Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Handhaving

De controle op de naleving van de rookwetgeving gebeurt

Ook de politie kan op basis van artikel 10 van de wet van 22 december 2009, waarin verwezen wordt naar artikel 11 e.v. van de wet van 24 januari 1977, overtredingen op de rookwetgeving vaststellen. Volgens artikel 11§3 (wet 1977) dient de politie het proces-verbaal over te maken aan de juridische dienst van de FOD Volksgezondheid. Die kan - conform artikel 19 (wet 1977) - een minnelijke schikking voorstellen.  Indien de overtreder de betaling van deze publieke vordering weigert, wordt het dossier overgemaakt aan het parket.

In deze brief van de FOD Volksgezondheid aan de burgemeesters en aan de korpschefs vindt u alle informatie over de handhaving door de politie, met inbegrip van de procedure waardoor de politiezones op de hoogte kunnen gehouden worden van de afhandeling van de processen-verbaal die werden doorgestuurd.

 

Sancties

De sancties worden bepaald in artikel 9 van de wet van 22 december 2009, waarin verwezen wordt naar artikel 13 van de wet van 24 januari 1977(betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten).

Personen die weigeren om het rookverbod na te leven, riskeren een boete. Zowel de roker zelf als de uitbater van de openbare ruimte kunnen beboet worden. De boetes gaan van 150 tot 5.500 euro.

“Met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot driehonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft;
  1° hij die, zonder de fabrikant of de invoerder te zijn, voedingsmiddelen of andere in deze wet bedoelde produkten in de handel brengt zonder inachtneming van het bepaalde in de besluiten genomen ter uitvoering van artikel 2, (van artikel 3, 2°, 4° en 6°), van artikel 4, §§ 3 en 4, van artikel 5, § 4, van artikel 6 en van artikel 8;
  2° hij die, zonder de fabrikant of de invoerder te zijn, voedingsmiddelen of andere in deze wet bedoelde produkten in de handel brengt wanneer deze voedingsmiddelen of produkten bedorven, schadelijk of door een verordening van het algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur schadelijk verklaard zijn;
  3° (…)
  4° hij die de maatregel genomen ter uitvoering van artikel 6bis overtreedt.”

Navigatie