Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Werkervaring

Hervorming werkervaringsprojecten

De Vlaamse minister van werk Philippe Muyters werkt aan een vernieuwd werkplekleren. Op vlak van werkervaring werd voorlopig beslist:

- Verlenging tot 30 september 2015: tot 31 maart 2015 kan een werkervaringstraject opgestart worden. Na die datum is instroom niet meer mogelijk. Bestaande contracten kunnen tot uiterlijk 30 september verlengd worden als de deelnemer door VDAB nog niet arbeidsmarktrijp bevonden is.

- Tijdelijke subsidieregeling voor leerwerkbedrijven van 1 juli tot en met 31 december 2016: De VDAB zal 2500 werkzoekenden toeleiden. De werkzoekende behoud zijn statuur werkzoekende tijdens de begeleiding door het leerwerkbedrijf. De doelgroepen zijn die zoals hieronder aangegeven.

- Overheidsopdracht: 1 januari tot eind 2018: naast de bestaande leerwerkbedrijven kunnen ook externe partners intekenen. De VDAB leidt 2500 werkzoekenden toe in 2016, tot 5000 werkzoekenden vanaf 2017. Deze worden door middel van werkplekleren begeleid naar het NEC.

Huidige werkervaring

Werkervaring is een Vlaamse maatregel die zich richt op laaggeschoolden die langdurig inactief zijn, voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt te groot is om op eigen kracht een job te vinden en te houden. Het doel van werkervaring is de uitstroom van de deelnemer naar het normaal economisch circuit. Het traject dat in een niet-commerciële omgeving plaatsvindt, bestaat uit een inschakelings- en een werkervaringsmodule die door een leerwerkbedrijf en een werkervaringspromotor worden verzorgd. Het volledige traject duurt 12 maanden met een mogelijke verlening tot 18 maanden.

Kan een OCMW-cliënt instappen in Werkervaring?

Personen die gedurende twaalf maanden een leefloon of een gelijkwaardige financiële steun van het OCMW hebben ontvangen en OCMW-cliënten die niet aan die formele vereiste voldoen maar van wie de VDAB vindt dat zij geschikt zijn voor werkervaring, kunnen instappen. Van alle deelnemers wordt een in- en uitstroomprofiel opgemaakt en een individueel en algemeen begeleidingsplan. De deelnemer sluit een arbeidsovereenkomst met zijn promotor die minstens halftijds is en hij ontvangt hiervoor een loon.

Werkervaringspromotor en leerwerkbedrijf

Vzw’s, gemeenten, autonome gemeentebedrijven, OCMW’s, provincies, sociale huisvestingsmaatschappijen zijn enkele van de limitatief in de wet opgesomde potentiële promotoren. De promotor sluit een samenwerkingsovereenkomst met een leerwerkbedrijf. De promotor biedt de werkervaring op de werkvloer aan. Die bestaat uit technische en attitudegerichte opleiding en vorming, alsook sollicitatietraining. Een leerwerkbedrijf is ook altijd promotor. Het kan een samenwerkingsverband zijn van promotoren. Het leerwerkbedrijf moet minstens 40 voltijds equivalenten begeleiden bij promotoren en eenzelfde aantal in het eigen leerwerkbedrijf. De ‘eigen’ deelnemers staan het verst van de arbeidsmarkt.

De betoelaging vanuit Vlaanderen voor OCMW-cliënten

Eind 2008 heeft het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie aan elke kandidaat-promotor een contingent deelnemers toegekend. De promotor ontvangt voor elke deelnemer in werkervaring een vaste loonpremie. Is de deelnemer een gewezen OCMW-cliënt dan zal die loonpremie verminderd worden met de tussenkomst in de loonkosten door het OCMW. Daarnaast krijgt de promotor nog een omkaderingspremie om de begeleiding van de deelnemers te bekostigen. Het leerwerkbedrijf ontvangt naast deze premies een aanvullende omkaderingspremie en een vergoeding voor de inschakelingsmodule. Voor de deelnemer die binnen de zes maanden na het einde van de werkervaring gedurende minstens twee ononderbroken maanden in het normaal economisch circuit aan de slag is, ontvangt het leerwerkbedrijf een nazorgvergoeding.

RSZ-vermindering

De promotor heeft voor de gewezen OCMW-cliënt recht op een RSZ-vermindering zoals in Activa: 1000 euro per kwartaal. De duur van de vermindering hangt af van de leeftijd van de deelnemer werkervaring.

Navigatie