerkt aan een pocket die de vijf bovenstaande tips verder uitwerkt, de nieuwe Camerawet en wet politiecamera's haarfijn bespreekt en toelicht met handige schema's. Daarin wordt ook de koppeling met een slim camerabeleid en samenwerking met private partners gemaakt. De pocket bevat info voor geïnteresseerde raadsleden, beleidsverantwoordelijken, gespecialiseerde politiediensten, private bewakingsdiensten en de gemiddelde burger. We geven ook een overzicht van lopende projecten en slimme samenwerkingsverbanden binnen het Quadruple Helix model. De pocket is binnenkort beschikbaar (contacteer nathalie.deceukeleer@politeia.be of www.politeia.be).

Tom De Schepper​

Navigatie