Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De regierol Sociale

De regierol sociale economie voor de lokale besturen 

De uitbouw van de lokale sociale economie in regie van de steden werd als een Vlaamse beleidsprioriteit opgenomen in het BVR van 26 oktober 2012  houdende de regierol van de gemeenten op het vlak van de sociale economie. Dit BVR bepaalt:

Hoofdstuk 9. De regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie

Art. 15. §1. De gemeenten vervullen een regierol op het vlak van de lokale sociale

economie. Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde begrotingskrediet kan

de Vlaamse Regering de gemeenten ondersteunen bij de uitoefening van die

regierol.

Onder de regierol op het vlak van de lokale sociale economie, met inbegrip

van de regierol lokale diensteneconomie, wordt verstaan:

1° de ontwikkeling van een gedragen beleidsvisie op de sociale economie, te

verwoorden binnen de reguliere meerjarenplanning op te maken door de gemeenten;

2° de samenwerking met en tussen de sociale economie faciliteren en stimuleren

vanuit het lokale beleid.

§2. De Vlaamse Regering bepaalt de begunstigden, de subsidie-, de

aanvraag-, de toekenningsvoorwaarden en de omvang van de subsidie nader. Dit

gebeurt volledig conform de bepalingen van het decreet van [datum] houdende

vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het

Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen

kunnen worden opgelegd.

 

 Subsidieaanvraag en toekenning ervan vonden plaats in 2014. Verschillende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontvangen intussen een subsidie voor deze regierol, helaas vielen er ook een aantal uit de boot...  Er bestaan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) met én zonder rechtspersoonlijkheid. Die zonder rechtspersoonlijkheid sluiten voor de plannings- en rapporteringswijzen aan op het planlastendecreet en de algemene invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Voor de IGS met rechtspersoonlijkheid werd er een oproep gelanceerd vanuit het VSAWSE: de IGS moet apart indienen en rapporteren als IGS, binnen dezelfde timing als BBC en zoveel mogelijk met dezelfde gevraagde gegevens.

Los van de financiering door de Vlaamse overheid, wordt er heel wat gedaan op het lokale niveau,  en dit voor, en samen met, de sociale economie.

Pocket Regie sociale economie  

 De VVSG heeft de afgelopen jaren intensief gewerkt rond de regierol sociale economie, en dit binnen het project 'Meer tewerkstelling voor kansengroepen door intergemeentelijke samenwerking'.

Via dit transnationaal ESF-project werd in twee pilootregio's aan kennisopbouw gedaan. Zowel in de Stadsregio Turnhout als in de regio Mid-West (Roeselare en 17 omliggende gemeenten en steden) werd er met gemeentebesturen, OCMW's, en alle mogelijke stakeholders hard gewerkt aan een invulling van deze regierol sociale economie.

De ervaringen en kennis werden gebundeld in een handige Pocket . Om de publicatie vlot toegankelijk te maken werd deze pocket opgedeeld in 4 afzonderlijke boekjes:

-De sociale economie onder de loep;

-Lokale besturen, regie, coördinatie en intergemeentelijke samenwerking

-Procesvooruitgang in twee cases: Stadsregio Turnhout en Associatie Mid-West

-Hoe kan een lokaal bestuur lokale sociale economie financieel ondersteunen? Een handreiking.

Dit laatste deel van deze pocket is gratis beschikbaar (klik op het icoontje hieronder).

 

verzamelkaft_regiesocialeeconomie_HR.jpg 

Inhoudstabel deel 1: De sociale economie onder de loep

Inhoudstabel deel 2:Lokale besturen, regie coördinatie en IGS

Inhoudstabel deel 3:Procesvooruitgang in twee cases: stadsregio Turnhout en associatie Mid-West

De volledige pocket werd gratis verzonden naar alle steden en gemeenten, en naar alle ocmw's in Vlaanderen.

De pocket bijbestellen kan via http://www.politeia.be//nl-be/book/regie-sociale-economie/REGIES634O.htm.

 

 

 

 

 

 

 Links

 Documenten

Navigatie