Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Regelgeving

Om leegstand van handelspanden aan te pakken reikt de Vlaamse overheid enkele hefbomen aan om op gemeentelijke niveau aan de slag te gaan. Hieronder belichten we er enkele van, zonder daarbij volledigheid na te streven.

    • Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid (m.b.t. leegstaande woningen en gebouwen)
    • Decreet houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
    • Decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht en andere relevante bepalingen m.b;t. de tijdelijke invulling van (handels)panden

 

Leegstaande woningen en gebouwen: registratie en heffing

Regelgeving

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (laatst gewijzigd via het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen)

Kort samengevat

Handelspanden op een terrein kleiner dan 5 are (500 m²) vallen onder de definitie van 'gebouwen'.

Het grond- en pandendecreet geeft de gemeenten de mogelijkheid om een register van leegstaande woningen en gebouwen bij te houden. Daartoe bepaalt het in een reglement de indicaties die aanleiding geven tot opname van een pand in dit register. Een gemeente kan ook een heffing invoeren op leegstaande woningen en gebouwen, waarbij ze het bedrag zelf kan bepalen. 

De VVSG heeft een modelreglement van leegstandsregistratie en -belasting opgemaakt, samen met een uitgebreide toelichting.

Let op: art. 2.2.6 van het Grond- en pandendecreet werd niet geschrapt. Deze bepalingen blijven gelden. Zo kan een gemeente de definitie van leegstand niet wijzigen (= >50% van de vloeroppervlakte gedurende minstens 12 maanden niet overeenkomstig de functie aangewend).

Meer info

 

Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten: inventarisatie, heffing en subsidie

Regelgeving

Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Kort samengevat

Bedrijfsruimten worden gedefinieerd als  bedrijfsgebouwen (met inbegrip van handelspanden) op een perceel (of verzameling van percelen) van 5 are of meer. Er is sprake van leegstand als > 50% van deze panden leeg staat.

Gemeenten moeten een vermoedenlijst opstellen van langdurig (= min. 2 jaar) leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Deze vermoedenslijst worden overgemaakt aan het Vlaams gewest, die op basis van deze lijsten een inventaris opmaakt .

Na controle van deze inventaris, heft het Vlaams gewest een gewestelijke belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen. Gemeenten kunnen opcentiemen heffen op de gewestelijke belasting of kunnen een eigen gemeentebelasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen invoeren. In beide gevallen is het mogelijk de tarieven de differentiëren (bv. andere tarieven voor winkelcentra). Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelde i.s.m. de VVSG modelreglementen m.b.t. de opcentiemen en de eigen belasting.

De Vlaamse Belastingdienst int de heffing en zal 20% (+ de eventuele opcentiemen) doorstorten aan de gemeenten die tijdig de vermoedenslijst overmaakten. De overige middelen (80%) gaan naar een vernieuwingsfonds. Daarmee worden subsidies toegekend voor de verwerving van panden (30% enkel voor publieke initiatiefnemers) en voor sanerings, sloop of renovatie (90%, zowel publieke als private actoren) 

Meer info 

 

Tijdelijke invulling van panden: huur van korte duur + overzicht van alle relevante regels

Regelgeving

Decreet van 15 juli 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht

Overzicht regelgeving m.b.t. tijdelijke invulling van (handels)panden

Kort samengevat

Sinds 1 september biedt het zogenaamde pop-updecreet een juridisch kader voor pop-ups en de tijdelijke invulling van leegstaande handelspanden. Met dit decreet kan een pand tot maximaal een jaar verhuurd worden voor het uitoefenen van kleinhandel of ambacht, zonder onder de bepalingen van de handelshuurwet te vallen. Omdat deze kortetermijnhuur geen recht op hernieuwing inhoudt, de huurder steeds kan opzeggen (met opzegtermijn van een maand) en de verhuurder geen eenzijdige opzegmogelijkheid heeft, is deze nieuwe huurvorm erg geschikt voor de alom populaire pop-ups en voor tijdelijke invullingen van leegstaande panden door startende handelaars of ambachtslui.

Het duidelijke juridische kader van het pop-updecreet betekent niet dat alle bestaande regels voorzien zijn op de creativiteit die dezer dagen aan de dag wordt gelegd. Zo is het al enkele jaren onduidelijk of een tijdelijke onderneming als vestigingseenheid in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerd moet worden. En op stedenbouwkundig vlak wijzigden vorig jaar de bepalingen over de tijdelijke functiewijzigingen. Om deze en andere onduidelijkheden weg te werken, bundelden we alle relevante regelgeving en formaliteiten die van toepassing zijn op de tijdelijke invulling van leegstaande panden.

Meer info

Navigatie