Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Hinderpremie

Inleiding

Sinds 1 juli 2017 kunnen handelaars die hinder ondervinden van wegenwerken, rekenen op een Vlaamse hinderpremie van 2.000 euro, voor werken die gestart zijn na 1 juli 2017 . Daarnaast kunnen handelaars ook nog een sluitingspremie van 80 euro per dag ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag.

VVSG Aanbevelingsnota 

De VVSG-nota bundelt de voornaamste aanbevelingen over de hinderpremie t.a.v. de Vlaamse (en aanvullend ook de federale) overheid vanuit het standpunt van steden en gemeenten.  Zo vragen we o.a. meer communicatie naar de gemeenten (over het tijdstip van het verzenden van de brief naar de ondernemers, een lijst van de in aanmerking komende ondernemingen, …), een eenduidige en ruimere aanvraagtermijn, een duidelijke weergave van de hinderzone in GIPOD, extra sensibilisering van de nutsbedrijven en andere beheerders van werken, een koppeling tussen de toelating voor inname van het openbaar domein met de registratie in GIPOD, ...

De VVSG-aanbevelingsnota vindt op heel wat aandachtspunten gehoor bij het kabinet van minister Muyters en het Agentschap Innoveren en Ondernemen (verslag van 15 maart 2018).

Wat houdt de hinderpremie in? 

Sinds 1 juli 2017 kunnen handelaars die hinder ondervinden van wegenwerken, rekenen op een Vlaamse hinderpremie van 2.000 euro, voor werken die gestart zijn na 1 juli 2017 . Daarnaast kunnen handelaars ook nog een sluitingspremie van 80 euro per dag ontvangen vanaf de 22ste sluitingsdag. Het uitvoeringsbesluit van de hinderpremie en de sluitingspremie werd op 12 mei 2017 goedgekeurd door de Vlaamse Regering (inforumnr. 311622;  B.S. 20.06.2017).

Enkel een beperkte groep ondernemers komt in aanmerking, namelijk de detailhandel, de horeca en allerhande diensten waarvoor persoonlijk en direct contact met de klanten vereist is. Bovendien mag de onderneming maximaal negen werknemers tellen. De hinderpremie vervangt en integreert twee vroegere hindermaatregelen: de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding.

De gemeenten leveren vanaf 1 juli  2017 geen hinderattesten meer af. De premie wordt automatisch toegekend door gebruik te maken van de gegevens die (o.a.) de gemeente invoert in het Generiek informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) in combinatie met de gegevens van ondernemingen in de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO).

Het tijdig en correct invoeren van geplande werken in het GIPOD is van groot belang voor de getroffen ondernemer. Gebeurt dat niet, dan zal de ondernemer immers niet geselecteerd worden voor de automatische toekenning van een hinderpremie.

Meer informatie vindt u op de website van  Agentschap Innoveren en Ondernemen, of stuur uw vraag naar hinderpremie@vlaio.be .

Een aantal exemplaren van de brochure 'Hinder door wegenwerken voor uw deur?' bezorgde het Agentschap Innoveren en Ondernemen aan alle Vlaamse gemeenten, zodat u daar als gemeente kan gebruik van maken voor de communicatie naar ondernemers die binnenkort getroffen worden door wegenwerken. Extra exemplaren kan u aanvragen via communicatie@vlaio.be .

Hinderpremie

De hinderpremie bedraagt steeds 2.000€ en is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. De zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

Niet iedereen ontvangt deze premie, deze richt zich voornamelijk op de detailhandel (winkeliers), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Alle voorwaarden en hoe de premie moet worden aangevraagd, is weergegeven in de brochure 'Hinder door wegenwerken voor uw deur?'

Sluitingspremie

Indien een handelaar toch genoodzaakt is om de zaak te sluiten, kan deze één of meerdere sluitingspremies aanvragen en bedraagt 80 € per sluitingsdag. Deze aanvraag gebeurt online en verloopt volledig digitaal. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.

Alle voorwaarden voor het aanvragen van de sluitingspremie vind je op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Wijziging 

Zowel de hinderpremie én de sluitingspremie die verkregen zijn na 1 januari 2018 door een zelfstandige of een vennootschap zijn vrijgesteld van belastingen.

Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding verdwijnen... maar nu nog niet

De hinderpremie vervangt en integreert de rentetoelage en de inkomenscompensatievergoeding.

Voor werken die gestart zijn vóór 1 juli 2017 kan de rentetoelage en/of de inkomenscompensatievergoeding nog altijd aangevraagd worden (ook na 31.12.2017 wat initieel als einddatum voor beide maatregelen was aangekondigd). Dit houdt in dat de gemeente mogelijks wel nog een hinderattest zal moeten afleveren.

Rol van de gemeente

Gemeenten zullen niet langer gevraagd worden om hinderattesten af te leveren aan getroffen ondernemingen rekening houdend dat de nieuwe hinderpremie gebruik maakt van een automatische selectie.

Om de gemeente te ondersteunen in hun communicatie naar de handelaars in hun eigen gemeente, heeft het Agentschap Innoveren en Ondernemen een informatiefilmpje ter beschikking.

FAQ Hinderpremie

De invoering van de hinderpremie leverde al heel veel vragen op. Daarom is er ook de VVSG  FAQ Hinderpremie, een bundeling van veel gestelde vragen die de ondernemer stelt aan de gemeente maar ook vragen waar de gemeentelijke diensten zelf mee worstelen.

Minister Muyters verwees in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid (verslag van 11 januari 2018) tevens naar het belang van overleg  en samenwerking met VVSG.

GIPOD

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Voor meer informatie verwijzen we naar de webpagina over GIPOD.

Regelgeving

 

Overige informatie en documenten

Navigatie