Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Alcohol en jongeren

​​ Onder jongeren verstaan we naargelang de regelgeving min-zestienjarigen en min-achttienjarigen.   

Het verstrekken van alcoholhoudende dranken aan jongeren werd tot 10 januari 2010 geregeld door de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning van het  verstrekken van sterke drank en de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap.  

Door de wet van 10 december 2009 (B.S. 31 december 2009) houdende diverse bepalingen inzake gezondheid is nu de wet van 24 januari 1977 betreffende de gezondheid van de gebruiker op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, van toepassing: in een nieuw artikel 6 § 6 reglementeert de wet van 24 januari 1977 het verkopen, aanbieden en schenken van alcohol aan minderjarigen:
  • Het is verboden om elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0,5 % te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-16-jarigen.
    Van elke persoon, die dranken of andere producten op basis van alcohol wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder is dan 16.
  • Het is verboden om sterke drank, zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, te verkopen, te schenken of aan te bieden aan min-18-jarigen.
    Van elke persoon die sterke drank wil kopen, mag worden gevraagd aan te tonen dat hij of zij ouder dan 18 is.
Merk op dat naast het al langer bevestigde verbod van verkoop van sterke dranken via automatenshops, de verkoop van gegiste dranken via een automaat enkel mogelijk is mits een leeftijdscontrole is voorzien (via EID).

 

Sensibilisering en preventie

Sinds de inwerkingtreding van de wet van december 2009, wordt extra aandacht besteed aan sensibilisering van jongeren, ouders, maar ook het jeugdwerk, horecauitbaters en detailhandelaars.  Meer informatie over de campagne "-16 geen alcohol, -18 geen sterkedrank", maar ook over andere campagnes, promotiemateriaal, ... vindt u op de website van de VAD
Voor tips over het controleren van de leeftijd op evenementen en fuiven, kunt u terecht bij Fuifpunt.

Handhaving

De sancties op het overtreden van artikel 6 § 6 van de gewijzigde gezondheidswet, zijn in artikel 26 van de wet  van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (B.S.  2 juni 2010) opgenomen:

“Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van vijftig frank tot duizend frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die  … wetens voedingsmiddelen of andere in deze wet bedoelde producten in de handel brengt met overtreding van het bepaalde in artikel 6 § 6… .“

Concreet betekent dit dat aangifte bij de politie van de overtreding van voormeld artikel 6 § 6 van de wet van 24 januari 1977 kan leiden tot strafrechtelijke sancties.

Navigatie