Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Sociale Inschakelingseconomie (SINE)

Sine staat voor sociale inschakelingseconomie en is een tewerkstellingsmaatregel om moeilijk inzetbare laaggeschoolde werkzoekenden terug aan het werk te helpen. Een wettelijk beperkt aantal werkgevers waaronder PWA’s en beschutte en sociale werkplaatsen kunnen werknemers in SINE aanwerven, mits ze voldoen aan een aantal voorwaarden. De werkgever vraagt hiervoor bij de cel sociale economie van de POD Maatschappelijke Integratie een erkenning voor twee jaar. De werkgever krijgt een vrijstelling van de op het loon verschuldigde patronale sociale zekerheids-bijdragen en een tussenkomst in de loonkosten.

Kan een OCMW-cliënt aan het werk in SINE?

Aan de aanwerving van een werknemer in Sine moet een periode van inactiviteit voorafgaan. Als periodes van inactiviteit gelden onder meer de periodes waarin het OCMW een leefloon of gelijkwaardige financiële steun toekent of een tewerkstelling volgens artikel 60 § 7 OCMW–wet. De vereiste inactiviteitsduur hangt af van de leeftijd, jonger of ouder dan 45 jaar. De werknemer mag niet in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Het OCMW komt tussen in de loonkost voor OCMW-cliënten die in SINE aan het werk gaan. De werknemer moet in het bevolkings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn. Een inschrijving in het wachtregister is niet voldoende.

Welke tussenkomst doet het OCMW in de loonkosten?

Of het OCMW een tussenkomst doet en voor hoelang is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van de periode dat hij OCMW-steun kreeg. Vanaf 45 jaar is de tussenkomst in de loonkosten van de werknemer door het OCMW onbeperkt in de tijd en dus tot de pensioenleeftijd. De tussenkomst bedraagt 500 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling, pro rata aan te passen voor een deeltijdse tewerkstelling. Het OCMW vordert die tussenkomst in het loon volledig terug van de POD Maatschappelijke Integratie door de maandelijkse aangiftes aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Wat met de RSZ-vermindering?

De  RSZ-vermindering van 1000 euro per kwartaal en de duur ervan zijn afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van de periode dat hij OCMW-steun kreeg. Ook hier geldt de vrijstelling tot de pensioenleeftijd wanneer de werknemer bij aanwerving in SINE 45 jaar of ouder is.

Welke formaliteiten moeten de partijen vervullen?

De werkgever bezorgt maandelijks een formulier aan het OCMW met de geleverde prestaties van de werknemer. Op grond hiervan betaalt het OCMW de loontussenkomst aan de werkgever. Via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening meldt het OCMW de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid dat de gerechtigde vanuit het OCMW in SINE is aangeworven.

 Documenten

 Links

Navigatie