Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Organisatie van de adviesraad Lokale Economie

Het nieuwe gemeentedecreet, van kracht sinds 2 januari 2007, is de enige juridische basis voor de organisatie van inspraak- en adviesorganen. Twee artikels zijn hiervoor van toepassing: art. 199 en art. 200. 

Art. 199

De gemeenteraad neemt initiatieven om de betrokkenheid en de inspraak van de burgers of van de doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de uitwerking van de gemeentelijke dienstverlening en bij de evaluatie ervan.
 

Art. 200

§1. Onder voorbehoud van de toepassing van de op dit gebied geldende wettelijke en decretale bepalingen, kan alleen de gemeenteraad overgaan tot de organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren.
§2. Ten hoogste twee derde van de leden van de hier bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht. Zoniet kan niet op rechtsgeldige wijze advies worden uitgebracht.
§3. De gemeenteraad stelt de nadere voorwaarden vast voor de representativiteit en regelt de samenstelling, de werkwijze en de procedures van de hier bedoelde raden en overlegstructuren. Daarbij wordt uitdrukkelijk bepaald op welke wijze het gevolg dat aan de adviezen wordt gegeven, zal worden meegedeeld. De gemeenteraad waakt erover dat de nodige middelen ter beschikking worden gesteld voor de vervulling van de adviesopdracht. De verslagen en einddocumenten van de hier bedoelde raden en overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.
§4. Gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de hier bedoelde raden en overlegstructuren. 

Samengevat

Adviesraden zijn bedoeld voor burgers of doelgroepen en de werking is heel ruim opgevat.
Het gemeentedecreet bepaalt twee belangrijke verplichtingen:  

  1. Politici kunnen geen stemgerechtigd lid zijn, maar mogen wel aanwezig zijn op de bijeenkomsten van de adviesraad. Het is ook toegelaten dat de schepen LE de taak van voorzitter op zich neemt. De onpartijdige rol van politici wordt hierdoor duidelijk gesteld.
  2. De adviesraad moet een evenwichtige samenstelling hebben: ten hoogste 2/3 van de stemgerechtigde leden mag van hetzelfde geslacht zijn.

Navigatie