Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Rol van de KBO

Wat?

De Europese Dienstenrichtlijn bevat de globale principes en bepalingen die binnen Europa een vrij verkeer van diensten voor Europese ondernemingen moet mogelijk maken.

Alle ondernemingen, die een toelating nodig hebben die binnen de “EDRL scope” vallen, moeten geregistreerd worden in KBO. Zo beschikken deze over een uniek ondernemingsnummer, daarmee kan alle communicatie met de overheden gebeuren.

Voor de uitvoering van de EDRL zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de KBO:

 • Europese dienstverleners zonder vestiging in België die een toelating, die valt binnen de EDRL scope, nodig hebben bij de uitoefening van hun activiteit, worden geregistreerd in KBO.
 • Introductie van een nieuwe status “ BK-Bekendgemaakt
 • Een opvolgingssysteem van de toelatingsaanvragen is geïntegreerd in KBOwi onder de vorm van de toelatingsaanvraag procedure (TAP).

 

In de marge

Voortaan kunnen ondernemingen zelf hun gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen online aanpassen

Op 30 april 2010 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk Besluit van 22 april 2010 ivm “private search” en KBO.  Dit KB bepaalt welke gegevens de ondernemingen op een elektronische beveiligde wijze kunnen meedelen aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Het gaat om de beveiligde webtoepassing 
'private search' waardoor ondernemingen die ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen zelf bepaalde gegevens kunnen inschrijven, wijzigen en schrappen. De gegevens hangen af van het type onderneming.  
Doordat ondernemingen hun gegevens rechtstreeks kunnen aanpassen zonder bij het ondernemingsloket aan te kloppen, worden een aantal formaliteiten eenvoudiger voor ondernemingen. Daarbij wordt ook de kwaliteit van de gegevens in de Kruispuntbank verbeterd.

Aandachtspunten rond de KBO kunnen steeds gemeld worden via stefan.thomas@vvsg.be

Meer informatie

 • Presentatie studiedag EDRL, Plaatselijke en lokale besturen, enig loket en KBO (Leslie Paesschierssens)
 • Kruispunt van Ondernemingen (KBO)
 • Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO)
 • Onderzoeksrapport 'Lokale besturen en ondernemingsdata.  Wie levert de data?'(Hogeschool Gent, maart 2011)
  In dit rapport wordt een helder overzicht geschetst van de verschillende aanbieders van ondernemingsgegevens.  De focus ligt hierbij op de federale KBO en de Vlaamse VKBO, en hun respectieve ontsluitingstoepassingen.  Daarnaast wordt ook gekeken naar de toepassingen van private data-aanbieders en het aanbod van ICT-dienstenleveranciers. Het rapport geeft op een leesbare manier weer waar gemeentebesturen ondernemingsdata kunnen terugvinden, en formuleert tegelijkertijd de nodige bedenkingen bij de kwaliteit en de bruikbaarheid van de data en bij de gebruiksvriendelijkheid van de verschillende applicaties.
 • Onderzoeksrapport 'Diffusie van ondernemingsdatabanken bij lokale besturen. Een verkennend onderzoek' (Hogeschool Gent, maart 2011)
  Dit rapport biedt een inzicht in de aanwending van ondernemingsgegevens op gemeentelijk niveau.  In een vervolgonderzoek zal dit nog verder uitgediept worden.
 • Lokale besturen als participanten in een interbestuurlijk egovernment

  Dit rapport focust op de participatie van steden en gemeenten in het interbestuurlijke project (V)KBO. Het onderzoek toont aan dat het gebruik van (V)KBO-gegevens in gemeenten nog vaak problematisch is. Lokale meningen over de datakwaliteit van de (V)KBO en de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen die (V)KBO ontsluiten komen uitgebreid aan bod. Daarnaast identificeren de onderzoekers verklaringen voor deze vaststellingen. Het onderzoek wijst onder meer op een tekort aan interbestuurlijke samenwerking in deze casus en een gebrek aan een performant databeheer op het lokale niveau. Het onderzoek besluit met een pleidooi voor een gemeenschappelijke interbestuurlijke visie voor het (V)KBO-project, gebaseerd op een fundament van intensieve samenwerking en overleg tussen alle betrokken overheden.

Navigatie