Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Activa

 Activa is een tewerkstellingsmaatregel die werkgevers stimuleert om oudere en langdurig werklozen in dienst te nemen door hun aanwerving financieel aantrekkelijker te maken. De werkgever krijgt per kwartaal een tijdelijke forfaitaire vermindering van sociale zekerheids-bijdragen en een tijdelijke tussenkomst in de loonkosten door de RVA of het OCMW. Alle werkgevers kunnen van deze maatregel gebruik maken.

Kan een OCMW-cliënt aan het werk in Activa?

Elke werkloze persoon die als werkzoekende bij de VDAB (Actiris in Brussel en Forem in Wallonië) is ingeschreven, kan in Activa aan het werk gaan. Gelijkgesteld met ‘als werkzoekende zijn ingeschreven’ is gesteund worden door het OCMW via een toekenning vanleefloon, financiële steun of een tewerkstelling volgens artikel 60 § 7 OCMW–wet. Voor personen die vanuit steun in Activa aan het werk gaan, zal het OCMW in de loonkosten tussenkomen. De werknemer moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Een inschrijving in het wachtregister is niet voldoende.

Welke tussenkomst doet het OCMW in de loonkost?

Of het OCMW een tussenkomst doet en voor hoelang is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van de periode dat hij OCMW-steun kreeg. De tussenkomst bedraagt 500 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling, pro rata aan te passen voor een deeltijdse tewerkstelling. Het OCMW vordert die tussenkomst in het loon volledig terug van de POD Maatschappelijke Integratie door de maandelijkse aangiftes aan de Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Wat met de RSZ-vermindering?

Ook de RSZ-vermindering en de duur ervan zijn afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van de periode dat hij OCMW-steun kreeg.

Welke formaliteiten moeten de partijen vervullen?

De werknemer moet in het bezit zijn van een werkkaart Activa die hij bij de RVA aanvraagt. Voor de OCMW-cliënt zal het OCMW aan de RVA meedelen hoelang het de cliënt heeft gesteund.

De werkgever moet maandelijks een formulier aan het OCMW overmaken waarop hij aanduidt dat de werknemer prestaties heeft geleverd. Op grond hiervan zal het OCMW aan de werkgever de loontussenkomst betalen. De werkgever moet een bijzonder bijlage aan de arbeidsovereenkomst toevoegen die aangeeft dat de werknemer in Activa wordt aangenomen.

Werkkaart Activa

Vanaf 1 april 2010 zal de werkkaart die recht geeft aan de werkgever op RSZ-vermindering gedurende 6 maanden geldig zijn. Dit staat in het KB van 1 februari 2010 tot wijziging van het KB van 31 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, met het oog op het vereenvoudigen van de administratieve procedure (B.S. 11 februari 2010).

 Links

Navigatie