Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

25ste VLARIO-dag 2018
​Op dinsdag 27 maart 2018 vindt de 25ste VLARIO-dag plaats en dit laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. Traditiegetrouw houden we hier de vinger aan de pols en blikken we vooruit op de uitdagingen. Het thema van de VLARIO-dag 2018 is "Wat hebben pensioenen en rioleringen gemeen?". Een ongewone keuze lijkt misschien, maar tijdens de VLARIO-dag zullen de verschillende sprekers hier dieper op ingaan. Het definitieve programma stellen wij u met trots voor en wij hopen u allen massaal te mogen begroeten.

Programma

08.15     Ontvangst 

09.15     Openingswoord

09.30     Er was eens... 25 jaar Vlario, en nu?

09.50     De watersector: transitie naar een "natural capital" benadering

10.10     Wat is de toekomst van onze rioleringen?

10.30     Denk mee over het waterbeleid van de toekomst!
De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) bereidt de 3e waterbeleidsnota voor die eind 2018 in openbaar onderzoek gaat. Voor de totstandkoming van deze nota is er resoluut gekozen voor een participatief proces om samen met onder meer de lokale besturen vernieuwende ideeën en oplossingen te ontwikkelen. U krijgt niet alleen een overzicht van de stand van zaken maar vooral hoe u nog kan meedenken over het waterbeleid in de toekomst.

10.45     Koffiepauze

11.15     Wat kost onze riolering? Een terugblik en toekomstverkenning
Welke kosten voor gemeentelijke sanering werden gerapporteerd in 2016 en wat brengt de toekomst? Wat zijn de uitdagingen vandaag en morgen voor de gemeentelijke financiering?

11.35     Wat betekent de "betonstop" voor rioleringsprojecten?
De Vlaamse regering formuleerde vorig jaar nieuwe doelstellingen inzake ruimtelijke ordening. In navolging van het advies van de Vlaamse bouwmeester en om tegemoet te komen aan de ruimtelijke noden inzake wonen, mobiliteit, energie, klimaat, waterhuishouding, economie, maatschappelijk bestel, enz. wordt er ingezet op verdichting van de stedelijke kernen; de zogenaamde "betonstop 2040". De details worden uitgewerkt in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Voor VLARIO bestudeerde de KU Leuven de impact die BRV heeft op rioleringen en deze resultaten worden in primeur voorgesteld tijdens de VLARIO-dag.

12.00     Ligt de oplossing van ondergelopen straten (alleen) bij de gemeenten?
Hoe consolideer ik mijn gemeentelijk hemelwaterplan? Welke instrumenten en mogelijkheden heeft een gemeente hiervoor?

12.20     Moeten we daar echt zo dikwijls over vergaderen?
Welke concrete acites nemen de stakeholders om de doorlooptijd van een rioleringsproject te herleiden tot een aanvaardbaar niveau?

12.40     Slotwoord 

Met aansluitend werklunch op de rioleringsbeurs. Om 14u00 is een overlegmoment voorzien met de voorzitters van de werkgroepen. Al uw vragen en suggesites worden hier besproken en ter harte genomen. Alle werkgroepvoorzitters zijn aanwezig op een centrale plaats van de rioleringsbeurs. Om 15u00 is een feestelijk moment voorzien voor de 25ste VLARIO-dag. Einde omstreeks 17u00.

We nodigen u heel graag uit voor het grootste evenement binnen de rioleringssector in Vlaanderen. Naast een inhoudelijk heel interessant programma bieden we u daarna het ideale netwerkmoment aan op onze rioleringsmarkt. Meer dan 60 exposanten tonen u hun allerlaatste nieuwigheden. Inschrijven kan via www.vlario.be/vlariodag .

Programma

De VVSG is bij dit evenement geen direct betrokken partij en staat dus niet in voor inhoud of kwaliteit. We publiceren het omdat het prima facie degelijk en inhoudelijk nuttig lijkt voor onze leden-lokale besturen.

Navigatie