Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ondersteuningsstructuur

Het ondersteuningsaanbod werd recent hervormd. Dit op basis van de noden van sociale ondernemers, en met aen met aandacht voor ondersteuning van innovatie in de sociale economie. Complementariteit en maatschappelijke meerwaarde staan hierbij centraal.

Op 8 februari 2012 heeft het Vlaams Parlement het decreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en stimulering van het maatschappelijk verantwoord ondernemen goedgekeurd. Een belangrijke stap op het vlak van de hervorming van de ondersteuningsstructuur van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Het decreet stroomlijnt de ondersteuningsstructuur binnen de sociale economie, zorgt voor een afstemming met de Europese regelgeving inzake de staatssteun, en beantwoordt aan behoeften tot vereenvoudiging, meer efficiëntie en effectiviteit bij de ondersteuning en versterking van het ondernemerschap van organisaties en ondernemingen die binnen de sociale economie werkzaam zijn.

 Het 'ondersteuningsdecreet' voorziet in de volgende ondersteuningsinstrumenten:

De oprichting van een commissie sociale economie in de schoot van de SERV.  De opdracht van deze commissie bestaat uit het organiseren van overleg tussen de sociale partners, de sociale-economieondernemingen en technisch deskundigen over bestaande of toekomstige beleidsmaatregelen op het vlak van de sociale economie.
De vertegenwoordigers van de sociale economieondernemingen kunnen evenzeer onder impuls van de voorzitter een afzonderlijk en intern overleg organiseren.  Het doel is om die vertegenwoordigers samen te brengen op voet van gelijkheid en te stimuleren tot uitwisseling en afstemming.

 

De inrichting van een collectieve dienstverlening voor de sociale–economieondernemingen. Onder collectieve dienstverlening wordt ondermeer begrepen het verstrekken van eerstelijnsinformatie over de sociale economie, het organiseren van opleidings- en uitwisselingstrajecten, kennisopbouw inzake de sociale economie, etc.

 

De mogelijkheid tot het toekennen van financiële ondersteuning op maat; waaronder wordt begrepen (1) het tegemoetkomen in de kosten van investeringen en kredieten (2)  het verschaffen van risicokapitaal.

 

Het toekennen van een subsidie voor managementadvies: de sociale- economieondernemingen kunnen steun krijgen voor het inwinnen van specifiek managementadvies, bijvoorbeeld ondermeer inzake het strategisch bedrijfsmanagement, humanresourcesmanagement.

 

De mogelijkheid voor steun voor innovatie voor de ontwikkeling van producten, processen en diensten ten behoeve van welbepaalde begunstigden.

 

De mogelijkheid tot steun voor het bevorderen van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen ten behoeve van welbepaalde begunstigden. Die initiatieven hebben betrekking op sensibiliseren, het uitbouwen, en het tijdelijk en experimenteel ontwikkelen van het ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

De mogelijkheid tot steun voor die gemeenten die een regierol op het vlak van de lokale sociale economie opnemen. Die regierol bestaat uit de ontwikkeling van een beleidsvisie op sociale economie, en het faciliteren van de samenwerking met en tussen de sociale economie.

 

De wetenschappelijke onderbouwde managementopleidingen inzake de sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen gerechtigd zijn op steun.

Het decreet moet nu bekrachtigd worden door de Vlaamse Regering, die op haar beurt de uitvoering ervan zal regelen.  Dit implementatie zal gefaseerd verlopen vanaf midden 2012.

 

In/C

De overheidsopdracht voor de uitbouw en coördinatie van de collectieve ondersteuning aan sociale economie-bedrijven werd toegewezen aan In-C als ondersteuningsorgaan die de collectieve ondersteuning van sociale economie bedrijven organiseert en coördineert.

In de praktijk ondersteunt en versterkt In/C de ondernemingen in de sociale economie en hun koepelorganisaties.

Daarnaast promoot In/C de sociale economie als een economisch belangrijke sector, die tewerkstelling creëert en producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde voortbrengt.

In/C beoogt:

  • de behoeften van de ondernemingen in de sociale economie

  • de maatschappelijke noden en uitdagingen

  • diversiteit


 De nieuwe naam, symboliseert de aanpak van In/C.

De ‘C’ verwijst fonetisch naar ‘SE’, de afkorting van sociale economie. De ‘in’ staat voor ‘innovatie’ en ‘inspireren’, de c’ zinspeelt op ‘corporate’ of ‘collectief’ en ‘inc’ verwijst naar ‘to incorporate’ (verenigen, opnemen).

Meer informatie, alsook de oproepen vind je hier.

 

Ontwerpdecreet betreffende de ondersteuning van het ondernemerschap op vlak van de sociale economie en de stimulering van MVO : Het decreet (pdf / 0.4 MB)

Navigatie