Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Vragen dienstencheques

  • Beleidsmatige vragen
  1. Problematiek van paritair comité 322


Vraag : Moet er niet uiterlijk einde 2005 worden overlegd tussen alle aanbieders dienstencheques omtrent loon- en arbeidsvoorwaarden in deze sector?

In het kader van het garanderen van kwalitatieve dienstverlening is het cruciaal dat loon- en arbeidsvoorwaarden (vb. aanbod vorming, vergoeding verplaatsingen, …) geen concurrentie-element gaan vormen tussen de verschillende aanbieders.  Een nivellering naar onder op dit terrein zal er voor zorgen dat het systeem in diskrediet komt (lees ook: Zwartwerk blijft bestaan) en dat er moeilijker medewerkers zullen gevonden worden om in dit kader in te stappen.

 

Vraag: Zal de minister hieromtrent initiatieven nemen in het kader van de evaluatie van het stelsel?

 

Antwoord: neen.  Er zijn verschillende paritaire comités mogelijk naargelang de activiteit (zie brief minister Vandenbroucke van 28 mei 204).  Het nieuwe PC 322.01 is er enkel voor de erkende interimbedrijven en de erkende werkgevers die anders onder een niet-werkend paritair comité zouden vallen.  Dit PC wordt de eerstkomende werken samengesteld en operationeel.  De evaluatie in mei 2005 moet duidelijkheid scheppen inzake de toereikendheid van de huidige inruilwaarde van de dienstencheque.  De bevraagde ondernemingen die menen dat de inruilwaarde ontoereikend is, zullen de gelegenheid krijgen om in detail aan te tonen in welke mate en om welke redenen.  Op basis van deze analyse zal dan bekeken worden hoe deze inruilwaarde in de toekomst verder moet evolueren.

 

Relatie zorg- en comfortgebruikers Sowieso zal de sector gezins- en thuiszorg het systeem dienstencheques een plaats moeten geven in het totale aanbod. De sectorconvenant bood hier al een eerste aanzet om tot enige afstemming te kunnen komen.


Uiteraard blijft de vraag om de overheidstussenkomst minimaal te relateren aan fiscale draagkracht van de gebruiker. Maar gezien dit op vandaag niet kon, wil men pragmatisch van uit de OCMW’s gedifferentieerd in de kostprijs van de dienstencheques kunnen tussenkomen voor bepaalde doelgroepen.

Vraag : Kan dit op een administratief eenvoudige en gedifferentieerde manier geregeld worden met Accor?Antwoord: OCMW mag steeds tussenkomen in de prijs voor bepaalde gebruikers volgens zelf te bepalen criteria.  De financiële afhandeling dient besproken met ACCOR (de gebruikersnummer lijkt relevant voor ACCOR, niet het rekeningnummer van de gebruiker).

 

Vraag:  Uitbreiding takenpakket dienstencheques.  Kan er naar aanleiding van een evaluatie van het systeem dienstencheques gepraat worden over een beperkte uitbreiding van het activiteitengebied dienstencheques ?(uiteraard ook met uitdoving van deze activiteiten binnen PWA-gebeuren. Hierbij wordt gedacht aan kleine in huis klusjes en om klein tuinwerk.)

Antwoord:  Nog afwachten i.f.v.evaluatie (beschikbaar begin mei 2005) Dit is absoluut niet evident gezien groot gevaar op aanzienlijke substitutie-effecten en voordeeleffecten

 

 

Klantendifferentiatie Bepaalde OCMW’s willen enkel zorgbehoevende cliënten bedienen in functie van hun competentie. Ze vragen zich af of ze andere klanten op basis van hun eigen missie kunnen weigeren en of zulks ook formeel in de communicatie van Accor kan worden opgenomen.

 

Antwoord: klanten gewoon weigeren mag niet, gezien non-discriminatiebelofte bij de erkenning, maar organisatie kan mits de nodige uitleg aan de gebruiker wel prioritaire doelgroepen afbakenen.  Het heeft geen zin om kandidaat-gebruikers op wachtlijsten te laten staan

 

  • Administratieve vragen 

Vraag: Kan er niet gewerkt worden met electronische instrumenten in plaats van de cheques? Het systeem zoals het vandaag bestaat is bijzonder omslachtig en vraagt voor kleine diensten veel extra werk.

Antwoord: Er wordt een project dematerialisering dienstencheques wordt via RVA-werkgroep opgestart en moet uitmonden in een virtuele cheque tegen begin 2006

Vraag: Kan er geen opheffing komen van het verbod om te poetsen bij familie eerste en tweede graad?
Er werd ons van diverse kanten gesignaleerd dat dit problematisch is.


Antwoord: op te nemen in volgend KB? Hier ook nog even de evaluatie mei 2005 afwachten

 

Vraag: Kan men ook niet in functie van de gebruiker (voornamelijk ouderen) die het toch blijvend moeilijk hebben om cheques via het internet te bestellen de mogelijkheid van verkoop van cheques voorzien in de lokale werkwinkel (via PWA)/Sociaal Huis / OCMW?

 

Antwoord: neen, het betreffen cheques op naam van de gebruiker, waaraan tevens een fiscaal voordeel is verbonden.  Dit vereist een centrale registratie en afhandeling.  Wel kunnen gebruikers steeds bijgestaan worden via PWA en door erkende ondernemingen om cheques aan te vragen

 

Moet men bij uitbreiding of vermindering van uren steeds een nieuwe overeenkomst aanmaken of kan hier ook een addendum bij de dienstenchequesovereenkomst volstaan? Wat met mensen in Activa of SINE bij deze vermindering of vermeerdering van uren?

Antwoord: Raamovereenkomst (met algemene afspraken, cfr. gebruiken in interimsector) en addenda (met detail inzake arbeidsuren en werkrooster) volstaan.  Idem voor doelgroepwerknemers.

 

Kan er een goede registratie komen binnen de RSZPPO  voor medewerkers die werken voor de dienstencheques? Wat met gemengde contracten binnen een dergelijke registratie?

 

Antwoord: RSZPPO voorziet sinds 1.1.2005 aparte en verplichte registratie van dienstenchequewerknemers in de DMFA gemengde contracten zijn niet mogelijk: elk dienstenchequecontract is aparte lijn in aangifte DMFA.

 

Kunnen OCMW’s die om financiële redenen vroeger niet met een poetsdienst konden starten nu toch instappen binnen de convenantformule?

 

Antwoord: Ja

Navigatie