Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werk maken van activering op de sociale dienst: visie, kaders en beleid
Medewerkers van de sociale dienst, sociaal huis, activeringsdienst: hoofdmaatschappelijk werkers, diensthoofden in eerste orde

​Welzijnsgericht activeren vraagt reflectie en visievorming op alle niveau's van het OCMW. Zowel de raad, leidinggevenden als maatschappelijk werkers hebben actief invloed op het tot stand komen en uitvoeren van beleid. Naast de bovenlokale regelgeving biedt de lokale autonomie belangrijke hefbomen voor de ontwikkeling van een lokaal welzijnsgericht activeringsbeleid. Maar wat houdt dergelijk beleid in? Wat is daar voor nodig? En hoe start je daar mee?

Een brede kijk op activering en een meersporenbeleid leidt tot een succesvolle en duurzame integratie in de samenleving en ondersteunt het rechtskarakter van maatschappelijke integratie en maatschappelijke dienstverlening. Een goed welzijnsaanbod en aangepaste vormen van onbetaalde arbeid zijn hiertoe essentieel. Professionele activering is één facet, maar activeren omvat meer dan toeleiden naar een opleiding of een (tijdelijke) job. Activeren is ook sociale activering of uitkijken naar zinvolle tijdsbesteding. OCMW's, die naast de begeleiding in het kader van artikel 60 § 7, ook nog voorzien in andere activeringsmaatregelen vanuit een niet-verplichtend kader, scoren beduidend beter.

Met deze opleiding werken we op maat aan een kritisch reflectieproces en visievorming met oog op het uitbouwen van een welzijnsgerichte activeringsbeleid. Het lesmateriaal is afgeleid uit wetenschappelijk onderzoek en een ruime beleids-en praktijkervaring. We bieden de deelnemer stof tot nadenken, allerlei tips en tricks om bekende en minder bekende valkuilen te omzeilen.

MODULE 1 VAN LEREND NETWERK WELZIJNSGERICHTE ACTIVERING

Deze opleiding is een eerste module in het kader van het Lerend Netwerk Welzijnsgerichte Activering. Dit lerend netwerk biedt de komende jaren meerdere modules aan met oog op het ontwikkelen en ondersteunen van welzijnsgerichte activering op het lokale niveau. De volgende modules zijn gericht op uitdieping, werkbezoeken en intervisie. Aan het Lerend netwerk Welzijnsgerichte Activering is didactisch materiaal verbonden, een digitaal forum en begeleiding op maat.

Resultaat van de opleiding

De deelnemers krijgen een leidraad met bouwstenen om hun activeringsbeleid reflectief te ontwerpen of te verbeteren. Als eindresultaat heeft de deelnemer een concreet plan met eerste stappen naar een lokaal welzijnsgericht activeringsbeleid.

Opbouw van de opleiding

Wil je werk maken van kwaliteitsvolle en duurzame activering op jouw sociale dienst? We gaan stapsgewijs aan de slag om je eigen activeringsbeleid te ontwerpen, te verbeteren en uit te diepen. We gaan zowel in op beleidsprocessen (hoe) als de inhoud van het activeringsbeleid (wat).

De opleiding wordt dusdanig opgebouwd dat er veel ruimte is voor uitwisseling van ervaringen en voorbeelden van andere OCMW's die zorgen voor inspiratie, kennisdeling en concrete tips om verbeterpunten aan te pakken op korte en lange termijn. De begeleiders brengen theorie en praktijk samen en werken met reflectiemateriaal dat ook nog na de opleiding in de eigen praktijk van pas kan komen.

Op de eerste dag van de opleiding bouwen we samen de rest van de opleiding op. Er is een basismenu, maar daarbinnen zullen we naargelang de stand van zaken in het eigen OCMW duidelijke accenten leggen in samenspraak met de deelnemers.

Volgende bouwstenen komen aan bod:

  • Theorie en modellen ter ondersteuning van beleid en beleidsprocessen in wisselwerking met de praktijk.
  • De juridische en maatschappelijke OCMW-context
  • Visie-ontwikkeling: uitdagingen, spanningsvelden en procesontwikkeling
  • Taak- en procesgerichte modellen voor welzijnsgerichte activering
  • Faciliterende organisatorische processen

Doelgroep

Medewerkers van de sociale dienst, sociaal huis, activeringsdienst: hoofdmaatschappelijk werkers, diensthoofden in eerste orde. Maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders kunnen ook deelnemen, maar enkel in het bijzijn van hun leidinggevende. Uitzonderingen zijn toegestaan voor veldwerkers met beleidsbevoegdheden. Deelnemen aan deze eerste module vereist een actieve deelname tijdens en tussen de lesdagen.

Begeleiding

Peter Cousaert, VVSG stafmedewerker activeringsbeleid

Hans Grymonprez, lector AP Hogeschool en doctoraal onderzoeker UGent

Vormingsuren

24

Deelnemers

Het maximaal aantal deelnemers is beperkt tot 16p

Wanneer en waar

Donderdagen 19 januari, 23 februari, 30 maart en 22 juni 2017
van 9.30 tot 16.30 uur, onthaal om 9 uur
NH Hotel Brugge
Boeveriestraat 2 8000 Brugge > bereikbaarheid

Deelnameprijs

480 euro - inclusief syllabus, lunch en koffiepauzes.

Deze prijs is mee mogelijk gemaakt door de steun van de Vlaamse overheid.

Dit initiatief is exclusief voor VVSG leden.

Inschrijven

Schrijf nu in langs http://congrescentrum.vvsg.be.
Of via dit inschrijvingsformulier

Inchrijven is mogelijk tot en met woensdag 4 januari 2017.

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met tot en met woensdag 4 januari 2017. 
De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.
Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

Info inhoudelijk

Peter Cousaert, stafmedewerker activeringsbeleid

Peter.cousaert@vvsg.be 02 211 56 30

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
gudrun.hellinckx@vvsg.be, 02 211 55 57

Organisatie

Een organisatie van de VVSG met de steun van de Vlaamse overheid.

      

Navigatie