Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Trefdag Sociaal: Durf meer Doen
politici en medewerkers uit sociale domeinen, verantwoordelijken voor onderwijs, vrije tijd, burgerzaken, ruimtelijke ordening en wonen, economie en veiligheid kortom iedereen die mee hun schouders willen zetten onder een sterk sociaal beleid.

 

De samenwerking tussen gemeente en OCMW moet in de eerste plaats het sociaal beleid dienen. Daarom deze speciale Trefdageditie, als krachtig signaal dat we met velen zijn die een versnelling hoger schakelen en een lokaal beleid realiseren waarbij niemand in de kou blijft staan. #TrefdagSociaal wordt een niet te missen evenement, niet alleen voor politici en medewerkers uit sociale domeinen, maar ook voor alle verantwoordelijken voor onderwijs, vrije tijd, burgerzaken, ruimtelijke ordening en wonen, economie en veiligheid die mee hun schouders willen zetten onder een sterk sociaal beleid. Ook trekkers uit maatschappelijke organisaties zijn van harte uitgenodigd. Kom lessen trekken en vernieuwende praktijken ontdekken, verruim uw blik tijdens spraakmakende lezingen, durf het debat aan te gaan en haal energie uit gesprekken met collega’s.

 

Klik hier voor de digitale programmabrochure van Trefdag Sociaal.

 

Programma

 

​9.30 uur

Brief aan mijn burgermeester: pleidooien voor een nog beter sociaal beleid

Vier prominente figuren schrijven en lezen een brief aan een burgemeester. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en ervaring schetsen ze een uitdaging, een droom of een verlangen van wat ons te doen staat om van de gemeente een plek te maken waar het goed leven is voor iedereen, ook voor diegenen die om de ene of andere reden kwetsbaar staan.

Tutti Fratelli, een sociaal – artistieke theatergroep/werkplaats in het hart van Antwerpen, onderstreept met liederen de frisse insteek van deze briefschrijvers. Tutti Fratelli werd officieel opgericht door bezielster en artistiek leider Reinhilde Decleir in 2007, maar de kiem ontstond al in 2003, uit een samenwerking met een groep mensen van APGA, het Antwerps Platform Generatiearmen.

Fons Duchateau, OCMW-voorzitter en schepen stad Antwerpen, heet u van harte welkom.

​10.30 - 11.30 uur

1.Publieke ruimte: pleidooi voor het verspreiden van schoonheid

Goedele Desmet houdt een pleidooi voor een billijker spreiding van kwaliteit en schoonheid. Ze doet hiermee een oproep aan beslissingnemers: houd het eenvoudig waar het al mooi is. Breng zachtheid waar lelijkheid en hardheid de dienst uitmaken. Zet het dure straatmeubilair in de arme buurten, en vice versa.

Goedele Desmet is architecte bij BOB361 en docente aan de KULeuven. BOB361 sleepte vorig jaar de Belgische Architectuurprijs in de wacht voor het studentencomplex rond het beschermde gebouw 'Huis van de Student' in Antwerpen. Eerder al won het bureau de provinciale architectuurprijs voor zijn sociale woningen in Kessel-Lo.

​2.Onderwijs anders bekeken: de lokale gemeenschap heeft impact op gelijke onderwijskansen
presentatie Agirdag  presentatie Boeraeve

De sociale ongelijkheid in het Vlaamse onderwijs is groot. Erger nog, het onderwijs lijkt de sociale ongelijkheid te bestendigen. Nochtans zou men anders mogen verwachten: onderwijs is toch gericht op het aanboren en ontwikkelen van de talenten bij leerlingen? Kinderen die opgroeien in armoede of kinderen met een allochtone achtergrond zijn niet minder begaafd dan andere kinderen. Toch presteren zij veel minder goed in ons onderwijs.

Hoe komt dat? Wat loopt er mis? Hoe kunnen we de kloof dichten? Welke rol speelt de lokale gemeenschap en het lokaal bestuur daarbij? Deze sessie richt zich tot ieder die mee wil denken en zich engageren om in de lokale gemeenschap hefbomen te installeren die impact hebben op gelijke onderwijskansen.

Prof. Dr. Orhan Agirdag. In 1984 geboren als laatste kindje van een Limburgs mijnwerkersgezin. Na zijn middelbare studies in Heusden-Zolder, studeerde hij Sociologie aan de KU Leuven. In 2011 promoveerde hij aan de UGent tot Doctor in de Sociologie met een onderzoek naar de gevolgen van schoolsegregatie in Vlaanderen. Agirdags doctoraatsproefschrift werd meermaals bekroond. Hij is als universitair docent verbonden aan Universiteit van Amsterdam en aan de KU Leuven. In zijn onderzoek combineert Orhan Agirdag inzichten van sociologie, onderwijskunde en linguïstiek. Meer specifiek bestudeert hij hoe brede maatschappelijke tendensen zoals groeiende etnische diversiteit en technologische ontwikkelingen een invloed hebben op verschillende onderwijsprocessen.

Sofie Foets startte in schooljaar 2012-2013 'ToekomstATELIERdelAvenir (TADA)', een 100% tweetalige vzw die motivatiegericht en maatschappij-oriënterend onderwijs biedt aan kinderen van 10 tot 14 jaar uit Brusselse aandachtswijken. Via praktijklessen, die gegeven worden door gepassioneerde vrijwilligers, wil TADA de blik en de toekomstperspectieven van deze kinderen verruimen. Sofie studeerde politieke wetenschappen en Europese politiek en beleid. Maatschappelijk engagement en ondernemerschap zijn eigen aan haar. Voor de lancering van TADA werkte ze als adviseur in het Europees Parlement, onder andere op beleidsthema's als onderwijs, cultuur, burger- en mensenrechten.

Ann Boeraeve is coördinator in het Athenuem Wispelberg, een school - met een meerderheid aan GOK-leerlingen – die alles uit de kast haalt opdat alle jongeren er hun talenten kunnen maximaliseren. Ann Boeraeve is overtuigd dat hiervoor synergie nodig is voor de school en haar omgeving.

3.Betaalbaar wonen voor iedereen, ook voor vluchtelingen    presentatie

Goede betaalbare woningen vinden voor iedereen is een probleem, zeker voor mensen met een laag inkomen die het zich niet kunnen veroorloven een woning te kopen. In de sociale huisvesting zijn de wachtlijsten lang, op de private huurmarkt krijg je vaak minder kwaliteit voor een veel hogere prijs. De vluchtelingencrisis scherpt dit probleem nog aan: op korte termijn moeten lokale besturen op zoek naar huisvesting voor duizenden erkende vluchtelingen die zich in ons land mogen vestigen en hier blijven wonen. Dit vergt creatieve oplossingen en out of the box denken.

De Koning Boudewijnstichting wil diverse nieuwe vormen van investeringen met sociale impact in huisvesting stimuleren. Ze wil samen met lokale besturen nadenken over een vernieuwende aanpak. Hoe betrekken we private eigenaars die leegstaande panden hebben? Wat met huursubsidies? Zit er muziek in alternatieve woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen? Kunnen we niet wat meer armslag geven aan de sociale verhuurkantoren? Zijn formules van tijdelijk gebruik van woningen mogelijk? Kunnen we de doorlooptijd om een sociale woning te bouwen niet versnellen? Vergt de woonbehoefte van vluchtelingen een specifieke aanpak?

Leen Verbist, Real Estate Manager en gewezen schepen voor Huisvesting in Antwerpen, trekt met een inleiding die diverse mogelijkheden illustreert het debat op gang. De deelnemers vullen aan op basis van hun inzichten en praktijkervaringen. De resultaten van deze praktijkmarkt worden achteraf gebundeld en als beleidsaanbevelingen aan de bevoegde ministers bezorgd.

​4.Sociaal artistiek werkt: het hart van Borgerhout klopt in De Roma

Wanneer we denken aan vrijetijdsparticipatie, dan komen vaak eerst de structuren en de instrumenten in beeld, zoals de lokale netwerken en het kansenpassysteem.

Voor deze sessie richten we de blik verder. We kijken voor een keer ook niet alleen vanuit het lokale bestuur maar vanuit het perspectief van burgers en verenigingen en hun bottom-up bijdrage aan sociaal artistieke praktijken en maatschappelijke participatie. Wat werkt, en hoe werkt het? Het verhaal van De Roma wordt ons uit de doeken gedaan door Paul Schyvens, bezieler en gangmaker van het eerste uur, Ferre Wyckmans, voorzitter, en Stephanie Van Houtven, districtsvoorzitter en cultuurschepen van Borgerhout. Het verhaal van een iconische plek, honderden vrijwilligers, bron van maatschappelijke vernieuwing en werkplek voor verandering. Maar ook een verhaal over diversiteit, co-creatie, mobiliteit, armoede, en stadsvernieuwing.

Paul Schyvens, coördinator van De Roma in Borgerhout en de drijvende kracht achter de omvorming van de voormalige bioscoop tot een multifunctionele culturele trekpleister, kreeg vorig jaar de Humanitasprijs van de Provincie Antwerpen.

'Schyvens wist verschillende maatschappelijke groepen blijvend te engageren voor het project en verschillende generaties en gemeenschappen te binden', klinkt het. 'Enerzijds door in te spelen op nostalgie, maatschappelijk engagement en gemeenschapsvorming en anderzijds door tegelijk een sterk cultureel programma uit te bouwen. Hij heeft aan de maatschappij door de realisatie van het De Roma-project iets duurzaams gegeven.

Ferre Wyckmans is voorzitter van de Roma en was tot 2015 algemeen Secretaris van de christelijke bediendebond LBC-NVK.

Stephanie Van Houtven is districtscollegevoorzitter en districtscultuurschepen in Borgerhout, Daarnaast is zij ondervoorzitster van de sp.a .

5.De publieke zorg van de toekomst

Hoe ziet de openbare kinderopvang, thuiszorg en woonzorg er uit in 2030? Waar ligt de focus van publieke zorg en wat moet Vlaanderen doen om dit te ondersteunen? Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen geeft samen met twee gesprekspartners uit de academische wereld een antwoord op de vraag wat het Vlaams beleid kan betekenen voor lokale besturen die kiezen voor publieke zorg.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Dominique Verté, professor Sociale gerontologie aan de VUB
Bruno Vanobbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris
Piet Van Schuylenbergh, directeur mens, directeur afdeling OCMW's, VVSG

​10.30 - 12.00 uur

6.Grote kansen voor kleine kinderen: wat zijn lokale hefbomen om kinderarmoede te bestrijden?   presentatie

Deze sessie geeft u een dieper inzicht in de hefbomen om op lokaal niveau kinderarmoede te bestrijden. We baseren ons hierbij op academische inzichten en ervaringen uit de praktijk.

De rol van de lokale besturen in de armoedebestrijding is niet te onderschatten. Het OCMW is het laatste vangnet van onze sociale zekerheid en verschaft met het leefloon een inkomen aan degenen die geen beroep (meer) kunnen doen op de sociale zekerheidsvoorzieningen. Daarnaast is het OCMW bevoegd voor de bestrijding van armoede, een horizontale bevoegdheid. Veel van de problemen gerelateerd aan armoede vinden bovendien een oplossing in een lokale context: onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg enzovoort. We nodigen u uit om mee te verkennen hoe we op deze terreinen lokaal een verschil kunnen maken. We zijn hiervoor in het goede gezelschap van wetenschapper Wim Van Lancker en auteur Celia Ledoux.

Wim Van Lancker is een vanuit de informatica omgeschoolde sociaal wetenschapper, als postdoctoraal onderzoeker van het FWO Vlaanderen verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen. Hij doet onder andere onderzoek naar de relatie tussen sociaal beleid, armoede en ongelijkheid, meer bepaald hoe het sociaal beleid vorm moet krijgen om de kinderarmoede terug te dringen.

Celia Ledoux is schrijfster van drie boeken bij Uitgeverij Vrijdag en columniste voor onder andere De Morgen, de VRT Nieuwsdienst en Radio 1. In haar columns snijdt ze geregeld het thema armoede aan en combineert ze daarbij praktisch inzicht aan de huidige politiek-maatschappelijke praktijk en wetenschappelijke inzichten over  armoede. Ze houdt vaak sociaal-maatschappelijke themalezingen, bijvoorbeeld over vrouwelijke armoede en armoede in België. Haar roman 'Wild Vlees' kwam in het najaar van 2015 uit.

​7.Dilbeek kantelt zijn organisatie: vraaggestuurd werken in een sterke ‘stroom’ Welzijn
presentatie Eeckelaert  presentatie Nijs

Dilbeek verandert fundamenteel en met ambitie. Ze kiezen hierbij voor een bijzonder vernieuwingspad geïnspireerd door de principes van de 'innovatieve arbeidsorganisatie': bredere, interessantere jobs en teams met meer zelfsturing vergroten de mogelijkheden om vraaggestuurd te werken. Tegelijk wordt de hele structuur van de groep Dilbeek procesgestuurd hertekend: zo worden het OCMW en de gemeentelijke diensten Welzijn & Preventie en Onderwijs samen ondergebracht in de 'stroom' Welzijn. U verneemt uit eerste hand meer over de ambitie, aanpak, eerste resultaten en uitdagingen. Een niet te missen sessie voor wie momenteel de eigen organisatie (wil) herdenken.

Lies Vereecke, OCMW-voorzitter Dilbeek
Marianne Vandenhoute, secretaris
Marianne Nijs, projectleider Dinamo

Ben je geprikkeld door het verhaal van Dilbeek en wil je graag meer te weten komen over een innovatieve arbeidsorganisatie? Wij organiseren samen met Flanders Synergy een 4-daagse opleiding Innovatief werken bij lokale besturen. Meer info: klik hier

8.De kracht van heterogene teams

Uw team is kleurrijk, leeftijdsdivers, genderheterogeen, of net niet. Creatief en innovatief is het zeker en vast! Interactie en samenwerking zijn geen vanzelfsprekendheid. Wat zijn de grenzen of obstakels waarop we steeds botsen?

'Deep democracy' is een krachtig instrument om de wijsheid van de minderheid mee te nemen in een meerderheidsbesluit. Het gaat over bemiddelen tussen andere visies, over gevoelige zones, en mechanismen van inclusie en uitsluiting. Maak kennis met een aanpak en tips om van een heterogeen team een heterogeniaal team te maken.

Fanny Matheusen is transitiepedagoog. Ze begeleidt mensen en/in groepen wanneer verschil ertoe doet. Net de minderheidsstem draagt de kracht van verandering in zich die we nodig hebben om als samenleving de transitie te maken. Fanny combineert praktijk en theorie op een eigen wijze. Je kan verder met haar kennismaken via haar blog en website.

9.Met service design een specifieke dienstverlening voor alleenstaande ouders uitvinden

Alleenstaande ouders vormen een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt. Toch is er weinig aandacht voor in de beleidsvoering, zowel op Vlaams als op lokaal niveau. OCMW Turnhout en de VVSG gingen samen met een groep alleenstaande werkzoekende ouders experimenteel aan de slag, ondersteund door Crossroad, een bureau gespecialiseerd in dienstverlening en servicedesign.

Het uitgangspunt: ontwerpen vanuit de beleving van de klant, niet zozeer vanuit de visie van de expert. De opdracht is duidelijk: platgetreden paden verlaten. Tijdens deze workshop leggen we een nieuw dienstverleningsconcept voor aan de deelnemers en maakt u kennis met de mogelijkheden van servicedesign.

​11.45 - 12.45 uur

10.De nieuwe gemeente   presentatie

Met de samenwerking en integratie tussen gemeente en OCMW komt stilaan de nieuwe gemeente naar voren; een gemeente die beter uitgerust is om een gepaste individuele hulpverlening en een collectieve dienstverlening aan te bieden. Kortom, hoe realiseren we een sterk sociaal beleid? Bijvoorbeeld: organiseert binnenkort de vrijetijdsdienst het lokaal dienstencentrum? Mark Suykens schetst op de Trefdag Sociaal de condities en de krijtlijnen. Welke ambities heeft het eerstelijns onthaal van deze nieuwe gemeente? Wie wordt de motor van het sociaal beleid en hoe creëert u condities opdat alle diensten hun schouders zetten onder een dergelijk beleid? Hoe krijgt de publieke zorg meer armslag, hoe wordt het 'sociaal ondernemerschap' gestimuleerd en hoe zit het met de politieke aansturing van een gemeente die de lat hoger legt op vlak van sociaal beleid? Verneem het uit de eerste hand op Trefdag Sociaal.

Mark Suykens, algemeen directeur van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

11.Lokale schouders voor globale uitdagingen   presentatie

Dit panelgesprek laat u kennis maken met de nieuwe globale agenda voor duurzame ontwikkeling en geeft inzicht in de verwevenheid van het lokale, Europese en globale niveau.

Afgelopen september werd in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties een nieuw globaal kader vastgelegd, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs). Ook België was één van de 193 landen die hun handtekening onder deze 17 doelstellingen zette en zich ertoe verbond deze agenda voor duurzame ontwikkeling na te streven. Professor Dries Lesage licht toe hoe deze globale doelen ook voor het sociaal beleid een leidraad zullen vormen. Globale uitdagingen die Europese, nationale en lokale oplossingen vereisen, daar draait het om.

Koen Hermans ligt het huidig sociaal beleid toe. Hoe draagt het sociale model bij aan deze globale uitdagingen en waar zitten de knelpunten? De vertaalslag van de internationale en nationale context naar het Vlaamse lokaal beleid gebeurt door Lieven Janssens, burgemeester van Vorselaar. Hoe werken de Vlaamse gemeenten binnen dit globaal kader? Hoe dragen zij met hun lokaal sociaal beleid al bij tot deze internationale doelstellingen en waar kan het nog beter?

Dries Lesage is docent aan de Universiteit van Gent. Zijn onderzoek handelt over internationale politiek, meer bepaald multilaterale en internationale belastingpolitiek. Hij heeft de discussies binnen de VN over het post-2015-ontwikkelingskader en de opvolger van de Millenniumdoelstellingen op de voet gevolgd.

Koen Hermans is doctor in de sociale wetenschappen en bij LUCAS, het interdisciplinair kenniscentrum van de KU Leuven op het gebied van zorg en welzijn, verantwoordelijk voor de uitbouw van het onderzoeksdomein welzijn, armoede en sociale uitsluiting. Vanaf het begin van zijn onderzoekscarrière heeft hij bijzondere aandacht voor achtergestelde groepen in de samenleving. In de eerste plaats gaat het dan om mensen in armoede, OCMW-cliënten, dak- en thuislozen, maar ook om personen met een handicap en kindermishandeling.

Lieven Janssens is sinds 2007 burgemeester van Vorselaar en al 16 jaar verbonden aan de Universiteit van Antwerpen als onderzoeker in het domein van de gemeentelijke dienstverlening.

12.Vernieuwende praktijken voor een zorgzame buurt

Vermaatschappelijking van zorg focust op een verschuiving binnen de zorg waarbij ingezet wordt op de integratie van de zorg in de samenleving. Hoe kan je het lokaal sociaal kapitaal mobiliseren om deze vermaatschappelijking waar te maken en kwetsbare groepen vooruit te helpen? Op welke manier kunnen we 'zorgzame buurten' creëren en de buurt inzetten om voor ieder de zorg te garanderen die hij of zij nodig heeft? Kom kennis maken met besturen en organisaties die zorgzame buurten uitbouwen.

Praktijken

Zorgcoachen Mechelen: Het OCMW van Mechelen werkt met zorgcoaches. De zorgcoaches zijn maatschappelijk werkers die werken vanuit het LDC voor de buurt waarin het LDC gevestigd is en zijn eerste aanspreekpunt voor alle vragen die met thuiszorg te maken hebben.
Zottegem Zorgt: Zottegem heeft een intense samenwerking tussen publieke en private partners opgezet om het zorgaanbod in Zottegem op elkaar af te stemmen en gezamenlijk activiteiten te organiseren rond zorg.   presentatie
Mobiel dienstencentrum: Deerlijk kiest er voor om niet één centraal dienstencentrum uit te bouwen, maar om te werken met een mobiel dienstencentrum. Er worden kleinschalige activiteiten op wijkniveau georganiseerd. Deerlijk komt naar de mensen toe met het mobiel dienstencentra.
Mobiel zorgdorp: In Londerzeel doet het mobiel zorgdorp de verschillende deelgemeenten van aan. In drie bussen – de valbus, de zorgbus en de mammobiel – kunnen Londerzeelnaren terecht voor informatie en tips over gezondheid.
Slaatje praatje: Het OCMW van Berlare, Laarne, Waasmunster, Wichelen  en Buggenhout sloegen de handen in elkaar voor de opstart van een mobiele sociale kruidenier. De mobiele kruidenier strijkt tweewekelijks neer in elke gemeente en combineert betaalbare gezonde voeding met ontmoeting.
Samentuin: LDC Den Drossaert in Antwerpen versterkt de samenhang in de buurt in een samentuin, een ontmoetingsplek waar iedereen met groene vingers en zin om samen te zijn terecht kan.
Buren voor mekaar: Het OCMW van Hoegaarden investeert sinds jaren in een netwerk van vrijwilligers die mensen uit de buurt in kleine zaken ondersteunen. De coördinatie wordt opgenomen door het OCMW.
Buurthuis Herselt: Het OCMW van Herselt hielp bij de uitbouw van een buurthuis in een sociale woonwijk in een deelgemeente van Herselt. Waar de werking bij de opstart gedragen werd door het OCMW, is dit inmiddels uitgegroeid tot een bruisend buurthuis volledig gedragen door de buurtbewoners zelf.
Zonder Zulle: Met het provinciaal Impulsproject "Zonder zulle" wil het OCMW van Hooglede nieuwe ontmoetingskansen organiseren op de gemeente. Met het project wil het OCMW oude en nieuwe inwoners ontmoetingskansen aanbieden en daarbij  veel aandacht besteden aan  participatie van bewoners en netwerkvorming.
Woonzorgnetwerk Brugge: Het woonzorgnetwerk is een vertaling van het toekomstmodel van buurtgerichte zorg in Vlaanderen en Brussel. Het verhaal wordt verteld vanuit Brugge. Buurtgerichte zorg in de praktijk. 

13.Nieuwe doelgroepen duurzaam als vrijwilliger betrekken

Werken met vrijwilligers is niet nieuw voor lokale besturen. Een Vlaams middenklasse publiek draait mee in het lokaal dienstencentrum, ondersteunt de sportkampen, verzorgt de hobbyactiviteiten in het woonzorgcentrum. Wat houdt mensen in armoede of van allochtone afkomst tegen om zich te engageren in het vrijwilligerswerk zoals het nu vaak georganiseerd wordt? Wat zijn kritische succesfactoren?

Tijdens een sofagesprek gaan ervaringsdeskundigen van Atlas Antwerpen, Kras Jeugdwerk, Recht-Op en Samenlevingsopbouw op zoek naar antwoorden.

14.Niet chillen maar skillen (Kenniscentrum Vlaamse Steden)   presentatie

Denken én doen, met hoofd, hart en handen: dat is Henk Oosterling (1952) de aanjager van Rotterdam Vakmanstad.

Rotterdam Vakmanstad (RVS) is een stichting en ontwikkelingsstrategie die het vakmanschap weer terug wil krijgen in Rotterdam met een focus op de opleiding van jongeren vanaf het basisonderwijs tot het middelbaar beroepsonderwijs. De filosofie van RVS is gebaseerd op het idee dat mensen altijd knooppunten in netwerken zijn. Wil je hen versterken dan moet je hun netwerken versterken en hen de skills leren om zich daar adequaat in te bewegen. De focus is de toekomstige samenleving waarin mediawijsheid en ecowijsheid broodnodig zullen zijn. Rotterdam Vakmanstad is in 2007 gestart op de openbare basisschool Bloemhof in één van de achterstandswijken van Nederland met vier extra vakken - judo, filosofie, koken, ecologie en tuinieren - met als doel kinderen een actieve houding aan te leren. Toen na vier jaar bleek dat de school na een enorme achterstand beter scoorde dan het landelijk gemiddelde, werd de aanpak verder uitgerold naar andere scholen en het beroepsonderwijs. Er werd opgeschaald naar de wijk met het openen van een Vakhuis: een nieuw soort buurthuis na schooltijd, waar 12- tot 14-jarigen binnen het curriculum van het voorbereidend middelbaar onderwijs ook workshops kunnen volgen. Onder het motto 'niet chillen, maar skillen' wordt hen vakmanschap bijgebracht in de techniek, zorg, gezondheid, ICT en cultuur. Voor de leeftijdsgroep 14- tot 19-jarigen werd binnen het curriculum van het middelbaar beroepsonderwijs een Vakwerf opgericht waar studenten begeleid worden om skills te leren in extra modules om hen beter te equiperen voor de nieuwe circulaire economie.

Lezing georganiseerd door het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

15.Op fietsen staat geen leeftijd!

Deze sessie laat u kennismaken met het project Cycling Without Age. Het idee is even simpel als uniek. Het verovert wereldwijd de harten van mensen. Want wat doet u met uw familie of kennissen als u hen bezoekt in het rusthuis of de dagopvang? Fietsen natuurlijk! Ole Kassow, bedenker van het project, vertelt enthousiast over Cycling Without Age.

Het project is uiteraard ook interessant om uw vrijwilligerswerking verder uit te bouwen of een sterkere band te leggen tussen het rust- en verzorgingstehuis en het actieve leven in het stads- of dorpscentrum. Want op fietsen staat geen leeftijd!

Ole Kassow kreeg voor het project Cycling without Age de Community Award 2014 van het Deense Ministerie van Tewerkstelling en de Peter Elming Award 2014 van de Deense Fietsersbond. Ole werkt momenteel voor The Purpose Makers, waar hij bedrijven en organisaties ondersteunt om doelgedreven het leven van klanten, burgers, patiënten of gebruikers te verbeteren.

​12.30 - 13.30 uur

​16.Hoe gaan we de uitdagingen van een (super)diverse samenleving aan?  
  presentatie

De etnisch-culturele diversiteit in onze Vlaamse gemeenten neemt alsmaar toe. De recente vluchtelingencrisis voedt bovendien nog meer onze (super)diverse samenleving. De verscheidenheid binnen onze samenleving is echter groot, zo ook de verwachtingen van nieuwe burgers. Is het lokaal beleid klaar om deze uitdagingen aan te gaan? Is de dienstverlening voldoende cultuursensitief? Is er nog een specifieke doelgroepenwerking nodig of is het algemeen beleid divers genoeg? Soumia El Majdoub zoomt tijdens deze sessie op bovenstaande vragen in en gaat het gesprek aan met publiek.

Soumia El Majdoub is ondernemer en strategisch adviseur in Brussel en Rabat met een internationale expertise. Ze ervaart sterk de uitdagingen waar België, Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten tegenaan kijken. Ze studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen en Media, Democratie en Journalistiek aan de VUB. Met een brede expertise in strategisch adviesverlening, project management, diversiteitsmanagement, etnomarketing, doelgroepencommunicatie en public relations adviseert zij zowel non-profit organisaties, publieke administraties en ambassades als de privésector en patronale organisaties. Ze is lid van de denktank Vrijdaggroep.

17.Pragmatisch werken aan betere dienstverlening samen met gemeente en OCMW (partnersessie CIPAL)

Zonder te wachten op het nieuwe organieke kader zoeken lokale besturen nu al volop naar manieren om de samenwerking te versterken. Veel samenwerking focust op de ondersteunende diensten. Voor de burger zal de samenwerking enkel zichtbaar zijn als gemeente en OCMW samen inzetten op betere dienstverlening.

Uit onze ervaring met deze veranderingstrajecten stellen we vast dat een gedegen visie en pragmatiek sleutelwoorden zijn voor succes. Het bestuur moet weten wat het wil en zijn ambities afstemmen op de mogelijkheden en kansen die lokaal bestaan. Kiezen voor het haalbare is altijd een voorwaarde voor succes.

​18.Socio-Demografisch Profiel en de impact van de vergrijzing op de lokale besturen (partnersessie Belfius)   presentatie

Het Socio-Demografisch Profiel is een exclusieve dienstverlening voor de lokale besturen, en in het bijzonder voor de OCMW's. Het Socio-Demografisch Profiel geeft een analyse en inzicht in de vergrijzingsindicatoren, de vergroening, de demografische evolutie, genderdiversiteit, het lokale aanbod voor jongeren en ouderen, enzovoort, op gemeentelijk niveau. Deze studie wordt door Belfius bank aan de OCMW's aangeboden en toegelicht voor alle betrokken beleidsmedewerkers en mandatarissen van het OCMW en de gemeente.

Anne-Leen Erauw

19.Samen met partners effectief sociaal beleid maken: in Wingene doen ze het zo

OCMW Wingene wil meer proactief werken om armoede bij gezinnen en kinderen te bestrijden. Ze wil dit doen door netwerken uit te bouwen met organisaties en actoren die dicht bij de gezinnen staan.

Om netwerken goed te laten functioneren is sturing of governance nodig. Network governance blijkt een geschikt sturingsmechanisme te zijn in contexten gekenmerkt door multiproblematiek en veranderlijkheid, zoals hier het geval is. Er zijn verschillende vormen van network governance. Het OCMW koos voor het leidersorganisatienetwerk. In deze governancevorm gebeuren sturing en coördinatie door één van de netwerkleden, die als organisatieleider optreedt. Het OCMW zal deze rol opnemen; dat het steeds meer optreedt als regisseur van het lokale welzijnsgebeuren, is een beleidskeuze.

Het bestaan van het netwerk op zich volstaat niet om de problemen op te lossen. Het netwerk moet ook effectief zijn. Netwerken blijken effectief te zijn als ze op de juiste manier ingericht én beheerd worden. Het OCMW onderzocht daarom hoe het leidersorganisatienetwerk zodanig kan worden ingericht en aangestuurd dat het effectief wordt.

In deze workshop verneemt u hoe dit in de gemeente Wingene vorm en uitwerking krijgt.

Sabine Vermeire is beleidscoördinator Welzijn en Burger bij OCMW en gemeente Wingene. Ze is ook waarnemend OCMW-secretaris. Ze behaalde in 2015 een master in Publiek Management aan de Antwerp Management School. In haar masterproef onderzocht ze hoe het OCMW van Wingene een effectief leidersorganisatienetwerk kan opzetten voor een specifieke problematiek.

​13.00 - 14.00 uur

20.De kinderopvang van schoolgaande kinderen kleurt lokaal   presentatie

Wellicht wordt u als lokaal bestuur geconfronteerd met een tekort aan opvangplaatsen, met een overbezetting in de erkende kinderopvang, met oplopende kosten voor vervoer, met gebrek aan kindvriendelijke en betaalbare infrastructuur.

We onderzoeken welke oplossingen de Vlaamse conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang en vrije tijd van schoolkinderen' in petto heeft. Kernwoorden van deze nota: lokale samenwerking (onderwijs, jeugd, sport, cultuur en welzijn), geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod, multifunctioneel gebruik van de infrastructuur, een aanbod afgestemd op de lokale situatie, een regelluw kader, respect voor de eigenheid van opvang en vrijetijdsinitiatieven. En dit onder regie van het lokale bestuur.

We bekijken de conceptnota én de krachtlijnen vanuit een lokale bril en maken de vertaling naar de praktijk. Welke rol kan en wil uw lokaal bestuur spelen?

Ann Lobijn, VVSG-stafmedewerker kinderopvang

21.Wat kunnen politici en koplopers uit de lokale gemeenschap leren van straatkinderen?

Arnoud Raskin werkt met Mobile School al vijftien jaar met straatkinderen in sloppenwijken over de hele wereld. Deze ervaring opende zijn ogen voor het enorme potentieel van deze kinderen en liet hem inzien dat de vaardigheden die zij iedere dag gebruiken om te overleven een waardevolle inspiratiebron kunnen zijn voor leiders van de toekomst, voor mensen die de krachten en talenten van hun organisatie of van de lokale gemeenschap aanboren om gezamenlijk 'maatschappelijke waarde' te creëren. Op Trefdag Sociaal brengt Arnoud het verhaal van zijn persoonlijke zoektocht, verhalen van straatkinderen en wat wij daarvan te leren hebben: positieve focus, veerkracht, proactieve creativiteit en coöperatieve competitie. Hij gaat ook in op zijn hybride ondernemersmodel en verdedigt het als het ondernemersmodel van de toekomst, dat zowel sociale als financiële impact nastreeft.

Arnoud Raskin is de stichter van zowel Mobile School als StreetwiZe. Daarmee zette hij mee de toon van het hybride ondernemen, een vernieuwend voorbeeld van sociaal ondernemerschap. Arnoud is Ashoka fellow en is een gereputeerd spreker op congressen wereldwijd. Voor 'Los Easy Riders' (VIER) volgde hij opnieuw zijn reisroute door Zuid-Amerika en bezocht hij de door hem opgerichte Mobile Schools.

22.Vernieuwende praktijken in sociale diensten  

In deze workshop stellen we tien tafels op, waarbij we u aan elke tafel een inspirerende praktijk uit de Vlaamse OCMW's tonen. U kiest zelf welke van deze praktijken u van dichtbij wil leren kennen, in een informele setting, tijdens een gesprek met een medewerker van het betrokken OCMW. We selecteerden voor u vernieuwende en verrassende initiatieven uit de algemene sociale dienst, schuldhulpverlening, activering, kinderarmoede en diversiteit. Voor elk wat wils dus.

Praktijken

• De sociale dienst van Sociaal Huis Mechelen werkt samen met de vzw Cachet om jongeren te ondersteunen die op 18 jaar uit de jeugdhulp stromen. Op basis van de ervaringen van deze jongeren werd een traject uitgestippeld dat start voor de uitstroom en dat gekenmerkt wordt door continuïteit en herkenbaarheid voor de jongere. Op deze manier wordt vermeden dat de jongeren hun weg verliezen in het hulpverleningslandschap. Sprekers: Els Vandenbempt en Xenia Langen.

• Dienstencentrum Den Travoo van het OCMW Mol helpt cliënten en werkzoekenden hun tewerkstellingskansen te vergroten. Spreker: Nele De Wever.   presentatie

• Voortraject Travoo van het OCMW Herentals en Isom. Voor wie: Leefloongerechtigden voor wie een tewerkstelling of opleiding nog te moeilijk is omwille van diverse redenen, maar die de stap op termijn wel willen zetten. Wat: via vorming en atelierwerk in een kleine groep, wordt samen op zoek gegaan naar welke job of opleiding het beste bij de kandidaat past. Travoo wordt georganiseerd met de steun van het Europees sociaal fonds (ESF). Spreker: Katelijne Exelmans van Isom.

• Het OCMW van Zemst werkt sinds de opening van het LOI nauw samen met de lokale organisaties en diensten. Naast een nauwe samenwerking met de gemeentelijke Integratiedienst en bibliotheek werkt het OCMW ook samen met een huisarts, advocaten en psychologen. Ook het vrijwilligerswerk krijgt veel aandacht. Lokale vrijwilligers geven Nederlandse les, asielzoekers kunnen zelf vrijwilligerswerk in de gemeente doen. Sprekers; Ilse Elshout (hoofd maatschappelijk werkster) en Teske Loos (verantwoordelijke maatschappelijk assistente LOI).

• De sociale kruideniers staat voor een winkel die een kwaliteitsvol alternatief biedt voor noodhulp, en tegelijk een ontmoetingsplek is voor mensen in armoede. Mensen in armoede worden er ook uitgenodigd om te participeren aan de werking en de strijd tegen armoede. U maakt kennis met de dagelijkse werking én  met de koepelorganisatie vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen. Spreker: Yves Bocklandt.

• Ladymove in Ronse: veel meer dan een laagdrempelig sportaanbod in de buurt. De stedelijke sportdienst van Ronse en Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen zijn de trekkers van dit waardevol initiatief. Het brengt vrouwen van diverse afkomst samen, laat hen samen sporten, praten... elke week opnieuw in het Wijkcentrum Aan 't Spoor. Spreker: Filip Neuville, medewerker sportdienst Ronse.

• Psychosociale ondersteuning van vluchtelingen in het LOI. Griet Severeyns was 10 jaar werkzaam in het OCMW van Vosselaar. Als verantwoordelijke voor het lokaal opvanginitiatief voor gezinnen en voor niet begeleide minderjarigen vluchtelingen wil ze graag  haar ervaringen om cultuursensitief te werken en haar kennis delen.  Wat is belangrijk om weten in het werken met vluchtelingen? Wat zijn kernervaringen? Wat is het verschil tussen ik -en wij cultuur en hoe kan je als maatschappelijk werker aan de slag in psychosociale ondersteuning? Spreker: Griet Severeyns.

• (Kinder)armoede bestrijden in de praktijk door het OCMW Mol: een driehoeksverhouding tussen beleid, medewerkers en vierdewereldwerking. Bestrijden van armoede is beleidsdoelstelling nummer 1 in het meerjarenplan van het lokaal bestuur. Hoe is dit concreet aangepakt? Welke resultaten zijn er al? Waar willen we naartoe? Sprekers: Wim Caeyers (voorzitter) en Roeland Pauwels (HMW)

BudgetInZicht Noord-West-Vlaanderen legde de voorbije twee jaar een traject af met als doel een open en constructieve dialoog tussen advocaat en schuldbemiddelaars, de arbeidsrechtbank en hulpverleners uit de budget –en schuldhulpverlening. Het thema collectieve schuldenregeling staat hierbij centraal. Spreker: Jens Jaecques. (coördinator BIZ Noord-West-Vlaanderen, verantwoordelijke budget –en schuldhulp CAW Noord-West-Vlaanderen)

• Elk kind heeft talent. De stad en het OCMW van Genk wonnen recent de 'Slim in de stad-prijs' (50.000 euro), uitgereikt door minister Homans aan lokale overheden die op een doordachte en innovatieve manier maatschappelijke uitdagingen aangaan. In Genk wil men via bestaande sociale netwerken talenten van alle kinderen helpen ontwikkelen en kinderarmoede en onderwijsachterstand aanpakken. Sprekers:Johan Boucneau en Katrien Colson.

23.Samen voor een sterk sociaal beleid: conferentie van burgemeesters en OCMW-voorzitters   presentatie

Hoe ziet het lokaal sociaal beleid van morgen eruit? Zowel OCMW als gemeente zetten vandaag al de lijnen uit voor een samenleving waar niemand in de kou blijft. Meer lokaal en meer sociaal vormt de rode draad doorheen het manifest dat de VVSG geschreven heeft. (Super)diversiteit, armoede, publieke zorg en veiligheid zijn maar enkele thema's die erin aan bod komen. Burgemeesters en OCMW-voorzitters nemen de leiding voor een sterk lokaal sociaal beleid. Daarom nodigen we ze uit voor deze conferentie, speciaal voor hen. We stellen ons 'Manifest voor moedige mensen' voor en laten een aantal burgemeesters en OCMW-voorzitters getuigen over hoe zij het aanpakken.

​24.De sociale smart city (partnersessie Proximus)   presentatie

De samenleving wordt meer en meer gevirtualiseerd. Sociale contacten gebeuren meer en meer online. Vroeger was het internet "de virtuele wereld", nu is het "de uitbreiding van de wereld".

Daar kan men op inspelen. Altijd geconnecteerd met zijn apps die deel uitmaken van de sociale projecten. Wonen, winkelen, rusten, genezen, leven IN de gemeente en MET telecom.

​14.00 - 15.15 uur

​25.Wordt sociaal beleid de harde kern van het lokale beleid?   presentatie

Filip De Rynck kadert en fileert de trends in sociaal beleid. Zijn perspectief is daarbij (veel) breder dan de nakende inkanteling van OCMW's in gemeenten. Hij pleit voor een ruimere blik en argumenteert dat de verzorgingsstaat vervangen wordt door de verzorgingsstad: in de aanpak van zorg, armoedebestrijding, migratie, enzovoort wint het lokale niveau duidelijk aan belang. Maar tegelijk staat het publiek initiatief ter discussie en worden publieke diensten geprivatiseerd. Waar liggen dan de hefbomen voor bestuurders die in het sociaal beleid – lees lokaal beleid - het verschil willen maken?

Filip De Rynck is hoogleraar bestuurskunde UGent, geëngageerde wetenschapper en kritische supporter van het lokaal bestuur.

​26.Hulpverlenen: wat moet je doen om effectief te zijn?    presentatie

Maatschappelijk werkers krijgen veel 'effectieve' methoden en protocollen voorgeschoteld. De vraag is of dat de doorslag geeft voor effectief werk. Maatschappelijk werkers zullen geneigd zijn te zeggen dat het vooral de relatie en de motivatie van de cliënt is die werken. In deze workshop gaan we na wat er werkt in de hulpverlening en wat niet. We gaan na hoe een effectieve hulpverlening werkt. En we bespreken hoe maatschappelijk werkers de werkzame factoren kunnen activeren en intensiveren.

Sjef de Vries is directeur van het Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk (NMW). Naast zijn werk als opleider, trainer en methodiekontwikkelaar schrijft hij over thema's als psychosociale hulpverlening van het maatschappelijk werk, de vluchtelingenhulpverlening en het oplossingsgerichte werken. In zijn boek 'Wat Werkt. De kern en kracht van het maatschappelijk werk' geeft hij het maatschappelijk werk een wetenschappelijke basis. Zijn meest recente boek 'Eropaf...en dan?' biedt een kritische analyse van het Nieuwe Welzijn.

27.Sneller ingrijpen om problemen te voorkomen   presentatie

Niet iedereen die problemen heeft, stapt zonder schroom bij het OCMW binnen om hulp te vragen. Voor sommige mensen is de drempel hoog. Het is dan ook van belang dat de sociale diensten zelf toenadering zoeken tot mensen van wie ze vermoeden dat er een probleem is. In deze workshop vertellen de OCMW's van Antwerpen, Brugge, Oostende, Gent en Mechelen over de manier waarop zij actief op zoek gaan naar mensen met problemen in plaats van te wachten tot ze zelf een hulpvraag stellen. Het streefdoel achter deze werkwijze is de realisatie van grondrechten. Zo krijgen vereenzaamde senioren in Brugge en Oostende opnieuw een sociaal netwerk doordat ze in groep leren werken met tablets, in Mechelen worden mensen aan de rand van de samenleving intensief en zonder grenzen begeleid, Gent maakt van cliënten sociale gidsen die andere mensen in armoede begeleiden, en Antwerpen bestrijdt kinderarmoede door een intensieve samenwerking met de scholen rond onbetaalde schoolfacturen. Stuk voor stuk gaat het om praktijken die uitgaan van een integrale aanpak en het verschil maken in individuele levens. Samenlevingsopbouw formuleert in deze workshop ten slotte een aantal reflecties op deze aanpak.

Bart Desmet, coördinator Online Buurten van de Zorgproeftuien West-Vlaanderen

Mathias Vaes, departementshoofd Sociale Zaken, Sociaal Huis Mechelen en Peggy Bischop, afdelingshoofd jeugd- en gezinsgebonden politiezorg lokale politiezone Mechelen – Willebroek

Sophie De Cock, Maatschappelijk Werker van OCMW Gent - Emancipatorische Werking

Sarah Van den Eeden, stafmedewerker bij OCMW Antwerpen

Chris Truyens, directeur Samenlevingsopbouw Vlaanderen

28.A healthy urban boost: de publieke ruimte inzetten voor een gezonder leven, ook voor kwetsbare groepen   presentatie Linden

In deze sessie ontmoet u drie geëngageerde toekomstdenkers die argumenteren dat de ruimtelijke inrichting van straten en wijken bepalend is voor een gezonder en energieker (samen)leven, ook voor kwetsbare groepen. We nodigen u uit voor drie overtuigende internationale verhalen waarin visie en praktijk elkaar raken. Han Dijk van het ontwerpbureau Posad heeft zijn visie op ruimtelijke strategieën vertaald in een toolbox voor gezonde urbanisatie: recreatieve routen door groene gebieden, creëren van fiets- en looproutes, drinkpunten in de openbare ruimte, daken benutten voor groenvoorziening en recreatie, enzovoort. Hetty Linden, directeur van de Utrechtse Gemeentelijke gezondheidsdienst beseft als geen andere dat preventie de beste strategie is om bijvoorbeeld alcoholmisbruik, overwicht, en dakloosheid te voorkomen. Precies op dit vlak speelt een integrale gebiedsgerichte aanpak een sleutelrol. Ole Kassow uit Kopenhagen stelt 'Cycling Without Age' voor, een project dat lokale gemeenschappen aanzet om ouderen mee te nemen op fietstochten.  

Hetty Linden, directeur Volksgezondheid van de gemeente Utrecht. Zij is in 2010 verkozen tot overheidsmanager van het jaar omwille van haar sterke inhoudelijke drive en visie op aansluiting tussen preventie en zorg, waarmee ze de geïnstitutionaliseerde manieren waarop over zorg wordt gedacht doorbreekt en het perspectief op gezondheid verbreedt.

Han Dijk van het ontwerpbureau Posad en docent stedenbouwkundig ontwerp aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, helpt overheden, NGO's en bedrijven met het integraal oplossen van complexe ruimtelijke vraagstukken.

Ole Kassow kreeg voor het project Cycling without Age de Community Award 2014 van het Deense Ministerie van Tewerkstelling en de Peter Elming Award 2014 van de Deense Fietsersbond. Ole werkt momenteel voor The Purpose Makers, waar hij bedrijven en organisaties ondersteunt om doelgedreven het leven van klanten, burgers, patiënten of gebruikers te verbeteren.

​14.15 - 15.15 uur

29.Innovatief omgaan met verzekeringen als sociale dienstverlening
(partnersessie Ethias)

Het recht beheerst meer en meer onze relaties met de overheid, ondernemingen en medeburgers. Omgaan met deze toenemende juridisering is voor elke burger een sociale vaardigheid die steeds belangrijker wordt. De drempels zijn talrijk: onvoldoende scholing, een gering netwerk, weinig administratieve en digitale vaardigheden. Een tweede tendens in onze samenleving, de individualisering, leidt er dan weer toe dat we verwacht worden deze problemen individueel aan te pakken. Dat lukt niet altijd en komt soms pijnlijk tot uiting bij het ontbreken van verplichte of noodzakelijke verzekeringen. Hier is een rol weg gelegd voor de sociale dienstverlener. Hij kan met betrekking tot verzekeringen adviseren, mede beheren of via de techniek van de collectieve verzekeringen eenvoudige oplossingen aanreiken. We bekijken hoe we samen met de sociale dienstverleners deze rol concreet kunnen invullen.

Geert Vandenwijngaert, Adviseur van de Directie Collectiviteiten

30.Sociale gemeenten zijn veiliger gemeenten   presentatie

Gemeenten worden steeds meer geconfronteerd met veiligheidsvraagstukken. Kapotte straatverlichting, hondenpoep op straat, geluidsoverlast en onverzorgde pleintjes, maar ook fiets- en winkeldiefstallen, verloederde en verarmde buurten tot en met het aanpakken van geradicaliseerde Syriëstrijders: het zijn allemaal bronnen van frustratie en overlast die onveiligheidsgevoelens bij de burgers opwekken. Een leefbare gemeente is ook een veilige gemeente. Hoe kan een sociaal beleid – met werk voor iedereen, betaalbaar wonen, goed onderwijs, een menswaardig inkomen – bijdragen tot een veilige en leefbare gemeente? Hoe pakken gemeenten en OCMW's dit aan? Wat verwachten de lokale besturen van de centrale overheden?

Deze vragen leggen we voor aan een panel van lokale politici met naam en faam die hierover in debat gaan. We sluiten het debat af met een reflectie vanuit wetenschappelijke hoek.

Deelnemers:

Vincent Van Quickenborne (Open VLD), burgemeester van Kortrijk; gewezen staatssecretaris, minister, vicepremier; federaal volksvertegenwoordiger

Katrien Schryvers (CD&V), OCMW-voorzitter en schepen in Zoersel, gewezen burgemeester, Vlaams parlementslid

Koen Metsu (N-VA), burgemeester van Edegem, federaal volksvertegenwoordiger

Rudy Coddens (sp.a), OCMW-voorzitter en schepen in Gent

Paul Ponsaers, prof. em. UGent, voorzitter Centrum voor Politiestudies, auteur van talrijke publicaties over veiligheidsbeleid

Moderator: Jonas Muylaert, Chef politiek De Morgen

31.Lokale praktijken kinderopvang die inspireren  
StadTurnhout_MamaLeert   Westerlo_Peuterspeelpunt
Antwerpen_Kinderopvangtoelage   Brakel_Erwaseenseenvisie  
StadGent_TheTravelMandalaKids   Halen_IBO   Ichtemgem_IBO  
Kortrijk_Brugfiguur   Leuven   OCMWBrugge_DeKapoentjesbib  
Puurs   Oostende_Borstvoedingsvriendelijkeonthaalouder

De Tovertuin - filmpje   Toverbox - website  

​Een lokaal loket kinderopvang uitbouwen, een samenwerking onderwijs-IBO opzetten, het doorgeven van prestatiegegevens van onthaalouders digitaliseren, de begeleiders hun werkrooster zelf laten opmaken, via een overeenkomst de kinderopvang uitbesteden, werk maken van open spelaanbod, een multifunctionele infrastructuur bouwen... In deze workshop krijgt u informatie op maat over lokale en inspirerende praktijken kinderopvang. Zij stellen zichzelf kort voor en beantwoorden al uw vragen. De sessie wordt gekoppeld aan de uitreiking van de Gouden Kinderschoen 2016. Mis dit niet.

​32.De vluchtelingencrisis in de lokale context   presentatie

In deze sessie geven Fabienne Crauwels en Sabine Van Cauwenberge, VVSG-stafmedewerkers, de meest recente stand van zaken over de vluchtelingencrisis, de opvang van asielzoekers, het spreidingsplan en de maatregelen die de federale en de Vlaamse overheid voorzien om lokale besturen te ondersteunen bij het integreren van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Na de toelichting is er ruimte om vragen te stellen.

Fabienne Crauwels, stafmedewerker vreemdelingenbeleid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Sabine Van Cauwenberge, stafmedewerker integratie- en inburgeringsbeleid, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

33.Samen tegen energiearmoede (partnersessie Eandis en Infrax)   presentatie

De netbeheerders Eandis en Infrax werken op vele vlakken samen met de OCMW's in de strijd tegen energiearmoede. Dit gebeurt op het vlak van de LAC-werking, het netwerk van oplaadpunten voor budgetmeterklanten, ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, enzovoort. De netbeheerders geven een overzicht van deze samenwerkingsinitiatieven en geven toelichting bij recente evoluties en nieuwe plannen. De aanwezigen worden uitgenodigd hun verbeteringsvoorstellen te lanceren.​

​15.30 uur

Sociaal manifest: een genereus gebaar voor een sterk lokaal sociaal beleid  

Meer lokaal en meer sociaal voor een samenleving waarin niemand in de kou blijft staan, dat is de rode draad van het 'Manifest voor moedige mensen' dat we schreven in de aanloop van deze Trefdag.

Verwacht u aan een expressieve en creatieve voorstelling van dit Manifest met medewerking van burgemeesters, die zich mee engageren.

Met de ondersteuning van Tutti Fratelli, een sociaal–artistiek theatergezelschap uit Antwerpen, sluiten we al zingend af.

​16.15 uurReceptie​
​ ​

Werkbezoeken​ ​

​10.30 - 12.45 uur

34.Werkbezoek Family Justice Center: geweld binnen het gezin integraal aanpakken   presentatie

Het Family Justice Center (FJC) is een centrale plek waar slachtoffers van intrafamiliaal geweld terecht kunnen voor hulp. Het FJC maakt de dienstverlening laagdrempeliger. Binnen een Family Justice Center is de volledige keten in de aanpak van huiselijk geweld in één gebouw ondergebracht. Hulpverlening, politie, justitie en lokale overheidsdiensten detacheren gemotiveerde en getrainde medewerkers om het nodige aanbod aan de cliënten te bieden. Samen werken we een integrale aanpak uit om het geweld binnen het gezin te stoppen.

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een Family Justice Center?
• Alle diensten zitten samen onder één dak
• De werking vertrekt vanuit de noden, behoeften en vragen van de slachtoffers.
• De cliënt heeft snelle en laagdrempelige toegang tot diensten en organisaties.
• Er zijn minder verplaatsingen en wachttijden voor de slachtoffers.
• Cliënten moeten minder vaak op intake gaan en hun verhaal herhalen.
• Interdisciplinaire samenwerking op basis van individuele dossiers gecoördineerd door casemanagers.

De partners van het FJC delen de nodige informatie voor het installeren van veiligheid.

35.Werkbezoek Binnenste Buiten: kwetsbare groepen investeren in hun fysieke uitstraling en zelfbeeld   presentatie

Een goede lichamelijke verzorging, een positief zelfbeeld en een degelijke uitstraling zijn niet vanzelfsprekend wanneer je het financieel moeilijk hebt. Net op die vlakken is Binnenste Buiten actief. Niet alleen OCMW-klanten maar ook personen met een verhoogde tegemoetkoming kunnen een beroep doen op de dienst.
• Klanten kunnen in de winkel nieuwe kwaliteitskleding kopen tegen lage prijzen
• In een naaiatelier kunnen ze kleding laten herstellen.
• Binnenste Buiten organiseert ook cursussen. Op een luchtige manier krijgen de cursisten nieuwe kansen, prikkels, ideeën en adviezen om zorg te dragen voor hun innerlijk en uiterlijk.

Binnenste Buiten biedt praktische ondersteuning en informatie aan, zodat de klant zelf aan de slag kan. Via training, begeleiding en coaching versterken we de klant bij zijn voorkomen, hygiëne en zelfvertrouwen. Op die manier vergroten en bevorderen we de integratie van de klant. Voor elke klant tekenen we een individueel traject uit.

36.Werkbezoek sociaal centrum Plein: hulpverlening voor mensen in een precair verblijfsstatuut   presentatie

Sociaal centrum Plein biedt specifieke hulpverlening aan mensen die illegaal in het land zijn of die een precair verblijfsstatuut hebben. Er is een aanspreekpunt voor kwetsbare zwangere vrouwen. Recent is er ook een terugkeerloket van Fedasil gevestigd.

37.Werkbezoek Kinderdagverblijf Brabbel   presentatie

AG KOP is het autonoom gemeentebedrijf dat de stedelijke kinderopvang organiseert in Antwerpen. AG KOP kiest ervoor om zijn toekomstige werking vooral uit te bouwen in die wijken waar inkomensgerelateerde opvang noodzakelijk is wegens lage inkomens.

Op de grens van Borgerhout en de wijk 2060 ligt onze opvanglocatie Brabbel. De locatie wordt geconfronteerd met de problemen die in deze regio van de stad leven, met kansarmoede, grote diversiteit, en veel nieuwkomers. Brabbel is een moderne, ruime en heldere opvanglocatie met acht leefgroepen. Brabbel heeft ook twee polyvalente zalen waarin verschillende peutergroepjes kunnen samenspelen om hun sociale ontwikkeling te bevorderen, of waar in kleine groepjes aan grote motoriek gewerkt kan worden.

In deze workshop maakt u kennis met het gebouw en de werking van Brabbel, alsook de uitbouw van de sociale functie van kinderopvang binnen Brabbel en AG Kop in het algemeen.

Jessy Van Dingenen, coördinator kinderopvang

38.Werkbezoek Filet Divers: sociale kruidenier

U wordt ontvangen in de sociale kruidenier, een winkel die een kwaliteitsvol alternatief biedt voor noodhulp en tegelijk een ontmoetingsplek voor mensen in armoede. Mensen in armoede worden ook uitgenodigd om te participeren aan de werking en de strijd tegen armoede. U verneemt hoe deze ambities waargemaakt worden in de dagelijkse werking. Ook maakt u kennis met de vzw Sociale Kruideniers Vlaanderen. Zij promoten en ondersteunen de ontwikkeling van het model van een sociale kruidenier in Vlaanderen, ze behartigen hun belangen en waarborgen de kwaliteit ervan.​

39.Werkbezoek Ruihuis: sociale economie versterkt toerisme en vice versa

Werkmmaat, actief binnen de lokale diensteneconomie, beheert samen met het evenementenbureau Zanzibar de historische site De Ruien. Samen staan ze in voor een optimaal beheer van de site en bieden een uniek ondergronds bezoek aan de stad Antwerpen. Toerisme, historisch erfgoed en sociale economie vormen een unieke schakel. U krijgt als voorsmaakje een korte boottocht in De Ruien.

Uw gids is Erwin Lauriks, coördinator Werkmmaat.

40.Huis van het Kind in Antwerpen Kiel: een open thuis met vele kamers

In een Huis van het Kind kunnen (aanstaande) ouders en gezinnen terecht voor een ruim aanbod aan ondersteuning bij het opgroeien en grootbrengen van hun (klein)kinderen in onze stad. Daarmee streven we naar een maximale welzijns- en gezondheidswinst voor kinderen en jongeren.

Wilt u zelf ontdekken hoe een dynamische groep partners in ons Huis van het Kind Antwerpen-Kiel de krachten bundelt om ouders een warm welkom te bieden? Hoe we samen met ouders uit de buurt aan de slag gaan met hun vragen en bezorgdheden?

Schrijf dan in…..

​13.00 - 15.15 uur

42.Documentaire theatervoorstelling over wonen, economie, armoede en stadsontwikkeling: Rabot 4 – 358

Twee jaar lang vestigde Simon Allemeersch zijn persoonlijk atelier in een appartement in de Rabotwijk in Gent, de sociale woonblokken die beetje bij beetje leegliepen omdat ze werden afgebroken.

Deze voorstelling is tegelijkertijd een reconstructie van het verhaal van de gebouwen én van het atelier dat er bestond - in samenwerking met de bewoners. Het is een zoektocht naar antwoorden op heel eenvoudige vragen. Hoe komt het dat de eerste bewoners als dikkenekken werden bekeken? Hoe is dat zo snel kunnen veranderen? Waarom was de enige gemeenschappelijke ruimte in de torens een mortuarium? Wie heeft de vorm van deze gebouwen bedacht? Zo ontstaat een verhaal van binnenuit over wonen, economie, armoede en persoonlijke ficties. Op het snijpunt van architectuur, stadsontwikkeling, geschiedenis en vormgeving.

Simon Allemeersch is germanist en theatermaker. Hij werkte mee aan diverse voorstellingen en sociaal-artistieke projecten, en won er ook meermaals prijzen mee.

43.Werkbezoek InterGenerationeel project LinkerOever – Zorgbedrijf Antwerpen

Dit recent gerealiseerde stadsvernieuwingsproject, waarbij naast het stadsbestuur verschillende woon- en welzijnsactoren betrokken waren, heeft een belangrijk positief effect op de levenskwaliteit van de hele linkeroever van Antwerpen. Het project omvatte de volledige herinrichting van de ganse wijk Europark (sociale hoogbouwwijk), waaronder de aanleg van een nieuwe straat, een nieuw kinderdagverblijf, een nieuw woonzorgcentrum, een nieuw lokaal dienstencentrum, een sociaal restaurant en een groot aantal groepen van assistentiewoningen. Tijdens dit werkbezoek zullen diverse aspecten toegelicht worden, zoals de aanpak van de samenlevingsproblematiek in een sociale woonwijk, het realiseren van een zorgcontinuüm, en intersectorale samenwerking.

44.Werkbezoek Zorgzame Buurt op Site Hof Ter Beke – Zorgbedrijf Antwerpen

​De site Hof Ter Beke is een zeer grote site met een lokaal dienstencentrum en 362 serviceflats van Zorgbedrijf Antwerpen. Daarnaast zijn er vijf woningen voor beschut wonen en een sociaal centrum van het OCMW. De site omvat een mix van (sociaal) kwetsbare doelgroepen. De site is een voorbeeld van flexibele, multidisciplinaire en intersectorale samenwerking, waarbij aan alle bewoners 24/7 zorggarantie wordt geboden. Tijdens het werkbezoek zal o.a. aangeven worden hoe de zorgzame buurt is uitgebouwd, wat de ervaringen zijn met intersectorale samenwerking, en welke positieve effecten een flexibele zorgorganisatie kan opleveren.

45.Werkbezoek nachtopvangcentrum De Biekorf

In de Biekorf kunnen chronisch thuislozen terecht voor een veilige, rustige en hygiënische overnachting. De Biekorf richt zich tot thuislozen die niet meer terecht kunnen in de andere bestaande opvangcentra. Meestal doorliepen zij al het hele opvangcircuit, maar vonden er geen afdoende oplossing voor hun situatie. Meerderjarige thuislozen, zowel mannen als vrouwen met een verslavings- en/of psychiatrische problematiek, kunnen er terecht voor de nacht. Thuisloze klanten krijgen er een kamer, kunnen zich douchen en krijgen 's avonds soep en 's morgens ontbijt. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Metropool baat De Biekorf uit in opdracht van OCMW Antwerpen.

​46.Werkbezoek kinderopvang: OKiDO-project

Tijdens dit bezoek aan een zogenaamde OKiDO lichten we het OkiDO-concept van de stad Antwerpen toe: occasionele opvang voor ouders met een dringende nood aan kinderopvang omwille van hun toeleiding naar werk.

Het OKiDO-concept is tegelijk een tewerkstellingsproject voor de medewerkers van de occasionele kinderopvang. Via een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de OKiDO-opvang ontvangt de OKiDO subsidiëring, en de opvang ondertekent eveneens het OKiDO-charter. Tijdens het werkbezoek wordt ook het brede kader van het sociaal beleid van de stad Antwerpen met betrekking tot kinderopvang toegelicht. Naast het zelf organiseren van kinderopvang heeft de stad haar regiefunctie in de kinderopvang sterk uitgebouwd.

47.Werkbezoek (Fiets)Haven

​Levanto Fietshaven is een onderdeel van Levanto vzw en biedt werk aan ongeveer 25 mensen uit kansengroepen. Deze werkzoekenden vinden hier de juiste context en omkadering om te groeien en zich voor te bereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Levanto Fietshaven verwelkomt de fiets in de stad Antwerpen door het onderhouden van fietsparkeerplaatsen (fietspunten/NMBS), het helpen bij pech en het faciliteren van (deel)fietsen. Onder het motto 'onze fiets, jouw vrijheid' bouwt Levanto Fietshaven verder aan de uitwerking van de promotie van de fiets en specialiseerde zich in fietsvlootbeheer (van 1 tot maximaal 1.000 fietsen). Levanto Fietshaven neemt mee initiatief in de ruime regio van Antwerpen in het organiseren van fietsen voor de reizigers, toeristen, studenten, werknemers (fietslease) en de inwoners van de Stad. Levanto Fietshaven is ook deel van Bike&C° cvba, gespecialiseerd in fietslease in Vlaanderen en Brussel.

Verneem hoe fietsvriendelijke stadsinjecties samen gaan met professionele ontwikkelingsmogelijkheden van mensen met een beperkte scholing.

48.Werkbezoek Meet me @M HKA: een ontmoetingsplaats voor mensen met beginnende dementia

Sedert april 2014 biedt het M HKA een interactief programma aan Meet me @M HKA voor personen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. In het najaar 2015 lanceerde ook M-Museum Leuven zulk initiatief. Beide musea werken vanuit de permanente collectie met verschillende methodieken om kunst toegankelijk te maken voor personen met dementie en hun mantelzorgers. De musea willen met hun interactief programma de emotionele communicatie in de relatie patiënt/mantelzorger versterken en lotgenoten in het museum een veilige en stimulerend ontmoetingsplaats bieden. De kracht van de verbeelding en de belevingswereld van mensen met dementie staan daarbij centraal.

 Gastheer in M HKA is Piet Van Hecke, projectcoördinator van meet me @ M HKA; Sofie Vermeiren, diensthoofd bemiddeling en Marlies Verreydt, projectmedewerker publieksbemiddeling treden op voor M-Museum

Piet Van Hecke is master in de kunstwetenschappen. Vanaf 2008 begon hij te werken als gids en organisator van workshops in het M HKA en het Middelheimmuseum. Hij schrijft ook over hedendaagse kunst. In het M HKA is hij medewerker bemiddeling en coördineert hij het bezoekersprogramma voor mensen met beginnende dementie. In zijn vrije tijd is hij singer-songwriter bij de band A Horse Called Turkey

Sofie Vermeiren (diensthoofd Publieksbemiddeling) en Marlies Verreydt (projectmedewerker Publieksbemiddeling) studeerden Kunstwetenschappen en Specifieke lerarenopleiding aan de KU Leuven. In M-Museum Leuven ontwikkelen ze samen met hun collega's projecten voor, door én met het publiek. Een voorbeeld van zo'n cocreatief project is Wereld van Herinnering, een sociaal-artistiek project rond kunst en dementie. De kracht van de verbeelding en de belevingswereld van mensen met dementie staan centraal in persoonlijke getuigenissen, een aangepast parcours, rondleidingen en een audiotour en een herinneringskamer.

49.Werkbezoek JES Stadslabo: jongerenwerk met oog voor competenties

Jeugdcentrum De Branderij in Borgerhout is een plek waar JES vzw een geïntegreerde werking aanbiedt. Een stevige jeugdwerking is de basis, maar men ondersteunt en versterkt jongeren op vlak van arbeid, competenties en onderwijs. Kinderen, tieners en jongeren van 6 tot 25 jaar kunnen er terecht met vragen over hun schoolloopbaan en hun zoektocht naar werk. Daarvoor zet men naast jeugdwerkers ook EVC-medewerkers en arbeidscompetentiebegeleiders in. In de werking bevindt zich ook een WerkInfoPunt, een laagdrempelige plek waar jongeren met hun vragen rond onderwijs en arbeid terecht kunnen.

'Filip Balthau is coördinator van JES Antwerpen, een vzw actief in het jeugdwerk, gesitueerd binnen een geïntegreerd jeugdbeleidskader

50.Werkbezoek Collectief Goed: een coöperatief woonmodel van en voor kwetsbare gezinnen

Collectief Goed is een Antwerpse coöperatie die leegstaande huizen verwerft en renoveert, om ze tegen haalbare prijzen te verhuren aan grote gezinnen met een klein budget. De sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning brengt negen leegstaande rijhuizen in, waarvan de renovatie voor hen te duur was. De huurprijs wordt bewust laag gehouden. Collectief Goed werkt volgens de principes van 'community land trust' waarbij de gemeenschap het beheer van de woningen organiseert.

Collectief Goed is terecht geselecteerd als finalist voor de radicale vernieuwers. Een uniek samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties - Samenlevingsopbouw, Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning, Sociaal Verhuurkantoor Antwerpen, scholen en sociale economie initiatieven – en de toekomstige bewoners maakt een beloftevol woonmodel mogelijk. Ontdek tijdens dit werkbezoek hoe u sociaal investeringskapitaal kan mobiliseren voor goede en betaalbare woningen.

Uw gids is Annick De Rop, Samenlevingsopbouw.

Trefkwartier: ontmoet uw ideale gesprekspartner(s) op #TrefdagSociaal

​Sociaal wordt op deze Trefdag ook letterlijk ‘een treffen’ tussen al wie zijn of haar schouders wil zetten onder een nog beter sociaal beleid. Met speciaal voor deze gelegenheid ‘trefkwartieren’ waar u als deelnemer een boeiende gesprekspartner vindt om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.

Hoe maken we dit concreet? Twee weken voor de Trefdag nodigen we u uit om online uw eigen expertise en vragen te delen. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een vernieuwende aanpak van vrijwilligerswerking in de ouderenzorg en deelt u zelf graag uw kennis over activeringsbeleid? U voegt online uw expertise in en wat voor personen u graag wilt ontmoeten. Wij brengen u in contact met een of meerdere gesprekspartner(s) die u kan ontmoeten tijdens de trefkwartieren op 26 april. Een sms herinnert u er de dag zelf aan wie u waar kan treffen

voor een interessant gesprek of een leerrijke praktijkuitwisseling van een kwartier.

 

Deelnameprijs

Vroegboekprijs: 75 euro (enkel voor VVSG-leden die inschrijven vóór 15 maart)

VVSG-leden: 95 euro (voor inschrijvingen vanaf 16 maart)

Socio-culturele organisaties en andere overheden: 110 euro

Privé-organisaties: 200 euro

 

Betaling

U betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 8 april. De volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt.

Bent u onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat u vervangen door een collega.

 

Info praktisch

Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen

gudrun.hellinck@vvsg.be, 02 211 55 57

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw).

 

 

 

 

Navigatie