Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

De tien vuistregels voor een dialoog met ondernemers

Deze tien vuistregels komen uitgebreider aan bod in het document 'Afwegingskader voor de dialoog met ondernemers'.

 

1. Zorg voor een gedeeld begrip van de doelstellingen van het overleg en communiceer duidelijk de verwachtingen ten aanzien van de deelnemers

 • Communiceer duidelijk wat de doelstellingen zijn van de raad (en wat niet)
 • Geef aan wat de verwachtingen zijn naar de leden (actieve deelname, denken voor het geheel,…)
 • Communiceer binnen welke grenzen de commissie werkt

 

2. Geef het overleg erkenning en respect

Neem als gemeentebestuur het adviesorgaan ernstig. Anders haken de leden snel af. Dit betekent concreet :
 • Voldoende tijd geven om advies uit te brengen
 • Ruimte laten voor beleidsbeïnvloeding
 • Adviezen publiek maken
 • Afwijkende beslissingen motiveren, feedback geven aan de raad

 

3. Geef inhoudelijke ondersteuning aan het overleg en responsabiliseer de leden

Voorzie voldoende inhoudelijke ondersteuning om een kwaliteitsvolle werking mogelijk te maken :
 • Reik als gemeentebestuur (ambtenaar economie) voldoende informatie aan de deelnemers aan
 • Betrek externe deskundigen
 • Activeer leden om zelf iets voor te bereiden of na te denken over een onderwerp.

 

4. Haal individuele verzuchtingen van de agenda

Een overleg gemeente-ondernemers is op sommige plaatsen een aaneenschakeling van kleine en grote ergernissen.
Biedt een alternatief kanaal aan voor het ventileren van deze individuele verzuchtingen. Haal ze van de agenda en behandel de klachten enkel nog via het loket of de ambtenaar economie.

 

5. Breng de uitwerking van concrete acties en initiatieven onder in werkgroepen

De meeste overlegvormen tussen gemeente en ondernemers zijn gericht op de voorbereiding en opvolging van het economisch beleid (globaal, sectoraal). Vermijdt dat deze vormen van overleg de vorm aannemen van een feest- of organisatiecomité. Breng de organisatie van concrete acties of initiatieven (beurs, braderie,…) onder in werkgroepen.

 

6. Besteed volle aandacht aan de samenstelling

Met de samenstelling staat of valt heel vaak een overleg. Zorg voor een goede balans tussen vertrouwde en nieuwe gezichten, voor verschillende zienswijzen, vermijd vooringenomenheid en polarisering en zoek een voorzitter die het opbouwende karakter belichaamt en bewaakt.
 • Representativiteit betekent niet: alle georganiseerde (belangen)groepen een of meerdere zitjes toekennen. Ook niet-georganiseerde ondernemers verdienen een stem.
 • De samenstelling is een permanente zoektocht. Hou continu de ogen open voor mogelijke leden (en spreek hen erover aan).
 • Stel duidelijke criteria wat je aan input en bagage verwacht van de leden.
 • De voorzitter heeft een profiel van verzoener en is bij voorkeur 'onafhankelijk' (of stelt zich minstens zo op).
 • Hou de groep beperkt (max 15 deelnemers) wat het bereiken van een consensus vergemakkelijkt.
 • Ketens betrekken vraagt een extra inspanning.

 

7. Breng externe zuurstof binnen

Betrek deskundigen op ad hoc basis, of vertegenwoordigers van andere instellingen of bestuursniveaus (intercommunale, provincie, Vlaamse overheid) die bepaalde discussies op een hoger niveau kunnen brengen.

 

8.     Maak de bijeenkomsten aantrekkelijk

 • Wissel locaties af, zoek originele locaties.
 • Koppel vergadering aan bedrijfsbezoek.
 • Nodig gastsprekers uit.
 • Probeer nieuwe en wervende formules : businesscafé, ontbijtvergadering…

 

9. Verval niet in overreglementering

Sommige ambtenaren leggen zichzelf een formeel kader op, waar niemand naar gevraagd heeft. Enkel in het geval van een formele adviesraad zijn er vormvereisten (art. 199 en 200 van het gemeentedecreet), maar die blijven beperkt.
Maak het bijgevolg niet moeilijker dan nodig. In een constructieve sfeer wordt er trouwens zelden teruggegrepen naar procedurele voorschriften. Vaak zijn regels een aanwijzing van moeilijke verhoudingen.

                         

10. Hou ruggespraak met andere diensten

Tijdens het overleg met ondernemers komen ook andere dan strikt economische thema’s aan bod. Maak daarover afspraken met andere diensten. Nodig hen ook uit op het overleg indien er raakvlakken zijn met hun dienst.
Vermijdt overlap met reeds bestaande initiatieven

Navigatie