Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Afwegingskader voor de organisatie van de dialoog met ondernemers

Hoe men de samenspraak organiseert met ondernemers hangt samen met : 

1. De inhoudelijke ambitie en mogelijkheden van het bestuur op het vlak van economie

Besturen hebben verschillende beleidsambities en zetten hun middelen in op verschillende manieren. Sommige besturen werpen zich op als regisseur van het economisch beleid in zijn geheel, terwijl andere besturen selectief inzetten op horeca en nog anderen vooral een goede dienstverlening aan ondernemers willen waarborgen. Het ene objectief sluit het andere trouwens niet uit, ze kunnen elkaar zelfs versterken. De ambitie hangt vaak samen met de mogelijkheden (middelen en personeel) van het bestuur.

Afhankelijk van de ambitie en middelen van het bestuur zijn andere vormen van overleg aangewezen. Als het bestuur in de eerste plaats een goede dienstverlener wil zijn, is een adviesraad economie bijvoorbeeld niet noodzakelijk. Het volstaat dan om op regelmatige basis af te toetsen bij de ondernemers wat hun behoeften zijn en of ze tevreden zijn met de gemeentelijke dienstverlening. Het oprichten van een adviesraad zou in dit geval te hoge verwachtingen oproepen bij ondernemers en het gemeentebestuur opzadelen met vragen waar ze niet aan kan beantwoorden.


 

Ambitieniveau van het bestuur Vormen van overleg
Algemeen regisseur van het economisch beleid Overkoepelende stuurgroep of (advies)raad
Zeer gerichte ambities (bijvoorbeeld één of twee speerpuntsectoren ontwikkelen) Deeloverleg / deelraden met specifieke doelgroepen
Een kwaliteitsvolle dienstverlener naar ondernemers Periodiek of structureel overleg. Kan ook bilateraal worden georganiseerd (aftoetsing verwachtingen, tevredenheid)
Facilitator of coördinator van acties Werkgroepen per actie/initiatief
  

2. De doelstellingen van de samenspraak

Naargelang de doelstellingen (informeren, standpunten horen, advies inwinnen, samen uitvoering geven aan concrete acties, overdragen van beleid) worden andere kanalen ingezet. De voorbereiding van een braderie bijvoorbeeld wordt het best behandeld in een aparte werkgroep, standpunten aftoetsen kan best in een focusgroep, een informatief debat, een bevraging of een overlegmoment.

Een goede afweging maken van de doelstelling van het overleg is belangrijk.


 

Doelstelling Aangewezen vorm
Informatie uitwisselen Geschreven en gesproken media, website, informatieblad, infovergadering
Aftasten, verkennen van standpunten Informatief debat, focusgroep, enquête, overlegmoment
Advies inwinnen Expertpanel, tijdelijk of structureel overleg (overlegorgaan, adviesorgaan)
Beleidsbepaling Tijdelijk of structureel overleg (overlegorgaan, adviesorgaan)
Uitvoering van acties Werkgroep, taskforce
Coördinatie, regie Tijdelijke of permanente stuurgroep (overlegorgaan, adviesraad)
Overdragen beleid Aparte uitvoeringsstructuur
 

3. Tijdsvenster van de samenwerking

Wordt een overleg best op permanente of tijdelijke basis ingericht? Deze beslissing is vanzelfsprekend gerelateerd aan de inhoud van het overleg. Voor een tijdelijke activiteit installeren we een tijdelijke werkgroep; voor meer structurele activiteiten een permanente.


Mensen engageren zich sneller voor korte en tijdelijke engagementen dan voor de lange termijn of voor een permanent mandaat. Men kan ook een semi-permanenten formule in het leven roepen waarbij in het begin van de legislatuur intensief gewerkt wordt op het tot stand brengen van een beleidsplan economie, om de groep vervolgens enkel periodiek nog bijeen te brengen voor de verdere opvolging en evaluatie van de doelstellingen.

 

Tijdspad Vorm
Permanent (doorgaans moeilijker om kandidaten te vinden) Een structurele consultatie, een vaste werkgroep, een permanente adviesraad…
Semi-permanent Een tijdelijke werkgroep, met periodieke terugkeermomenten
Tijdelijk (engagement is beperkt in tijd dus gemakkelijker om kandidaten te vinden) Ad hoc consultaties, tijdelijke werkgroepen…
  

4. Formeel of informeel karakter

Een laatste element waarover dient nagedacht te worden bij het vormgeven van het overleg met ondernemers, is het formele of informele karakter. Met formeel bedoelen we een adviesraad zoals beschreven in artikels 199 en 200 van het Gemeentedecreet.

Beide formules hebben voor- en nadelen, zoals aangegeven in onderstaande tabel : 


 

Klassieke adviesraad
Pro Doelstellingen, statuut e.d. geregeld door gemeenteraad, dus stevige formele basis

 

Terugkoppeling naar gemeenteraad is geregeld en gemeenteraad kan het advies niet links laten liggen
Contra Gebonden aan (beperkte) voorschriften uit art. 199 en 200 van het Gemeentedecreet.

 

Meer regels (statuten) en administratieve opvolging. Het partijpolitieke spel wordt soms in de adviesraad doorgetrokken.
Informeel overleg
Pro Grote flexibiliteit, zonder formele voorschriften naar samenstelling, werkwijze…

 
Contra Het overleg heeft geen formeel statuut en basis.

 

Samenspel met gemeenteraad is niet geregeld (maar kan wel worden geregeld) en adviesorgaan kan eigen leven gaan leiden.

 

Gemeenteraad heeft geen enkele verplichting om zelfs maar kennis te nemen van het advies.
 

Navigatie