Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Integraal handelsvestigingsbeleid

​​Met het Decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (kortweg het decreet IHB) legde de Vlaamse Regering de nieuwe krijtlijnen vast voor een meer duurzame organisatie van de detailhandel in Vlaanderen. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gemeentebesturen die verschillende instrumenten krijgen aangereikt om een ruimtelijk handelsbeleid te voeren.

Lees hier:

 

Hieronder gaan we dieper in op de verschillende aspecten van het integraal handelsvestigingsbeleid.

 

Historiek: van de winkelnota's naar het decreet IHB

Op 23 juli 2010 keurde de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams minister-president Kris Peeters de startnota 'Winkelen in Vlaanderen' goed (zie ook persbericht).  De startnota vormde de basis voor verder overleg over een beleid van kernversterking zoals ook afgesproken in het Vlaamse Regeerakkoord.  In de nota was aandacht voor het ruimtelijk-economische (met o.m. het afwegingskader voor grootschalige detailhandel (beschikbaar vanaf maart 2017)) en de beperking van kleinhandel op bedrijventerreinen) en een economisch instrumentarium (met o.m. twee subsidieoproepen en een leidraad voor de opmaak van een strategisch commercieel plan).

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse regering de nota "Winkelen in Vlaanderen 2.0" goed (zie ook persbericht en de VIA-rondetafel 'Winkelen' van 15 maart 2013).  Deze nota is een vervolg op de startnota en voorziet nieuwe maatregelen voor een kernversterkend detailhandelsbeleid. Enerzijds legde het de krijtlijnen vast voor de regionalisering van de wet op de handelsvestigingen (met o.m. een actievere benutting van bestaande ruimtelijke instrumenten, de integratie van de socio-economische vergunning in de omgevingsvergunning en het handelsvestigingsconvenant), anderzijds behelsde deze nota ook financiële stimulansen voor de steden en gemeenten.

Het decreet IHB in grote lijnen

Het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid formuleert de visie van de Vlaamse Regering op de detailhandel in Vlaanderen. Vanuit deze visie schuift de regering vier doelstellingen naar voren:

  • Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het vermijden van ongewenste kleinhandelslinten.
  • Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten.
  • Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het versterken van kernwinkelgebieden.
  • Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.

 

Het decreet streeft naar een integratie van visie, planningsinstrumenten en vergunningsprocedures mogelijk. Tegelijkertijd wil het de beoogde integraliteit ook realiseren over de bestuursniveaus (Vlaanderen – provincies – gemeenten) en de beleidsdomeinen (met o.m. de integratie van het vergunningsluik in de omgevingsvergunning) heen.

Omdat ook de gemeenten een belangrijke rol te vervullen hebben om dit beleid vorm te geven, reikt de Vlaamse overheid hen verschillende instrumenten aan om deze visie ook om te zetten in beleid en maatregelen.

Via stedenbouwkundige verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen hebben gemeenten de mogelijkheid om kernwinkelgebieden, (perifere) winkelconcentraties en winkelarme gebieden af te bakenen alsook om het winkelaanbod te sturen. Deze sturing kan gebeuren op minimale en maximale winkelvloeroppervlakten voor de vier (in het decreet bepaalde) kleinhandelscategorieën:

  • Categorie A: verkoop van voeding
  • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
  • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • Categorie D: verkoop van andere producten

 

Verder kunnen gemeenten met ontwikkelaars of exploitanten handelsvestigingsconvenanten afsluiten over het aanbod, gezamenlijke initiatieven en de betrokkenheid bij kernversterkend beleid.

 

Op het vlak van de vergunningen wordt de geregionaliseerde socio-economische vergunning vanaf 2018 geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

Via volgende links krijgt u meer informatie over

 

Inwerkingtreding decreet IHB

De inwerkingtreding van het IHB-decreet verloopt gefaseerd:

 

Meer info

Voor een uitgebreide toelichting over het decreet verwijzen we naar de presentaties op de laatste 3 bijeenkomsten van het het Platform Centrummanagement.

De VVSG vertaalt in nauwe samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen decreet en de voorziene instrumenten in duidelijke richtlijnen, procesbeschrijvingen, modeldocumenten en praktijkvoorbeelden, opdat de gemeenten dit decreet maximaal en efficiënt kunnen aanwenden. Hierover vindt u meer informatie op de pagina 'Ondersteuningsinstrumenten').

Navigatie