Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Ronde van Vlaanderen - Actuadossiers voor uw bestuur
Voor wie:
• Burgemeesters, OCMW-voorzitters, voorzitters
gemeenteraad, schepenen, raadsleden van
gemeenten en OCMW’s.
• Secretarissen van gemeenten en OCMW’s, leden
van het management, hoofden sociale diensten.
 

​​Actuadossiers voor uw bestuur

De VVSG nodigt u van harte uit op deze Ronde van Vlaanderen. ​

​Vlaanderen wil de organisatie van de gemeente en het OCMW regelen in een nieuw decreet lokaal bestuur. Een belangrijk onderdeel gaat over de integratie van gemeente en OCMW. Op onze Ronde van Vlaanderen verneemt u wat er in de ontwerpteksten staat en maakt u kennis met een VVSG-routekaart om de samenwerking gemeente en OCMW in de praktijk vorm te geven. 
 
In specifieke sessies gaan we in op actuele ontwikkelingen of urgente vraagstukken zoals het lokale afvalbeleid en de vraag of het mee is met zijn tijd, de veranderingen in het zorglandschap en de rol van de publieke zorg hierin, het lokale activeringsbeleid in combinatie met de gewijzigde werkgelegenheidsmaatregelen, hefbomen om kinderarmoede te bestrijden, de monitoring van vrijetijdssectoren en de verhardingsstop als aangrijpingspunt voor slim ruimtelijk beleid. 
 
Deze Ronde van Vlaanderen heeft nog een extraatje in petto. Speciaal voor nieuwe en minder nieuwe mandatarissen is er een voorprogramma dat u inzicht geeft in de spelregels voor lokale bestuurders en het gebruik van sociale media. 

 

Programma en presentaties

Voorprogramma (optioneel)

​16.30Onthaal van deelnemers voor het voorprogramma​
​17.00​Keuze uit volgende werkgroepen:
A. ​Hoe werk ik als lokale mandataris?  presentatie
B. Hoe werk ik als raadslid met sociale media?  presentatie
​18.30​Einde voorprogramma en napraten met een broodje

Hoofdprogramma​ ​

​18.30​​Onthaal van deelnemers voor hoofdprogramma met broodjesmaaltijd
​​19.00 - 20.10​Eerste werkgroepronde:

1. Een nieuw ‘decreet lokaal bestuur’: waaraan mag u zich verwachten?  presentatie
2. Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd.  presentatie
3. Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid.  presentatie
4. Activeren van werkzoekenden en werkgelegenheidsmaatregelen in volle verandering.  
5. Uitbreidingsronde kinderopvang: is het advies van uw bestuur zorgvuldig? presentatie

​20.10 - 20.20​Wissel
​20.20 - 21.30​​Tweede werkgroepronde:

6. De samenwerkende organisatie : een routeplan voor de samenwerking gemeente – OCMW  
presentatie decreet lokaal sociaal beleid -presentatie samenwerkende organisatie
7. Publieke zorg van de toekomst: welke rol voor de lokale overheid presentatie
8. Ontwikkelingen in het onderwijslandschap ​presentatie OVSG
9. Lokale hefbomen om kinderarmoede te bestrijden in uw gemeente 
presentatie VVSG - presentatie Netwerk tegen Kinderarmoede
10. Verhardingsstop legt basis voor ruimtelijk rendement en kernversterking presentatie

​21.30

​Afsluiten met een drankje

 

Voorprogramma (optioneel)

​Kies één werkgroep uit onderstaande:

​A. Hoe werk ik beter als lokale mandataris?​
Welke rechten en plichten heeft u als raadslid? Hoe agendeert u punten op de raad, welke documenten kan u inkijken? Dit programma richt zich in eerste instantie tot de mandatarissen die pas onlangs een mandaat opnamen. Vanzelfsprekend zijn ook mandatarissen die al wat langer meedraaien en informatie missen over de spelregels voor lokale mandatarissen van harte welkom. We leggen u de regels van het decreet uit aangevuld met voorbeelden uit de praktijk en gaan in op uw vragen. 
Begeleiding: Marian Verbeek en Pieter Vanderstappen, stafmedewerkers werking en organisatie ​
​B. Hoe werk ik als raadslid met sociale media? 
We verkennen met u de mogelijkheden om als raadslid m​et sociale media te werken. Hierbij richten we ons vooral op mandatarissen die de eerste stappen zetten in het socialemedialandschap. Twitter, instagram, facebook zijn immers online dorpspleinen waar u verneemt wat er leeft en de communicatie aanknoopt met burgers. Ze bieden u mogelijkheden om participatiever aan politiek te doen. Tegelijk is uw inzet in sociale media een langetermijninvestering, om een vertrouwensband met kiezers op te bouwen. We gaan concreet in op de mogelijkheden van sociale media voor u als raadslid en tonen praktijken en ervaringen van politici die slim gebruik maken van sociale media. 
Begeleiding: Nadja Desmet, sociale media strateeg, Socialemediaburo.be

 

Hoofdprogramma

Eerste werkgroepronde van 19  tot 20.10 uur. Kies één werkgroep uit onderstaande:

​1.​​Een nieuw ‘decreet lokaal bestuur’: wat mag u verwachten? 
De Vlaamse regering werkt volop aan een decreet lokaal bestuur, dat vanaf de volgende lokale beleidsperiode het gemeentedecreet, het OCMW-decreet en het decreet intergemeentelijke samenwerking moet vervangen. Een cruciaal punt hierbij wordt de veel nauwere politieke en ambtelijke samenwerking tussen gemeente en OCMW. Wat staat er vandaag in de ontwerpteksten? Welk traject volgt tot het decreet een feit zal zijn?’
Begeleiding: Jan Leroy, directeur Bestuur VVSG​​
​2.
Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd. 
Vlaanderen wil het restafval verder laten dalen. Tijdelijke recyclageparken, kleinschalige inzamelpunten, nieuwe selectieve inzamelingen, acties met scholen en verenigingen moeten ons daarin helpen. De gemeente staat in voor de regie over dat alles. Wat u kan ​​doen, en andere acties die het nieuwe Vlaamse afvalplan voorstelt, verneemt u tijdens deze sessie.
Begeleiding: Christof Delatter, diensthoofd afvalbeleid en Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid
​3.
Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid 
De afslanking van de provincies en de toevoeging van de Vlaamse sectorale subsidiestromen aan het Gemeentefonds zijn belangrijke ijkpunten die de gemeente meer beleidsruimte geven. Sectorale decreten wijzigden grondig om de uitvoering van het planlastdecreet mogelijk te maken. U krijgt in deze sessie een overzicht van de voorbije evoluties en van wat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Lokale monitoring van het vrijetijdsbeleid, regiowerking, deregularisering en (te verwachten) nieuwe decreten komen aan bod. 
Begeleiding: Hilde Plas, stafmedewerker cultuur, erfgoed en kunstenbeleid en Chris Peeters, diensthoofd en stafmedewerker jeugd en sport.
​4.
Activeren van werkzoekenden en werkgelegenheidsmaatregelen in volle verandering 
De overheveling van veel federale tewerkstellingsmaatregelen naar de regio’s heeft effecten op de lokale besturen. In deze sessie brengen wij op een bevattelijke manier een overzicht van alle activeringsmaatregelen die al veranderd of nog in verandering zijn: art 60, PWA, doelgroepkortingen, werkervaringsstage. U verneemt concreet wat de gevolgen zijn voor het OCMW en voor het lokale bestuur als werkgever.
Begeleiding: Fabio Contipelli, diensthoofd maatschappelijke integratie en werk, Ann Jughmans, stafmedewerker sociale economie en Peter Cousaert, stafmedewerker werkgelegenheids- en activeringsbeleid
​5.Uitbreidingsronde kinderopvang: is het advies van uw bestuur zorgvuldig? 
Het advies van een lokaal bestuur bij een uitbreidingsronde kinderopvang moet kwaliteitsvol zijn en zorgvuldig worden opgesteld. Wat betekent dit in de praktijk?
Kind en Gezin en VVSG vertellen meer.
Begeleiding: Ann Lobijn, diensthoofd kinderopvang​

Tweede werkgroepronde van 20.20  tot 21.30 uur. Kies één werkgroep uit onderstaande:

​6.
De samenwerkende organisatie: een routeplan voor de samenwerking gemeente – OCMW
De samenwerking tussen OCMW en gemeente raakt bijna elke vezel van de organisatie: zowel de hulp- en dienstverlening, het beleid als de ondersteunende diensten. Het integratieverhaal verscherpt een aantal vragen waar lokale besturen al jaren mee geconfronteerd worden: rond geïntegreerd beleid, klantgericht werken, verzelfstandiging, innovatieve arbeidsorganisatie. De VVSG onderzocht het afgelopen jaar hoe lokale besturen deze samenwerking aanpakken, waar de voornaamste aandachtpunten liggen en welke valkuilen en aanraders besturen onthouden.
Begeleiding Peter Hautekiet, stafmedewerker organisatieontwikkeling 
​7.
Publieke zorg van de toekomst: welke rol voor de lokale overheid?
Het zorglandschap is in verandering: integrale zorg, persoonsvolgende financiering, hertekening eerste lijn, zorgregio’s. We schetsen de belangrijkste trends en gaan na hoe de publieke zorg daarin past in een verhaal vol nieuwe ontwikkelingen en trends? Welke beweegruimte hebben publieke zorgdiensten om hierop in te spelen?
Begeleiding:  Emme Vandeginste , stafmedewerker samenwerking thuiszorg; Tine De Vriendt, diensthoofd netwerk thuiszorg; Evi Beyl, stafmedewerker financiering ouderenzorg,  Chantal Swerts, stafmedewerker publieke zorg of Rika Verpoorten, stafmedewerker woonzorg
​8.​Ontwikkeling in het onderwijslandschap 
Deze sessie gaat in op ontwikkelingen die cruciaal zijn voor het gemeentelijk onderwijsbeleid: de bestuurlijke schaalvergroting, de hervorming van het secundair onderwijs, de uitrol van het M-decreet, de maatschappelijke discussie over de einddoelen, de neutraliteit van het openbaar onderwijs, het loopbaandebat, de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding. 
Begeleiding: Patriek Delbaere, directeur OVSG
​9.​Lokale Hefbomen om kinderarmoede te bestrijden
In deze sessie komt u inspiratie halen en concrete tips om levensomstandigheden en kansen van gezinnen in armoede duurzaam te verbeteren. Wat kan u lokaal doen op gebied van kinderopvang, vrije tijd, wonen en ruimtelijk beleid, onderwijs, activering of wijkopbouw zodat ook kinderen in armoede meetellen? En wat weten we over kritische succesfactoren en kwaliteitscriteria? Een sessie die niet alleen onontbeerlijk is voor OCMW-raadsleden en -voorzitters, maar uitdrukkelijk ook voor gemeenteraadsleden, schepenen voor vrije tijd, ruimtelijke ordening, kinderopvang, onderwijs en wie mee zijn schouders wil zetten onder de strijd tegen armoede.
Begeleiding: Anneline Geerts, stafmedewerker kinderarmoede  en Frederic Vanhauwaert, coordinator van het Netwerk tegen armoede
10.Verhardingsstop legt basis voor ruimtelijk rendement en kernversterking
Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen schetst de krijtlijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van de volgende decennia. Een belangrijke lijn is de verhardingsstop: niet meer bouwen in landbouw – en natuurgebieden en de verdichting van steden en dorpen ondersteunen. Mooie principes, maar hoe gaat u daar als gemeente concreet mee om? In deze sessie overlopen we met u hoe gemeenten hun  instrumenten slim kunnen inzetten om kernen ruimtelijk beter te ontwikkelen. 
Begeleiding: Xavier Buijs, diensthoofd en stafmedewerker ruimtelijke omgeving 

 

Waar en Wanneer

Dinsdag 21 maart 2017
Boudewijnzaal, Provinciehuis Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Volg op de parking de bewegwijzering naar 'Boudewijnzaal' (Blok F).
bereikbaarheid​ 

De Ronde van Vlaanderen vindt plaats op verschillende data en locaties doorheen Vlaanderen:
Gent - donderdag 9 maart
Malle - maandag 13 maart
Leuven - maandag 20 maart
Hasselt - dinsdag 21 maart
Roeselare - woensdag 22 maart

 

Deelnameprijs

90 euro per deelnemer voor VVSG-leden of -partners (*) inclusief broodjesbuffet, drankjes en VVSG-pocket
Deelname aan de VVSG-Ronde van Vlaanderen is alleen mogelijk voor VVSG-leden en -partners.

 

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be. Duid aan of u wenst deel te nemen aan het voorprogramma en vink de workshops van uw voorkeur aan. Graag ontvangen we uw inschrijving ten laatste een week op voorhand. Deelname aan de VVSG-Ronde van Vlaanderen is alleen mogelijk voor VVSG-leden en -partners.

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van onze factuur. ​

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met  10 dagen voor de start van de opleiding. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulering later plaatsvindt. Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info inhoudelijk

Mattie Jacobs, diensthoofd programma opleiding & consulting
mattie.jacobs@vvsg.be, 02 211 55 59

 

Info praktisch

Willem Ceulemans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, VVSG-academie.
willem.ceulemans@vvsg.be, 02 211 55 06

 

Organisatie

Een organisatie van de VVSG.

Navigatie