Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Screening

Wat?

De screening in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn omhelst het nagaan welke reglementen wel (positieve lijst) of niet (negatieve lijst) onder het toepassingsgebied van de EDRL vallen.  Dit gebeurt aan de hand van een inventaris van alle relevante reglementen, die eerst dient te worden opgesteld.

Vervolgens moeten de reglementen van de positieve lijst grondig gescreend worden op hun conformiteit met de bepalingen in de EDRL.  Er is ook de aanvullende doorlichting van vergunningenstelsels nodig.
Er mogen geen belemmeringen inzitten voor de vestiging van dienstverleners en het tijdelijk verrichten van diensten. Eisen en bepalingen enkel kunnen behouden blijven op voorwaarde dat gemotiveerd wordt dat ze noodzakelijk, evenredig en non-discriminatoir zijn.

In de toekomst zal nieuwe regelgeving of na de screening gewijzigde regelgeving eveneens moeten voldoen aan de EDRL-bepalingen. Hiertoe is een notificatieprocedure voorzien.

Er geldt eveneens een verplichting tot de vereenvoudiging van procedures voor de toegang tot en de uitoefening van dienstenactiviteiten.

De resultaten van deze screeningsoperatie zijn tijdig gerapporteerd aan de Europese Commissie via IPM (= Interactive Policy Making).  Voor de lokale besturen is dit door de VVSG op een gecoördineerde indiening gebeurd.   Het resultaat van de screening vindt u gebundeld in een bondig overzicht, met screeningsrapporten en IPM-formulieren per gescreend reglement.


Stand van zaken

Federale overheid

Verticale omzettingswet (goedgekeurd op 22 december, gepubliceerd op 29 december 2009)

Deze wet heeft tot doel een aantal specifieke regelgevingen in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de dienstenrichtlijn. Met deze wet worden dus een aantal federale vergunningen en erkenning opgeheven of aangepast.

Relevante artikelen voor lokale besturen:

  • Artikel 10 i.v.m. de organisatie van markten en kermissen: concurrentie voor het bestaande aanbod kan niet meer als weigeringscriterium voor ambulante of kermisactiviteiten op het openbaar domein (buiten de openbare markten en kermissen) gehanteerd worden.
  • Artikel 18 i.v.m. de Wet op de handelsvestigingen: een aantal criteria – met name het effect op de bestaande handel, het effect op de werkgelegenheid en het belang van de consument – mogen niet meer meegenomen worden in de motivering van de beslissing rond een aanvraag sociaal-economische vergunningen. Deze criteria zijn vervangen door nieuwe criteria, met name de bescherming van het stedelijk milieu, de bescherming van de consument en het respecteren van arbeidswetgeving. Verdere info  
  • Artikel 12 i.v.m. gemeentelijke (vestigings-)vergunning voor nachtwinkels en/of phone-shops in het kader van de wet openingsuren. De gemeenten kunnen nog steeds deze vergunning opleggen aan nachtwinkels en/of phoneshops  (zie ook parlementaire vraag en antwoord van 11 februari 2010). Wel wordt er in verticale wet gesteld dat de criteria tot weigering ook niet-discriminatoir, duidelijk, ondubbelzinnig moeten zijn en vooraf openbaar bekendgemaakt.

 

Wat is NIET gewijzigd op federaal niveau?

  • kermissen: de aantrekkelijkheid van de attractie als beoordelingscriterium bij het toekennen van een standplaats per abonnement op een kermis is NIET gewijzigd. Ook de stilzwijgende verlenging van kermisabonnementen is NIET gewijzigd.
  • de regelgeving drankvergunningen: is NIET afgeschaft.

 

Vlaamse overheid

De screeningslijst van de Vlaamse regelgeving.  De screeningsresultaten zijn per departement/beleidsdomein voorgelegd in nota’s aan de Vlaamse regering. Er is voorlopig nog geen verticaal decreet tot specifieke aanpassingen van Vlaamse regelgeving. Nazicht van de Vlaamse screeningresultaten leert dat er geen belangrijke aspecten inzitten met betrekking tot de lokale besturen.

Gemeentebesturen

 

Aanvullende doorlichting gemeentelijke reglementen

Naast de verplichte en intussen afgeronde screening bevat de dienstenrichtlijn enkele zogenaamde aanvullende eisen in verband met vergunningstelsels en vergunningsprocedures.  Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Aanvullende doorlichting'.

 

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in volgende presentaties (studiedag VVSG 26 november): 

Navigatie