Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Vlario contactdag Vlaams-Brabant - Leuven
​Programma

09u.00     Aanmelding
09u.30     Openingswoord
09u.40     Het archeologiedecreet – 1 jaar van toepassing.
Door afgevaardigde van Agentschap Onroerend Erfgoed
Waar moeten opdrachtgevers aandacht aan besteden om hun archeologienota vlot goedgekeurd te krijgen zonder vertragingen op te lopen?
10u.10     Nieuw Vlarebo en de Codes van Goede praktijk  - Hoe bereid ik mij voor om vertragingen van mijn wegenis-en rioleringsprojecten te vermijden?
Door Andy Heurckmans, Grondbank
Op 21 september jl. keurde de Vlaamse regering een wijziging van het VLAREBO goed. De wijzigingen hebben vooral een invloed op de regeling grondverzet, de cofinanciering, de criteria voor het bepalen van de saneringsvariant en de geldigheid van een bodemonderzoek. Wat betekent dit voor onze dossiers?
10u.40     De omgevingsvergunning en het omgevingsloket – welke wijzigingen staan er op til?
De afgelopen maanden werd er met de sector intens overlegd over het normenboek. Wat zijn de resultaten en gaan we sneller vergunningen kunnen aanvragen?
11u.00     Koffiepauze
11u.30     Hoe gaan we om met de synergie tussen de boven-en onderbouw? 
Eerst de onderbouw…
Door afgevaardigde van Werkgroep 7 van VLARIO
Sinds enkele jaren bereikt of nadert heel wat oudere rioolinfrastructuur het einde van zijn levensduur. Dat is de aanleiding om een onderzoek te starten waarbij de focus zou komen te liggen op de langere termijn. Het beoogde resultaat was een methodiek voor de bepaling van interventiemomenten (inspectie, onderhoud, vervanging, …) en de nodige budgettering ervan, voor de verschillende componenten van de rioolinfrastructuur. Op deze manier wordt een transitie gemaakt naar een Assetmanagementplan op lange termijn, waarbij ingrepen beter op elkaar worden afgestemd en onnodige kosten worden vermeden.
En dan de koppeling met de bovenbouw…
Door afgevaardigde van Werkgroep Gemeenten van VLARIO. 
Een gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de publieke ruimte. Wegen en riolering maken hiervan een belangrijk deel uit. Hoe kan de onderbouw beter worden betrokken bij de bovenbouw inzake exploitatie en vervangingsinvesteringen. Meer nog: hoe vertaalt men dit naar BBC? De werkgroep gemeenten stelt graag enkele concrete cases voor die als leidraad kunnen dienen.
12u.15     Lunch en kennistafels 
13u.30     Voorstelling praktisch vademecum werfproeven
Door afgevaardigde van ad-hoc Werkgroep Werfproeven
Op de werf worden vele proeven uitgevoerd maar dit gebeurt niet altijd op de correcte wijze. Binnen de ad werkgroep werfproeven van Vlario werd een praktisch vademecum opgemaakt met een korte beschrijving van de proef, de uitvoeringsmodaliteiten en aandachtspunten waarmee de werftoezichter rekening dient te houden. Het belang en nut van dit document wordt toegelicht door een afgevaardigde van de werkgroep.
13u.50     Veiligheid op de werf!
Door afgevaardigde van Werkgroep Veiligheid
Besloten ruimtes op werven worden vaak niet als dusdanig herkend en benoemd. Als gevolg hiervan worden risico's (atmosferische en/of evacuatie) afkomstig van besloten ruimtes vaak over het hoofd gezien. De gevolgen van het onoordeelkundig omgaan met deze risico's kunnen zeer ernstig zijn. Daarom werd in de schoot van Vlario een werkgroep veiligheid opgericht die zich focust op het thema "besloten ruimtes in werfsituaties" en die zich tot doel stelt praktische tools en opleidingen uit te werken.
14u.15     Richtlijnen ondergrondse en bovengrondse infiltratievoorzieningen en de infiltratiematrix.
Door afgevaardigde van Werkgroep Studiebureaus
In oktober publiceerde Vlario de richtlijnen voor bovengrondse infiltratievoorzieningen, gelijktijdig werd de 2e versie van de ondergrondse richtlijnen gepubliceerd alsook de update van de infiltratiematrix. Hoe gaan we praktisch aan de slag met deze richtlijnen?
14u.35     Normen: Wat is hun toegevoegde waarde? En hoe ernaar verwijzen in bestekken?
Door afgevaardigde NBN
Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat activiteitsdomeinen in de industrie, de dienstensector en de overheid. Ook in bestekken spelen normen een belangrijke rol. Maar hoe verwijs je best naar normen?
15u.00     Slechte grond. En nu?
De interpretatie van het grondonderzoek is vaak ondermaats of met onvoldoende terreinkennis opgemaakt. De invloedsfactoren van de grondwaterverlagingswerken en de daarop te berekenen debieten blijken dan ook in uitvoering niet overeen te komen met de voorop gestelde waarden, waardoor meerwerken, wijzigingen en verlengingen van uitvoeringstermijn ontstaan. Hoe pakken we dit aan?
Een praktijkgerichte toelichting is voorzien.
15u.30     Afsluiting met hapje en drankje

Provinciale contactdagen

- dinsdag 13 november - Oost-Vlaanderen (Aalst)
- dinsdag 20 november - Vlaams-Brabant (Leuven)
- dinsdag 27 november - Antwerpen (Heist-op-den-Berg)
- woensdag 28 november - West-Vlaanderen (Brugge)
- donderdag 6 december - Limburg (Heusden-Zolder)

Tijdens de lunchpauze worden er kennistafels georganiseerd. Hiervoor hoeft u zich niet aan te melden, maar kan u gewoon aanschuiven. Eventuele vragen mag u ons vooraf overmaken.
Thema's:
- Dimensioneren waterdoorlatende bestrating
- Keuring privé-riolering
- Nieuw Vlarebo en de Codes van Goede praktijk
- Sloopopvolgingsplan

Inschrijving voor deze contactdag is volledig kosteloos voor de VLARIO-leden. Niet-leden betalen 60 euro. Wij hopen u ook dit jaar weer massaal te mogen verwelkomen tijdens één van deze dagen!

Meer info en registeren - www.vlario.be

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie