Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

VVSG-vormingsaanbod: kwaliteitszorg en organisatie-ontwikkeling
Op zoek naar vorming rond Organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeleid? Hierbij een greep uit ons vormingsaanbod.

 

 


 

  Kwaliteitsbeleid en Organisatieontwikkeling 

 

ROP Assistentiewoningen (GAW)

ROP Dagverzorgingscentra

Integer handelen in de zorg: de juiste keuze maken in moeilijke situaties

Lerend netwerk: Integer handelen in de zorg

Opleiding voor beginnende woonassistenten van een groep assistentiewoningen (GAW)

Opleiding voor beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra

Lean in welzijnsvoorzieningen

Netwerkatelier : hoe samenwerking in goede banen leiden?

 

 

 

ROP Assistentiewoningen

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. Ze focussen op de actuele veranderingen. U krijgt de kans om samen te bekijken hoe crisishulp, overbruggingshulp, rol van de woonassistent, interne afsprakennota, zelfevaluatie, … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht.
Antwerpen, start 29 januari 2019
Gent , start 4 februari 2019
Leuven, start 22 januari 2019

 

ROP Dagverzorgingscentra

Op dit regionaal ondersteuningspunt (ROP) krijgt u de kans om collega's te ontmoeten, ervaringen te delen en zo nieuwe inzichten en een grotere deskundigheid te verwerven. De regionale ondersteuningspunten dagverzorgingscentra focussen op de actuele veranderingen.

U krijgt de kans om samen te bekijken hoe vervoer, medicatie, praktische organisatie en de afstemming met de thuiszorg … ingevuld kan worden. Indien er actuele bijsturingen, norminterpretaties, veranderingen van wetgeving etc. zijn, dan wordt dit ook hier toegelicht

Gent, start 19 februari 2019
Leuven, start 14 februari 2019

Integer handelen in de zorg: de juiste keuze maken in moeilijke situaties

In iedere openbare zorgorganisatie komen bestuur, leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan: Wat is, in deze specifieke situatie, het (moreel) juiste om te doen? Wetten, regels en voorschriften geven niet altijd uitsluitsel, al was het maar omdat ze onderling strijdig kunnen zijn. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook de maatstaf niet zijn. Hoe weeg je het belang van de bewoners/cliënten af tegen de belangen van het personeel? De training morele oordeelsvorming leert je via een 7-stappenplan – zelfstandig of in gesprek met anderen – wél het juiste antwoord te vinden op lastige (morele) vragen uit de praktijk van het werk.

Via deze vorming krijgen de deelnemers een ethisch denkkader aangereikt dat kan ondersteunen bij het nemen van moeilijke beslissingen. Wie deze vorming gevolgd heeft, kan ook deelnemen aan de lerende netwerken integer handelen in de zorg waar concrete door de deelnemers aangereikte cases worden besproken.

Gent, op 12 februari 2019
Leuven, op 14 februari 2019

 

Lerend netwerk : Integer handelen in de zorg

Op lerend netwerk oefent u met collega's in het nemen van verantwoorde beslissingen, het maken van de juiste keuzes in dilemma's in de zorg.

In WZC komen leidinggevenden en medewerkers geregeld voor de vraag te staan: 'wat is, in deze specifieke situatie, het juiste om te doen?' Wetten, regels, procedures en voorschriften geven immers niet altijd uitsluitsel. Persoonlijke overtuigingen en sociale normen kunnen in zichzelf ook niet de maatstaf zijn. Vanuit een ethisch kader bespreken op elke bijeenkomst een dilemma van een van de deelnemers en onderzoeken we samen wat hier de juiste beslissing is.

Opgelet: Deelnemers die voor het eerst inschrijven op dit lerend netwerk, dienen vooraleer ze kunnen deelnemen de introductiedag rond integer handelen in de zorg te volgen. Deze wordt georganiseerd te
Gent op dinsdag 12 februari en te Leuven op donderdag 14 februari 2019.
 
Dit lerend netwerk organiseren we op volgende locaties
Gent, start 12 maart 2019
Leuven, start 26 maart 2019
Roeselare, start 19 maart 2019

 

Opleiding voor beginnende woonassistenten van een groep assistentiewoningen (GAW)

Beginnende woonassistenten zitten met heel wat vragen. Welke wetgeving moet ik volgen? Wat zijn norminterpretaties en waar vind ik die? Waar moet ik aan denken bij de opmaak of de herziening van een interne afsprakennota of een schriftelijke overeenkomst? Welke wettelijke bepaalde taken heeft een woonassistent?  Ook over kwaliteit zijn vaak heel wat zaken onduidelijk. Wat vraagt het kwaliteitsdecreet? Wat zijn de SMK's? Hoe pak je een zelfevaluatie concreet aan? Wat doe je met de resultaten?

Wanneer en waar

dag 1: maandag 13 mei 2019 (enkel GAW)
dag 2: donderdag 16 mei 2019 (GAW en Dagverzorgingscentra samen)
telkens van 9u30 tot 16u30 (9u onthaal).
Brussel : Elan, Vooruitgangstraat 331 te 1030 Brussel (bereikbaarheid).
Uitgebreide info via deze link.

 

Opleiding voor beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra

Beginnende verantwoordelijken van dagverzorgingscentra zitten met heel wat vragen. Welke wetgeving moet ik volgen? Wat zijn norminterpretaties en waar vind ik die? Waar moet ik aan denken bij de opmaak of de herziening van een interne afsprakennota of een schriftelijke overeenkomst? Hoe zit de RIZIV-financiering ineen?

Ook over kwaliteit zijn vaak heel wat zaken onduidelijk. Hoe pak je een zelfevaluatie concreet aan? Wat doe je met de resultaten?

Wanneer en waar

dag 1: dinsdag 14 mei 2019 (enkel dagverzorgingscentrum)
dag 2: donderdag 16 mei 2019 (GAW en Dagverzorgingscentra samen)
telkens van 9u30 tot 16u30 (9u onthaal).
Brussel : Elan, Vooruitgangstraat 331 te 1030 Brussel (bereikbaarheid).
Uitgebreide info via deze link.


Lean in welzijnsvoorzieningen

LEAN is één van de meest succesvolle kwaliteitsverbetertechnieken van de afgelopen decennia. Tijdens deze no-nonsense opleiding leer je de filosofieën en technieken van LEAN kennen en toepassen zodat je verspilling op je dienst of in je organisatie kan terugdringen en de effectiviteit van je personeelsleden en middelen kan vergroten. Na een korte inleiding "LEAN-denken" krijg je vooral technieken aangereikt om activiteiten die geen waarde toevoegen kan identificeren en aanpakken. Je oefent deze technieken in onder begeleiding van iemand met ook praktijkervaring in zorg- en welzijnsorganisaties.

Leuven, start 14 maart 2019
Gent, start 13 september 2019.

 
Netwerkatelier : hoe samenwerking in goede banen leiden?

In het netwerkatelier verwerf je 'al doende' vakmanschap om een complex samenwerkingsproces met een veelheid aan partners beter aan te voelen en te begeleiden. In deze module leer je interventies of tussenkomsten ontwerpen zodat je netwerk meer productief en betrokken wordt. Je leert ook waar en hoe je je netwerk kan vormgeven zodat de interventies elkaar versterken. De ontwerpende aanpak rendeert als het netwerk heterogeen is qua perspectieven en belangen. Door het zorgvuldig ontwerpen van interventies in je eigen context of netwerk, kan je complexe processen meer open en productief laten verlopen. Juist omdat de aanpak scherp en doordacht is, krijgt het proces alle ruimte en kan het doelgericht verlopen. Zo slaag je er in doorbraken op het terrein te faciliteren.
 

Gent, start 12 maart 2019
Antwerpen, start 27 september 2019

 

Navigatie