Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Centrummanagement

Centrummanagement (of binnenstadsmanagement) kan gezien worden als een structureel samenwerkingsverband van publieke en private partijen in een binnenstad, centrum of kern van een gemeente om de aantrekkingskracht en het economisch functioneren van dit centrum of die kern te versterken.

Daarnaast wordt ook een verbetering van de leefbaarheid van het centrum van een gemeente voorop gezet. Door het vergroten van de aantrekkingskracht van het centrum tracht men meer bezoekers naar het centrum te lokken, hogere bestedingen te genereren en de verblijfsduur in het centrum te verlengen.

Onlosmakelijk verbonden met een goed centrumbeheer is samenwerking en overleg tussen de diverse actoren in dit centrum: het gemeentebestuur, de handelaars, toeristische en culturele organisaties, horeca, evenementenorganisaties, eigenaars en ontwikkelaars.

Het centrummanagement zorgt voor een kader waarbinnen een gedragen visie uitgevoerd moet worden en waarin gestreefd wordt naar een continue kwaliteitsverbetering en vernieuwde dynamiek.

 

Project VVSG: 'Geïnspireerd winkelbeleid in dialoog' 

Met het project ‘Geïnspireerd winkelbeleid in dialoog’ wil de VVSG de steden en gemeenten de mogelijkheid bieden om in dialoog te treden met een aantal belangrijke economische actoren zoals projectontwikkelaars, retailers, vastgoedactoren, …. 

Deze dialoog is immers niet eenvoudig te organiseren voor elke stad of gemeente. Toch is het noodzakelijk om als lokaal bestuur een goed inzicht te verwerven in de verzuchtingen van de verschillende marktpartijen t.a.v. het stedelijk/gemeentelijk beleid, en in de economische en andere wetmatigheden waarmee deze spelers geconfronteerd worden. 

Zonder dit inzicht en de bijhorende affiniteit dreigen initiatieven onvoldoende afgestemd te zijn op de noden of mogelijkheden van deze marktspelers, en dreigt een beleid ineffectief of zelfs contraproductief te zijn. 

Op geaggregeerd niveau kan deze dialoog wel georganiseerd worden, op een wijze die haalbaar is voor zowel lokale besturen als de marktpartijen (en bij uitbreiding intermediaire organisaties, ondernemingsverenigingen, …).  Deze dialoog moet leiden tot het vergroten van het inzicht in elkaars beleid en logica, en tot meer concrete vormen van samenwerking.  
Hiertoe wordt een platform opgericht, naar analogie met het Nederlandse Platform Binnenstadsmanagement.  

Daarnaast biedt dit platform ook een opportuniteit voor lokale uitvoerders en beleidsmakers om met elkaar van gedachten wisselen over kernversterkend winkelbeleid in al zijn facetten: visie, strategieën, organisatiestructuur en financiering, operationalisering, monitoring, etc. 

  

Navigatie