Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Maatwerk

​Maatwerk bij collectieve inschakeling

De pijler 'maatwerk bij collectieve inschakeling vanuit sociale economie' richt zich tot de zwakste werkzoekenden. 

De beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de invoegmaatregel zijn hierin ondergebracht.

Binnen deze pijler maken we een onderscheid tussen maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen.

Maatwerkbedrijven hebben als hoofdtaak de inschakeling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, daartoe ontwikkelen zij economische activiteiten.

Het aandeel werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt binnen de organisatie is een criterium om te bepalen of het om een maatwerkbedrijf gaat. Minstens 65% van de werknemers dient immers een grote afstand te hebben tot de arbeidsmarkt.

De vroegere beschutte en sociale werkplaatsen zijn goede voorbeelden hiervan. Maatwerkbedrijven met een hoge populatie personen met een arbeidsbeperking kunnen, bijkomende ondersteuning krijgen,  in functie van de behoeften van deze werknemers. Dit om hun kerntaak te realiseren, en om de nodige infrastructuuraanpassingen uit te voeren.

Een maatwerkafdeling kan opgericht worden binnen een onderneming die haar kerntaak legt bij haar activiteit, maar die wel bereid is de weg naar een socialere economie in te slaan door voor een beperkte groep mensen een inschakeling van goede kwaliteit te realiseren. De hoofdactiviteit is hier dus de economische activiteit. Een maatwerkafdeling moet dan minimaal vijf voltijds equivalente medewerkers in dienst hebben.

 Binnen het decreet "maatwerk bij collectieve inschakeling" stelt men vier modules voor ondersteuning van de beoogde werknemers en/of werkgevers voorop, rekening houdend met de afstand tot de arbeidsmarkt:

-opleiding op de werkvloer

-begeleiding op de werkvloer / omkadering

-een loonpremie op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt

-aanpassing van de werkplek / arbeidsomgeving.

In  functie van de behoeften van de betrokken werknemer zijn deze modules onderling combineerbaar.

Het decreet Maatwerk bij Collectieve Inschakeling werd in juli 2013 goedgekeurd door het Vlaams Parlement. 

In de toekomst kan iedere onderneming/organisatie van de maatregel gebruik maken, voor zover ze aan de voorwaarden voldoet.

Zoals aangegeven richt deze maatregel zich tot de zwakste werkzoekenden, dus mensen die 'minder renderen' en daarbovenop ook nog specifieke begeleiding op de werkvloer nodig hebben.

Personen met een arbeidshandicap, een psychosociale problematiek en langdurig werkzoekenden (minstens twee jaar) komen in aanmerking.

Omdat de plaatsen beperkt zijn, is er in de nieuwe regelgeving veel aandacht voor doorstroom.

Op die manier slibt het systeem niet dicht en kunnen we de plaatsen inzetten voor mensen die deze ondersteuning echt nodig hebben. Aan de hand van een grondige evaluatie wordt gekeken of doelgroepwerknemers doorstroomklaar zijn. In dat geval krijgen ze begeleiding om de stap naar een reguliere baan te zetten met een stage op de reguliere werkvloer van een potentiële werkgever als sluitstuk van het traject.

Het decreet Maatwerk bij Collectieve inschakeling vind je hier . 

Het uitvoeringsbesluit vind je hier: 20141219-BVR maatwerk-collectieve-inschakeling.pdf

 

Voorbeeld van proactief voorbereiden op het decreet

Vzw Spit uit Leuven bereidt zich samen met vzw De Vlaspit, vzw De Vlaspit opleiding en werkervaring (Scherpenheuvel), vzw Televil, vzw Televil Sociale Tewerkstelling en vzw Mivavil (Vilvoorde) voor op de nieuwe evoluties. De diverse vzw's blijven in de komende maanden zelfstandig opereren, maar nemen langetermijnbeslissingen gezamenlijk. Hiermee spreken ze de wens uit op termijn een duurzame organisatie op te bouwen met aandacht voor deugdelijk bestuur, een financieel gezond kader, puike dienstverlening en een coachende ondersteuning van de medewerkers. Tegen 2015 willen de vzw's uitgroeien tot een personele unie waarbij de verschillende rechtspersonen aangestuurd worden door dezelfde algemene vergadering, dezelfde raad van bestuur en dezelfde directie. Met deze bestuursformule hebben zowel de rechtspersonen uit de SPIT-groep als de collega's van de Vlaspit en Televil de laatste jaren zeer positieve ervaringen opgedaan.

 

Meer voorbeelden en info vind je in de publicatie : 'Regie sociale economie',  te verkrijgen  via Politeia (in deel 1: de sociale economie  onder de loep)

 

 Linken

 Documents

Navigatie