Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Hinderpremie

Inleiding

Vanaf 1 juli 2017 kunnen handelaars die hinder ondervinden van wegenwerken, rekenen op een hinderpremie van 2.000 euro, voor werken die starten na 1 juli . Daarnaast zullen handelaars ook nog een premie van 80 euro per dag kunnen ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag. Het uitvoeringsbesluit van de hinderpremie en de sluitingspremie werd op 12 mei goedgekeurd door de Vlaamse Regering (inforumnr. 311622;  B.S. 20.06.2017).

Enkel een beperkte groep ondernemers komt in aanmerking, namelijk de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is. Bovendien mag de onderneming maximaal negen werknemers tellen. De hinderpremie vervangt en integreert twee vroegere hindermaatregelen: de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding.

De gemeenten leveren vanaf 1 juli  2017 geen hinderattesten meer af. De premie wordt automatisch toegekend door gebruik te maken van de gegevens die (o.a.) de gemeente invoert in het Generiek informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) in combinatie met de gegevens van ondernemingen in de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).

Het tijdig en correct invoeren van geplande werken in het GIPOD is van groot belang voor de getroffen ondernemer. Gebeurt dat niet, dan zal de ondernemer immers niet geselecteerd worden voor de automatische toekenning van een hinderpremie.

Meer informatie vindt u op de website van  Agentschap Innoveren en Ondernemen, of stuur uw vraag naar hinderpremie@vlaio.be .

Een aantal exemplaren van de brochure 'Hinder door wegenwerken voor uw deur?' bezorgde het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan alle Vlaamse gemeenten, zodat u daar als gemeente kan gebruik van maken voor de communicatie naar ondernemers die binnenkort getroffen worden door wegenwerken. Extra exemplaren kan u aanvragen via communicatie@vlaio.be .

Hinderpremie

De hinderpremie bedraagt steeds 2.000€ en is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. De zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

Niet iedereen ontvangt deze premie, deze richt zich voornamelijk op de detailhandel (winkeliers), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Alle voorwaarden en hoe de premie moet worden aangevraagd, is weergegeven in de brochure 'Hinder door wegenwerken voor uw deur?'

Sluitingspremie

Indien een handelaar toch genoodzaakt is om de zaak te sluiten, kan deze één of meerdere sluitingspremies aanvragen en bedraagt 80 € per sluitingsdag. Deze aanvraag gebeurt online en verloopt volledig digitaal. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van de sluitingspremie vind je op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding verdwijnen

De hinderpremie vervangt en integreert de vroegere rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding. De overgangsperiode eindigde op 31 december 2017.  Er zijn geen aanvragen meer mogelijk.

Rol van de gemeente

Gemeenten zullen niet langer gevraagd worden om hinderattesten af te leveren aan getroffen ondernemingen rekening houdend dat de nieuwe hinderpremie gebruik maakt van een automatische selectie.

Om de gemeente te ondersteunen in hun communicatie naar de handelaars in hun eigen gemeente, heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen een informatiefilmpje ter beschikking.

VVSG Aanbevelingsnota

De VVSG-nota bundelt de voornaamste aanbevelingen over de hinderpremie t.a.v. de Vlaamse (en aanvullend ook de federale) overheid vanuit het standpunt van steden en gemeenten.  Zo vragen we o.a. meer communicatie naar de gemeenten (over het tijdstip van het verzenden van de brief naar de ondernemers, een lijst van de in aanmerking komende ondernemingen, …), een eenduidige en ruimere aanvraagtermijn, een duidelijke weergave van de hinderzone in GIPOD, extra sensibilisering van de nutsbedrijven en andere beheerders van werken, een koppeling tussen de toelating voor inname van het openbaar domein met de registratie in GIPOD, ...

Verder is er ook de  FAQ Hinderpremie, een bundeling van de veel gestelde vragen die de ondernemer stelt aan de gemeente maar ook vragen waar de gemeentelijke diensten mee af te rekenen hebben.

GIPOD

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina over GIPOD.

Regelgeving

 

Overige informatie en documenten

Navigatie