Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

DAEB en Staatssteun

 Handreiking. Hoe kan een lokaal bestuur de sociale economie financiëren

Lokale besturen steunen vandaag heel wat initiatieven sociale economie in de vorm van werkingssubsidies, tussenkomsten in infrastructuur, ter beschikking stellen van personeel en/of materiaal en als bewuste afnemer van goederen en diensten. De lokale overheid dient erover te waken dat deze financiering juridisch correct gebeurt, conform de nationale wetgeving en Europese richtlijnen. De keuze om te werken met een subsidie, een overeenkomst of een overheidsopdracht is in deze materie niet vanzelfsprekend. Daarenboven zijn ook decretale richtlijnen bepalend voor de financiering. Dit is het geval voor het decreet lokale diensteneconomie dat het DAEB-besluit (dienst van algemeen economisch belang) van de EU Commissie oplegt. Lokale overheden mogen diensten van algemeen economisch belang (DAEB) – waartoe ook sociale diensten van algemeen belang (SDAB) met een economisch karakter behoren – financieren. De lokale overheden dienen hierbij wel rekening te houden met de regels inzake staatssteun om te vermijden dat die financiering tot concurrentievervalsing leidt. 

In de handreiking wordt verduidelijkt wat staatssteun is (deel 2) en wanneer er sprake is van staatssteun (deel 4). Als er staatssteun aanwezig is, dient deze voorafgaand bij de Europese Commissie ter goedkeuring worden aangemeld, tenzij gebruik kan worden gemaakt van een mogelijkheid tot vrijstelling van de aanmeldingsplicht (deel 5). De regels die worden beschreven in delen 4-5 worden op een praktische wijze in een stroomschema samengevat (deel 3).

Aan de hand van de vragen in het stroomschema kan de lokale overheid bepalen op welke wijze uitgesloten kan worden dat de financiering van de diensten van algemeen economisch belang (DAEB) staatssteunelementen bevat. Indien dit wel het geval is, laat het stroomschema toe te bepalen onder welke voorwaarden de staatssteun is toegelaten en van aanmelding bij de Europese Commissie is vrijgesteld.

Met deze handreiking  wil de VVSG bijdragen aan het juist toepassen van de staatssteunregels op diensten van algemeen economisch belang. Hierbij staat de financiering van diensten van algemeen economisch belang centraal.

De handreiking geeft een beoordelingskader weer om diensten van algemeen economisch belang in overeenstemming met de staatssteunregels in te richten en is gericht op het geven van maximale rechtszekerheid aan de lokale overheden.

Voor de volledige handreiking: klik hier.

Voor de PPP van de studiedagen: klik hier

deel 4 pocket.pnginhoudstabel.png 

Screening en analyse van overeenkomsten, reglementen, opdrachten 

De VVSG heeft een aantal overeenkomsten, subsidiereglementen en DAEB-opdrachten ljuridisch laten screenen.

Het resultaat is, een duidelijke analyse met betrekking tot de staatssteunregels, de regelgeving DAEB( Diensten van Algemeen Economisch Belang) en de toepassing van de wetgeving op overheidsopdrachten.  

Hieronder vind je achtereenvolgens de verschillende overeenkomsten,  en één document met de analyse van al deze overeenkomsten.

Deze overeenkomsten en bijgaande analyse geven een goed beeld wat de regelgeving staatssteun en DAEB voor een lokaal bestuur betekent in de praktijk.

Handig om inspiratie op te doen, zeer bruikbaar als praktijkvoorbeeld om de afweging te maken tussen het geven van een subsidie of het uitschrijven van een overheidsopdracht.

Let op! Gelieve deze overeenkomsten steeds te gebruiken, rekening houdend met de in de analyse vooropgestelde bedenkingen. Gelieve de overeenkomsten dus niet te kopiëren.

 

Juridische analyse van de  16 documenten: Analyse van de overeenkomsten.pdf

 

Document 1: document 1.pdf

Overeenkomst tussen gemeentebestuur en vzw met betrekking tot de tewerkstelling van leefloners, werkervaring en LDE.

Bedrag: 180.000 euro per jaar   

Document 2: document 2.pdf

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur en een vzw, aanbieden van werkervaring en opleiding aan werkzoekende inwoners van de gemeente X. Het uitvoeren van een aantal ondersteunende taken voor het gemeentebestuur van de gemeente zoals het onderhoud van terreinen;

Bedrag: 35.000 €

Document 3:document 3.pdf

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur en een vzw, aan gepaste werkervaring bezorgen aan jongeren die deeltijds onderwijs volgen.

Bedrag 13.500 €

Document 4: document 4.pdf

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur van X en de PWA van X, voor de tewerkstelling van kansengroepen uit gemeente X in het kader van lokale diensteneconomie. Onderhoud van tuinen en uitvoeren van kleine klusjes bij bepaalde groepen van inwoners van de gemeente X. Tewerkstelling gekoppeld aan dienstverlening voor de inwoners uit de gemeente.

Document 5: document 5.pdf

Overeenkomst tussen het gemeentebestuur en een vzw, aanbieden van werkervaring en opleiding aan werkzoekende inwoners van de gemeente X. Het uitvoeren van een aantal ondersteunende taken voor het gemeentebestuur van de gemeente zoals het onderhoud van terreinen;

Bedrag: 35.000 €

Document 6: document 6.pdf

Opdrachtverklaring tussen het OCMW en een vzw, betreffende woonzorg ikv lokale diensteneconomie. Algemeen onderhoud in en rond de woning bij klanten die op basis van hun inkomen eventueel aanspraak kunnen maken op een verlaagd tarief.

Bedrag: 15.000 € per jaar voor 1000 uren op jaarbasis.

Document 7: Document 7.pdf

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en een vzw, betreffende de exploitatie van een "fietspunt" ikv het decreet Lokale diensteneconomie.

Financiering: per vte 8000 euro over de periode van 12 maanden bij effectieve prestatie van 1596 manuren.  

Document 8: document 8.pdf

Subsidiereglement voor lokale diensteneconomieorganisaties (inclusief evaluatieleidraad en formulier voor financiële rapportage.

Bedrag: éénmalige opstart- en investeringssteun: max 5000 € per project.

Jaarlijks max. 1.000 € per doelgroepwerknemer (voltijds) of 750 € (halftijds).

Document 9: document 9.pdf

Overeenkomst tussen de Stad en de kringwinkel vzw (sociale werkplaats). De kringwinkel biedt werkgelegenheid aan 19 doelgroepwerknemers, en biedt werkervaring en opleiding aan leerwerknemers van OCMW's, alternatief gestraften en doelgroepwerknemers.

Bedrag: 90.000 euro per jaar

Document 10: Document 10.pdf

Overeenkomst tussen de Stad en een vzw, brugproject voor jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Bedrag: 21.000 euro per jaar

Document 11: nog aan te vullen

Subsidiereglement van de Stad voor projecten lokale werkgelegenheid voor kansengroepen.

Bedrag: Wordt bepaald door College van burgemeester en schepenen

Document 12: Document 12.pdf

Overeenkomst tussen de stad en de vzw arbeidszorg.  Arbeidszorg organiseren en realiseren met de bestaande initiatieven. Coördinatie en netwerkvorming. Dienstverlening aan mensen met vraag naar arbeid. Afstemming en samenwerking met andere vormen van begeleiding, opleiding, werkervaring en sociale tewerkstelling. Samenwerking met betrekking tot diensten, producten en arbeidsaanbod.

Bedrag: 200.000 € per jaar aan de vzw of 50.000 € per partner voor professionele begeleidingen werkingsmiddelen van arbeidszorg.

Document 13:  overeenkomst 13.pdf

Subsidieovereenkomst Stad en een vzw, ikv lokale diensteneconomie. De vzw verleent diensten op het grondgebied van de betreffende Stad, minstens ophalen van fietsen, fietsen demonteren, onderdelen selecteren.

Bedrag: 6.000 euro per voltijdse doelgroepwerknemer.

Document 14: overeenkomst 14.pdf

Overeenkomst tussen de Stad en een vzw, reiniging van busschuilhuisjes door laaggeschoolde langdurig werklozen: werknemers dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het Decreet inzake sociale werkplaatsen.

Bedrag: 41.500€

Document 15: document 15.pdf

Opdrachtgeving tot het uitvoeren van een Dienst van Algemeen Economisch Belang, zijnde het faciliteren van de valorisatie van diverse biomassa-afvalstromen uit het openbaar domein. Het uitvoeren van een DAEB, ik het kader van lokale diensteneconomie.

Bedrag: niet bepaald

Document 16: document 16.pdf

 Opdrachtgeving in het kader van de Diensten van Algemeen Economisch Belang. Het uitvoeren van het biodiversiteitsbeleid en het lokale natuur- en landschapsbeleid van de gemeente. Naast inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de gemeentelijke milieudienst via een natuurontwikkelaar zal eveneens een team arbeiders uit kansengroepen met de nodige begeleiding, omkadering en met het nodige materiaal instaan voor de concrete uitvoering van dit beleid op het terrein.

Bedrag: niet bepaald  

DAEB en EU-regelgeving met betrekking tot Staatssteun – Stand van zaken wijzigingen regelgeving

 

De Europese Commissie heeft ontwerpteksten gepubliceerd over de herziening van de staatssteunregels over diensten van algemeen en economisch belang (DAEB). Deze ontwerpteksten worden voorgelegd aan de lidstaten. Op 24 oktober wordt de consultatie over de nieuwe DAEB en staatssteun aan de hand van een overleg tussen de Commissie en de lidstaten afgesloten. De nieuwe DAEB regels treden naar verwachting begin 2012 in werking. Meer...

 

Op 24 oktober 2011 vond een eerste multilaterale bespreking plaats tussen de EU Commissie en de lidstaten. Tijdens dat overleg werden voor ontwerpteksten inzake de hervorming van de staatssteunregels voor Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) besproken.
Drie van de vier teksten (de Mededeling, het Besluit en de Kaderregeling) werden door de Commissie definitief goedgekeurd op 20 december 2011. Enkel inzake het ontwerp voor een DAEB de-minimisverordening was een tweede overleg met de lidstaten verplicht. Dat overleg vond plaats op 13 februari 2012.
In tegenstelling tot de 3 andere DAEB teksten heeft de Commissie het ontwerp van DAEB de-minimisverordening wel grondig bijgestuurd teneinde rekening te houden met de opmerkingen van de lidstaten. De toepassing van de verordening zal daardoor een stuk makkelijker en op een bredere basis kunnen gebeuren, zeker voor de lokale overheden.

De voornaamste wijzigingen ten aanzien van het eerste ontwerp zijn:
1)  De voorwaarde dat de DAEB moest zijn toegekend door lokale overheden met maximaal 10.000 inwoners is geschrapt.
2)  De voorwaarde dat de dienstverlener een maximale jaaromzet van 5 miljoen euro mocht hebben is geschrapt.
3)  De maximale DAEB de-minimis compensatie bedraagt nu 500.000 over 3 jaar (i.p.v. 150.000 per jaar gedurende een periode van 3 jaar).
4)  De moeilijke berekening van het bruto subsidie-equivalent (BSE) inzake leningen en garanties is weggevallen door de 500.000 grens als absoluut bedrag in te voeren.
5)  De cumulregels zijn “verduidelijkt”.
6)  De volledige compensatie (ook de “niet-steun” onder Altmark) moet in rekening worden gebracht.

De betreffende documenten vindt u hiernaast in map documenten.

Ann.jughmans@vvsg.be

Navigatie