Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Lijst screening gemeentelijke reglementen door externe expert

Tijdens de eerste fase van de screening, de zgn. pre-screening, dienden alle lokale besturen de reglementen en verordeningen die vallen onder het toepassingsgebied van de EDRL op positieve lijsten te plaatsen. De positieve lijsten van de steden Gent en Antwerpen zijn beschikbaar via de VVSG website (Antwerpen/Gent).

De projectgroep ‘Ondernemingsvriendelijke Gemeente (OVG) – EDRL’, bestaande uit VVSG, Gent en Antwerpen, selecteerde vervolgens uit de positieve lijsten de meest courant voorkomende reglementeringen. Hierbij werd ook rekening gehouden met positieve lijsten van andere gemeenten en modelreglementen van de VVSG. Deze lijst van courant voorkomende (bepalingen uit) reglementen werd vervolgens onderworpen aan een diepgaande screening.  Hiervoor werkte de projectgroep nauw samen met het Nederlandse juridische expertenbureau De Vries.

Per gescreend reglement werd een screeningsrapport opgemaakt.  Deze rapporten bevatten een uitgebreid stroomschema van vragen die alle cruciale aspecten van de EDRL (luik screening) behandelen. Zodra een mogelijke belemmering opduikt in het kader van de EDRL moet uitgebreid beargumenteerd worden om welke reden men deze bepaling / dit reglement toch wil behouden.

Deze resultaten dienden vervolgens gerapporteerd te worden aan de Europese Commissie via de zgn. Interactive Policy Making website (IPM). Het format voor de indiening, het IPM rapportageformulier is een beknopte versie van het screeningsrapport. De focus bij IPM rapportageformulieren ligt enkel op de argumentatie voor de (al dan niet) handhaving van de bepaling/ het reglement. Deze formulieren zijn daarom beduidend korter dan screeningsrapporten.
De projectgroep ‘OVG –EDRL’ zorgde voor een gecoördineerde indiening van de IPM rapportageformulieren voor alle lokale besturen op de IPM website vóór de deadline van 28 december 2009 die de EDRL oplegt.

In bijgaand overzicht ziet u dat niet elke screening van een reglement (kolom B) resulteerde in een screeningsrapport  (kolom E) en/of IPM rapportageformulier (kolom F). De redenen hiervoor worden vermeld in de tabel.

Overzicht (versie 09.02.2010)

 

 Nr. Reglementen Topics voor Screening Conclusie

Screeningsrapport
IPM-formulier

 1 Reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen. (Antwerpen) - Geen motivering nodig op gemeentelijk niveau Geen documenten
 2 Modelreglement VVSG nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Vestigingsvergunning zonder perimeter (2a)

Vestigingsvergunning met perimeter (2b)

Uitbatingsvergunning (2c)

Kan behouden blijven

Kan behouden blijven

Kan behouden blijven

Screening 2a
IPM 2a

Screening 2b
IPM 2b

Screening 2c
IPM 2c

 3 Reglement van inwendig bestuur op de openbare markten  (Gent)  - Geen motivering nodig op gemeentelijk niveau Geen documenten
 4 Reglement ambulante activiteiten op openbare markten en op openbaar domein (Antwerpen)  - Geen documenten
(vanwege overeenkomsten met ander reglement dat reeds gescreend werd)
 5 Reglement houdende de voorwaarden voor het organiseren van feesten door dekenijen en/of erkende verenigingen (Gent) Artikel 1 (vergunning voor organiseren feest)
Artikel 2 (aanvraag voor 21 januari)
Artikel 3 (situatieplan)
A
rtikel 9 (meldingsplicht organisator)
Valt niet onder toepassingsgebied EDRL

Screeningsrapport

Geen IPM-formulier

 6 Reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten (Gent)

Artikel 1 (vergunning innemen standplaats)

Kan behouden blijven Screeningsrapport
IPM-formulier
 7 Standplaatsen op de openbare weg voor frietkramen bestemd voor de verkoop van bereide eetwaren (Gent) Artikel 3 (vergunning permanente standplaats frietkraam) Kan behouden blijven Screeningsrapport
IPM-formulier
 8 Politieverordening op de openbare rust en veiligheid (Gent) Artikel 17 (vergunning straatmuzikanten) Kan behouden blijven Screeningsrapport
IPM-formulier
 9 Politieverordening op het sluitingsuur van drankgelegenheden en het openhouden van die gelegenheden na het gewone sluitingsuur (Gent) Artikel 1 (sluitingstijden)
Artikel 4 (tijdelijke afwijking suitingstijd)
Artikel 5 (publicatie sluitingstijden)
Is geen vergunning in de zin van artikel 9 van de EDRL Screeningsrapport
Geen IPM-formulier
 10 Reglement koetsen (Brugge)

Artikel 2 § 1 (vergunning - 10a)

Artikel 3 (beperkt aantal vergunningen - 10b)

Kan behouden blijven

Kan behouden blijven

Screening 10a
IPM 10a

Geen screening 10b
IPM 10b

 11 Reglement horecaterrassen (Antwerpen) Artikel 2 (terrasvergunning)

Kan behouden blijven

Screeningsrapport
IPM-formulier
 12 Reglement kerstmarkt (Antwerpen) Artikel 5 & 6 (selectieprocedure exploitanten) Geen documenten
(vanwege overeenkomsten met ander reglement dat reeds gescreend werd)
 13 Politieverordening inzake brandpreventie met betrekking tot publiek toegankelijke inrichtingen. (Gent) Artikel 3 (brandveiligheidattest; voorwaarden om te mogen exploiteren.)

Kan behouden blijven

 Geen screening (reden: tijdsdruk)
IPM-formulier
 14 Gemeentelijke bouw- en woning verordening (Antwerpen)

Artikel 6.1.2. (andere vergunning)
NB: eisen richten zich tot de aannemer (bijv. plaatsen van bouwliften e.d.)

Geen documenten
15 Circusreglement
(Mol)

Voorafgaande toelating (15a)

Kwantitatieve beperking (15b)

Kan behouden blijven

Kan behouden blijven

Geen screening (reden: tijdsdruk)
IPM-formulier (15a)

Geen screening (reden: tijdsdruk)
IPM-formulier (15b)

16 Stedenbouwkundige verordening inzake vergunningsplichtige functiewijzigingen
(Leuven)
- Kan behouden blijven Geen screening (reden: tijdsdruk)
IPM-formulier

 

 

Navigatie