Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

EDRL Nieuws

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsberichten m.b.t. de omzetting van de Europese Dienstenrichtlijn.

 

28/01/201 - Resultaten wederzijdse beoordeling screening 

De dienstenrichtlijn was een grote stap vooruit maar er is nog veel te doen om de EU-dienstenmarkten beter te doen werken. Dit blijkt uit een rapport van de Europese commissie over de resultaten van de wederzijdse beoordeling. Deze beoordeling was opgenomen in artikel 39, lid 2 van Europese dienstenrichtlijn en vond plaats in 2010. De Europese lidstaten werden verdeeld over 6 clusters van telkens 5 lidstaten. Binnen elk van deze clusters werden de IPM-aanmeldingen van de betrokken lidstaten besproken op basis van een lidstatelijk syntheserapport. Zo werd de Belgische omzetting van de dienstenrichtlijnbeoordeeld door Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Liechtenstein.

Op de website van de Europese commissie vindt u het persbericht, de mededeling van Europese Commissiealsook het uitgebreide rapport(enkel in Engels beschikbaar). Indien er aandachtspunten zijn voor de lokale besturen, zullen we jullie zeker hierover informeren
Terug

 

13/08/2010 - Horizontaal decreet in Belgisch Staatsblad

Op 2 augustus verscheen in het Belgisch Staatsblad  het decreet tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt. Dit wordt ook wel het horizontaal decreet genoemd aangezien het bepalingen bevat die op zichzelf bestaan en bestaande decreten niet wijzigt. Het decreet omvat definities, het toepassingsgebied en de uitzonderingen erop, de regels over de vrijheid van vestiging, de regels over een vrije dienstverrichting, de regels over de verplichtingen van dienstverleners, de rechten van gebruikers van diensten en de regels over de administratieve samenwerking. 
Terug

10/08/2010 - Diensten van algemeen economisch belang na implementatie van het Altmark-pakket - 7 september 2010

Tot 10 september kunnen geïnteresseerden een bijdrage leveren aan de consultatie van de Europese Commissie over de implementatie van het Altmark-pakket over de financiering van Diensten van algemeen economisch belang (DAEB). Deze consultatie vloeit voort uit de verwerking van de rapportering van de lidstaten en draagt bij tot de globale evaluatie van het Altmark-pakket.
Met het Altmark-pakket van juli 2005 geeft de Europese Commissie aan onder welke voorwaarden subsidies voor Diensten van algemeen economisch belang verenigbaar zijn met de Europese staatssteunregels. Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap en het Enterprise Europe Network Vlaanderen nodigen alle belanghebbenden uit voor een ervaringsuitwisseling over het thema.
Datum: 7 september, 14.00u-16.00u
Locatie: Vleva,Kortenberglaan 71,1000 Brussel
Deelname is gratis. Inschrijving en meer info via http://www.vleva.eu/altmark 
Terug

10/08/2010 - De Europese Dienstenrichtlijn: na de implementatie verder optimaliseren- 7 september 2010

Met de invoering van de Europese Dienstenrichtlijn moeten drempels om grensoverschrijdend diensten aan te bieden of een kantoor te vestigen in een andere lidstaat, worden weggewerkt. De Europese Dienstenrichtlijn moest ten laatste eind december 2009 worden omgezet in nationale wetgeving. Daarna volgde een periode van wederzijdse evaluatie met de lidstaten en de Europese Commissie. Tot 13 september kunnen betrokkenen reageren op de implementatiewijze van de Europese Dienstenrichtlijn en eventuele tekortkomingen aangeven.
Bijdragen kunnen tot 13 september 2010 ingediend worden via markt-servicesconsultation@ec.europa.eu. De paper en de consultatie zijn terug te vinden op:http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm. Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap en Enterprise Europe Network Vlaanderen nodigen alle belanghebbenden uit voor een ervaringsuitwisseling over het thema. 
Datum: 7 september 2010, 17.00u-19.00u
Locatie: Vleva, Kortenberglaan 71,1000 Brussels
Doelgroep Vlaamse administraties, bedrijven in Vlaanderen, lokale besturen, sectororganisaties,vlevaleden
Gratis deelname – Voor inschrijving en meer info: http://www.vleva.eu/content/7563
Terug

17/06/2010 - Socialprofitsector en ondernemers
Op woensdag  16 juni was er een studiedag over de toepassing en impact van de Europese interne markt regels en de dienstenrichtlijn op de socialprofitsector. U vindt de presentaties van deze studiedag op de website van VLEVA 
Terug

10/06/2010 - Meldpunt voor ondernemers  

Agentschap Ondernemen en Flanders Investment and Trade hebben de handen in elkaar geslagen met VOKA en UNIZO om ondernemers die informatie wensen of klachten hebben over de implementatie van de Europese Dienstenrichtlijn in andere lidstaten zo adequaat mogelijk bij te staan. Hun account managers internationaal ondernemen staan ter beschikking om u met raad en daad bij te staan. Verdere info 
Terug

19/05/2010 - Stand van zaken omzetting Europese Dienstenrichtlijn - tweede nieuwsbrief

In het kader van het project "Ondersteuning en begeleiding van lokale besturen bij een geïntegreerde aanpak van de implementatie van de Europese dienstenrichtlijn ten bate van alle ondernemers", wordt een stand van zaken opgemaakt over de omzetting van de EDRL. De nieuwsbrief behandelt alle deelaspecten, zoals onder meer de screening van gemeentelijke reglementen, de aanvullende doorlichting en de verplichting rond het één-loket.  De EDRL-nieuwsbrieven vindt u hier: Nieuwsbrief 1 (december 2009), Nieuwsbrief 2 (mei 2010).
Terug

04/05/2010 - Wet van dienstenwet goedgekeurd

Deze wet bevat bepalingen die op zichzelf bestaan en die de bestaande wetgeving niet wijzigen. Deze kaderwet omvat de principes die moeten worden gerespecteerd opdat de Belgische wetgeving conform zou worden aangepast en bepaalt de definities, het toepassingsgebied en de uitzonderingen erop, de regels over de vrijheid van vestiging, de regels over een vrije dienstverrichting, de regels over de verplichtingen van dienstverleners, de rechten van gebruikers van diensten en de regels over de administratieve samenwerking.  Wet van dienstenwet
Terug

09/02/2010 - Screening van lokale regelgevingen afgerond, alle documenten beschikbaar
De lijst van gescreende lokale regelgevingen is volledig.  U vindt nu voor alle gescreende regelgevingen de conclusies, het screeningsrapport en/of het IPM-formulier.  Voor alle gescreende reglementen en topics geldt dat deze ofwel niet onder het toepassingsgebied vallen, ofwel kunnen behouden blijven (na evt. motivering). 
Meer toelichting en alle rapporten met hun conclusies vindt u terug in het overzicht.
Terug

09/02/2010 - Ondernemingen kunnen eigen gegevens online aanpassen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen
De ministerraad keurde een ontwerp van KB goed dat bepaalt welke gegevens de ondernemingen op een elektronische beveiligde wijze kunnen meedelen aan de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (via 'private search').
De VVSG benadrukt hierbij dat lokale besturen ook vragende partij zijn om zelf gegevens te kunnen aanpassen in de KBO.
Meer info vindt u op de pagina over de rol van de KBO.
Terug

22/01/2010 - Koninklijk Besluit bij wet op de handelsvestigingen gepubliceerd
Het KB tot verduidelijking van de criteria waarmede rekening moet worden gehouden bij het onderzoek van ontwerpen van handelsvestiging en de samenstelling van het sociaal-economisch dossier, verscheen op 22 januari in het Staatsblad.  Net als de aangepaste wet, treedt dit KB met terugwerkende kracht in voege op 28 december 2009.  De VVSG drong ook aan op duidelijke overgangsbepalingen.  Voorlopig is het nog wachten op de beloofde omzendbrief hierover.  We verwachten dat deze snel zal verspreid worden.  Meer info vindt u op de pagina over de handelsvestigingen.
Terug

13/01/2010 - Wat ondernemers moeten weten over de dienstenrichtlijn (Nederlandse brochure)
Het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken maakte een korte brochure op voor ondernemers.  Met de dienstenrichtlijn wordt het immers eenvoudiger voor dienstverleners om te opereren, ook in het buitenland.  In deze brochure worden ondernemers op een overzichtelijke manier geïnformeerd over de voornaamste wijzigingen ten gevolge van de omzetting van de dienstenrichtlijn.
Brochure 'Wat ondernemers moeten weten over de dienstenrichtlijn'
Terug

31/12/2009 - Federale wetten op de valreep goedgekeurd
De federale wetgever keurde op de valreep volgende omzettingswetten goed:
1) de verticale omzettingswet, meer bepaald de wet tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt.  Publicatie in het BS op 29/12/2009.
Meer info vind je op onze pagina over de screening.
2) de wet m.b.t. het één-loket, nl. de wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen, wat de taken van het één-loket betreft.  Publicatie in het BS op 29/12/2009.
Meer info vind je op onze pagina over het uniek loket
Terug

23/12/09 - 4 screeningsrapporten van lokale regelgevingen beschikbaar
Ondertussen hebben we reeds 4 afgewerkte screeningsrapporten op de website kunnen plaatsen. Volgende topics werden gescreend:
1) de vestigingsvergunning in het kader van het VVSG-modelreglement voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
2) de vergunning voor het innemen van een standplaats, in het kader van het reglement op ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten (voorbeeld Gent)
3) de vergunning voor een permanente standplaats voor een frietkraam (voorbeeld Gent)
4) de vergunning voor straatmuzikanten, in het kader van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid (voorbeeld Gent)
Alle rapporten met hun conclusies vindt u terug in het overzicht.  De lijst wordt dagelijks bijgewerkt.  De volledige lijst zal beschikbaar zijn begin januari.
Terug

22/12/09 - Nieuwe criteria voor vergunningen van handelsvestigingen
Rond de sociaal-economische vergunningen (de zogenaamde IKEA-wet, Inforumnr. 197250) heerste lange tijd onduidelijkheid.  Bovendien zou de wet geregionaliseerd worden.  Via een amendement van 2 december vanuit de Kamercommissie Bedrijfsleven werden alternatieve criteria naar voren geschoven.  De VVSG vindt het ongehoord dat deze aanpassing zo laat is gekomen, des te meer omdat al heel lang geweten was dat de wet strijdig was met de EDRL.  

Vanaf 28 december treden de aangepaste wet en het bijhorende Koninklijk Besluit in voege en gelden volgende criteria bij de beoordeling van aanvragen: 1) de ruimtelijke ligging van de handelsvestiging, 2) de bescherming van het stedelijk milieu, 3) de bescherming van de consument, en 4) het respect voor de sociale wetgeving en het arbeidsrecht.   Deze laatste twee criteria zijn volgens de VVSG irrelevant aangezien het hier om bestaande en sowieso na te leven regelgeving gaat.  De gemeentebesturen kunnen hier dan ook weinig mee aanvangen in het kader van een beoordeling van een aanvraag voor een sociaal-economische vergunning.
Terug

22/12/09 - Overgangsmaatregelen voor vergunningen van handelsvestigingen
De VVSG heeft bij de bevoegde ministers aangedrongen op duidelijke overgangsbepalingen, opdat de gemeentebesturen exact weten welke criteria zij moeten hanteren bij het opmaken van hun beslissingen.   Er is een ontwerp van omzendbrief opgemaakt met overgangsmaatregelen, die pas als definitief kan worden beschouwd onder voorbehoud van de publicatie en inwerkingtreding van de verticale dienstenwet en het Koninklijk Besluit (zie hoger).  U vindt het ontwerp van de omzendbrief alvast op onze website, binnenkort zal hij ook op website van de minister voor Economie komen.
Kort samengevat komt het hier op neer:

 • Voor handelsvestigingen tussen 400m² en 1000m²:
  Dossiers die ingediend worden vóór 28 december moeten beoordeeld worden aan de hand van de oude criteria.
  Vanaf 28 december gelden de nieuwe criteria.
 • Voor handelsvestigingen boven 1000m²: 
  Dossiers die volledig verklaard zijn vóór 28 december (door het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie) moeten beoordeeld worden aan de hand van de oude criteria. Dossiers waar vóór 28 december nog geen uitspraak is van NSECD rond volledigverklaring of die onvolledig verklaard zijn, moeten beoordeeld worden aan de hand van de nieuwe criteria.

Terug

22/12/09 - Drankvergunningen: zowel de regelgeving rond sterke dranken als rond gegiste dranken blijft (voorlopig) bestaan.
De situatie van de drankvergunningen is nogmaals gewijzigd.  Initieel zou zowel de regelgeving rond sterke als rond gegiste dranken opgeheven worden.  Vervolgens zou enkel de regelgeving rond sterke dranken opgeheven worden (zoals we u meldden in Lokaal nr 19 van 1 december).  
De laatste stand van zaken is dat de regelgeving ongewijzigd blijft bestaan.  Tijdens de bespreking in de Kamercommissie Bedrijfsleven werd het desbetreffende artikel uit het wetsontwerp tot aanpassing van sommige regelgevingen aan de Europese Dienstenrichtlijn gehaald (of beter gezegd vervangen door bepalingen rond de Wet op de handelsvestigingen).  U vindt de laatste versie van het wetsontwerp alsook het verslag van de bespreking hiervan in de Kamercommissie op onze website. Het niet afschaffen van de regelgeving stelt ons in staat om een gewenst (federaal) kader naar voren te schuiven. Dit zal uitgewerkt worden in de VVSG Werkgroep Horeca, in samenwerking met de federale overheid.
Terug

  22/12/09 - Ambulante activiteiten: concurrentie voor bestaande aanbod niet langer behouden al weigeringscriterium
  De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006 wordt aangepast, via het ontwerp van verticale omzettingswet.  De mogelijkheid voor gemeenten om ambulante activiteiten op het openbaar domein te weigeren wegens concurrentie voor het bestaande commercieel aanbod wordt geschrapt.  Dit socio-economisch criterium is niet langer toegelaten.
  Terug

  22/12/09 - Vereenvoudigd stappenplan voor de screening van de lokale regelgeving
  Eerder stelden we al een plan van aanpak voor tijdens infosessies in Mechelen (26 november) en Hasselt (7 december).  Via een schrijven gericht aan alle gemeentesecretarissen werd de gemeentebesturen een vereenvoudigd stappenplan voorgesteld, waarin bondig wordt toegelicht wat nog van hen verwacht wordt.   De richtlijnen van de centrale overheden wijzigden immers sindsdien. Daarnaast hebben we via onderhandelingen de werklast voor de gemeenten nog aanzienlijk kunnen verminderen.  De VVSG zorgt in samenwerking met Antwerpen en Gent voor de gecoördineerde IPM(Interactive Policy Making)- aanmelding van de screeningsresultaten van de gemeentebesturen bij de Europese Commissie . In de loop van januari zullen we de gemeentesecretarissen via een brief informeren hoe de aanbevelingen uit deze screeningsoefening moeten worden omgezet.
  Terug

  22/12/09 - Recht op informatie – lijst van procedures die gemeenten ter beschikking moeten stellen op hun website
  Artikel 7 van de Dienstenrichtlijn verplicht alle overheden om haar procedures en formaliteiten voor (buitenlandse) dienstverleners op één plaats te ontsluiten. In België heeft men hiertoe aan een federale portaalsite gewerkt, waarvoor de informatie wordt verzameld op een gemeenschappelijk samenwerkingsplatform, “SharePoint “. Dat platform bevat alle formaliteiten die een dienstverlener dient te vervullen op federaal en Vlaams niveau.  Zodra het online gaat, bezorgen we het webadres aan de gemeentebesturen.

  Voor het lokale niveau zijn er in de SharePoint slechts drie generieke productomschrijvingen voorzien: de vestigings- en uitbatingsvergunning voor nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie en de terrasvergunning    
  !!! Voor deze producten willen wij u vragen om aan te duiden of uw gemeente al dan niet over deze vergunningen beschikt. Een eenvoudig mailtje hierover naar stefan.thomas@vvsg.be volstaat.  !!!
  De resultaten van deze kleine bevraging plaatsen we op de VVSG website, onder 'Recht op Informatie'.

  Niet alle gemeentelijke formaliteiten kunnen beschikbaar gesteld worden via de federale portaalsite.  Daarom bevelen we u aan om alle gemeentelijke procedures die onder artikel 7 vallen via de gemeentelijke website beschikbaar te stellen.  Als hulpmiddel bieden we u een lijst van deze procedures, met - waar mogelijk - een voorbeeld van aanvraagformulier en reglement.
  Terug

  Navigatie