Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

FAQ Adviesraden Economie

De evenwichtige samenstelling, in concreto het vinden van 1/3 vrouwen, is niet evident. Moet hier absoluut aan voldaan worden?

De tweederderegel is echter een heel strakke regel dus het is toch aangeraden actief op zoek te gaan naar voldoende vrouwen. Zo kan er aan verenigingen gevraagd worden twee leden af te vaardigen, waaronder één vrouw (eventueel als plaatsvervanger)
Een andere mogelijkheid is om in de samenstelling geen personen maar afgevaardigden van verenigingen op te nemen. Of dit juridisch geheel correct is, is een moeilijke vraag want in het Gemeentedecreet gaat men uit van leden van een welbepaald geslacht. Het blijft dus belangrijk verenigingen aan te sporen een evenwichtige afvaardiging aan te duiden.

 

Wat is de sanctie indien niet aan de evenwichtige samenstelling kan voldaan worden?

Er kan dan niet op een rechtsgeldige wijze advies uitgebracht worden. Adviezen kunnen wel ter kennis gegeven worden aan de gemeenteraad.
Opgelet: als de gemeenteraad zich bij een beslissing baseert op een advies van een adviesraad die niet rechtsgeldig is, en deze beslissing niet verder motiveert, kan deze aangevochten worden. In zo’n geval is een motivering van de beslissing noodzakelijk.
Noot: eens een (evenwichtig samengestelde) adviesraad de goedkeuring kreeg van de gemeenteraad en de samenstelling wijzigt nadien, blijft de adviesraad rechtsgeldig.

 

Welke bepalingen naar ondersteuning zijn er opgenomen in het Gemeentedecreet?

De gemeenteraad zorgt ervoor dat de nodige middelen ter beschikking gesteld worden voor het vervullen van de adviesopdracht. Het begrip ‘middelen’ is niet gedefinieerd dus kan ruim opgevat worden.
Verder zijn er geen bepalingen over het aantal leden, duurtijd (al dan niet samenlopen met de legislatuur),… Dergelijke zaken zijn vrij te bepalen in de statuten van de adviesraad.

 

Kan een gemeente niet akkoord gaan met een bepaalde afvaardiging van een vereniging?

Dit kan indien dit zo geregeld is in de statuten, bij voorbeeld door de gemeenteraad de leden van de adviesraad te laten aanstellen.

 

Welke thema’s komen dikwijls terug op de agenda van de verschillende raden?

  • Adviezen verlenen (vb. socio-economische vergunning)
  • Handels- horeca plannen voorbereiden
  • Meerjarenplan / beleidsplan
  • Bevragingen
  • Promotaks
  • Concrete acties uitwerken
  • Wegenwerken
  • Parkingbeleid

 

Hoe weet ik welk type overlegorgaan voor mijn gemeente het beste is?

De VVSG stelde in samenwerking met Idea Consult een afwegingskader op over samenspraak met ondernemers in het gemeentelijk economisch beleid. Een instrument dat elke gemeente kan hanteren als leidraad bij keuzes over nieuwe of bestaande overleg-en inspraakvormen met ondernemers.

 

Waar moet ik rekening mee houden als ik een overleg met ondernemers wil organiseren?

Zie onze tien nuttige vuistregels voor het overleg met ondernemers.

 

Wij willen als gemeentebestuur onze ondernemers louter informeren, moeten wij hiervoor een adviesorgaan opstarten?

Afhankelijk van de ambitie en middelen van het bestuur zijn andere vormen van overleg aangewezen. Als het bestuur in de eerste plaats een goede dienstverlener wil zijn, is een adviesraad economie bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Het volstaat dan om op regelmatige basis af te toetsen bij de ondernemers wat hun behoeften zijn en of ze tevreden zijn met de gemeentelijke dienstverlening. Het oprichten van een adviesraad zou in dit geval te hoge verwachtingen oproepen bij ondernemers en het gemeentebestuur opzadelen met vragen waar ze niet aan kan beantwoorden.

Navigatie