Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Kleinhandelsvergunning, vanaf 1 augustus 2018 een feit !

​​​Op 1 augustus treedt ook het vergunningenluik van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juli 2016 (B.S. 29 juli 2016, inforumnummer 300914) definitief in werking en wordt de kleinhandelsvergunning eindelijk geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

De vergunning voor handelsvestigingen (nu nog gekend als de socio-economische vergunning) wordt vanaf 1 augustus 2018 als omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten ingekanteld in de nieuwe omgevingsvergunning. Daardoor wijzigen de procedure om een vergunning voor handelsvestigingen (kleinhandelsvergunning) aan te vragen en de beoordelingscriteria om te vergunnen. Voor de detailhandel, de ondernemer en de gemeenten is dit een hele vooruitgang, vanaf nu wordt er een inhoudelijk onderbouwde en één geïntegreerde vergunning afgeleverd.

​​Wat is vergunningsplichtig ?

Wanneer een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2 start, is een kleinhandelsvergunning nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één handelsvestiging als voor een handelsgeheel.

Ook als de handelsoppervlakte of categorie wijzigt, is dit vergunningsplichtig. Enkel indien men een tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert, van minder dan 90  of 180 dagen per jaar, is er geen omgevingsvergunning nodig.

Men spreekt van een wijziging waarvoor een vergunning nodig is als :

 • handelsvestigingen samengevoegd worden met een netto handelsoppervlakte (na samenvoeging) groter dan 400 m²
 • een handelsvestiging uitbreidt met meer dan 300m² of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
 • een wijzigen in categorie(ën) van kleinhandel (met 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of > 300 m²)


 Dit zijn de vier (in het decreet bepaalde) kleinhandelscategorieën:

 • Categorie A: verkoop van voeding
 • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • Categorie D: verkoop van andere producten

Als referentiekader geven we hier een omzettingstabel van de oude naar de nieuwe categorieën.

 

Behandeling en beoordeling van de kleinhandelsvergunning

Voor de inhoudelijke beoordeling verwijzen we naar de Leidraad integraal handelsvestigingsbeleid voor steden en gemeenten waarbij de 4 doelstellingen vertaald worden naar een afwegingskader om een onderbouwde en gemotiveerde vergunning af te leveren.

​De kleinhandelsvergunning geeft toelating voor :

 • een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel
 • een bepaalde netto handelsoppervlakte op een welbepaalde locatie
 • een onbepaalde duur (vervaltermijn van 5 jaar)


​​De aanvraag voor een kleinhandelsvergunning, kan dankzij de inkanteling in de omgevingsvergunning gecombineerd worden met een ander onderdeel van de omgevingsvergunning (vb. stedenbouwkundig, milieu) dan spreekt men van een 'gemengd project'.
De verschillende deelaspecten van de omgevingsvergunning vraagt men aan met hetzelfde algemeen aanvraagformulier. Bij een gemengd project kan de indiening en behandeling  digitaal verlopen via het omgevingsloket. ​​​

Indien men enkel een kleinhandelsvergunning aanvraagt dan dient men enkel een beperkt aantal rubrieken in te vullen. Deze worden weergegeven in de gecoördineerde versie van het aanvraagformulier en addenda.

 Digitaal of analoog indienen ?

Als er enkel sprake is van een kleinhandelsvergunning, en dus geen gecombineerde vergunning, dan kan men tot 15 januari 2019 enkel analoog indienen bij de bevoegde administratie (meestal gemeente). Gemengde projecten, die niet vallen onder de regel van verplichte digitale indiening, worden eveneens analoog ingediend.​

De vergunningsaanvraag wordt dan per beveiligde zending ingediend bij de bevoegde overheid:

 • analoog, in vier exemplaren waarvan twee exemplaren op papier en twee exemplaren op een leesbare, virusvrije USB-stick;
 • digitaal, via het omgevingsloket of het uitwisselingsplatform.


 Wat met dossiers die analoog ingediend worden ?

Dossiers die analoog ingediend worden moeten vanaf 15 januari 2019 digitaal afgehandeld worden.
Voor meer info over het zogenaamde 'nieuw wijzigingsbesluit' dat de inkanteling van de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten in het decreet omgevingsvergunningen regelt, zie wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018, gepubliceerd in B.S. 24 april 2018, inforumnummer 320648 met in bijlage ook het aanvraagformulier (addenda te gebruiken vanaf 1 augustus 2018).

Stappenplannen voor het behandelen van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten

Voor de gemeentelijke omgevingsambtenaar werd een schema opgemaakt voor de stappen die ze moet doorlopen bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen voor kleinhandelsactiviteiten (bestandschema behandeling omgevingsvergunningsaanvraag voor kleinhandelsactiviteiten )

 • schema : procesflow kleinhandelsvergunning


Comité voor Kleinhandel

AGENTSCHAP INNOVEREN & ONDERNEMEN
Dienst ruimtelijke economie 
t.a.v. Comité voor Kleinhandel
Koning Albert II-laan 35 bus 12 | 1030 Brussel T 0499 77 05 06| F 02 553 37 88 
sonja.jalon@vlaio.be
www.vlaio.be

De gemeenten konden hun detailhandelsvisie reeds voor advies voorleggen aan het Comité voor Kleinhandel. Vanaf 1 augustus is zij in welbepaalde gevallen ook bevoegd voor advisering op de kleinhandelsvergunning.  Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van het Comité voor Kleinhandel
 
Voor dossiers ingediend voor 1 augustus 2018 blijven we vooralsnog spreken over het NSECD. 

Handhaving

In tegenstelling tot de vroegere federale wetgeving, werd gekozen voor een uitsluitend administratieve handhaving, met bestuurlijke handhaving en bestuurlijke maatregelen​. Voor meer info zie ook Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid (De inhoud van dit besluit werd waar mogelijk gealigneerd op de inhoud van het Besluit van de Vlaamse Regering van 9 februari 2018 betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten). 

Wie :

 • Lokale toezichthouder is een personeelslid van de lokale politie
 • Onder de personeelsleden van Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt een gewestelijk toezichthouders aangeduid.
 • Er kunnen afspraken gemaakt worden met andere Vlaamse entiteiten om de inspectie zo efficiënt mogelijk te organiseren.
 • De toezichthouders van de politiezones worden aangewezen door de politieraad waarvoor hierover geen verdere bepalingen zijn opgenomen.

De leidend ambtenaar (delegatie mogelijk) van het Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt aangesteld als ambtenaar die de bevoegdheid heeft een exclusief bestuurlijke geldboete op te leggen aan diegene die de vergunningsplicht miskent of handelt in strijd met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten. De exclusieve bestuurlijke geldboete bedraagt maximaal 10.000 euro.


​Aanvullende info :

 • Inwerkingtreding van de omgevingsvergunning ​
  Voor alle gemeenten vanaf 1 januari 2018.

 • In het kader van het EFRO-project Kernversterkend Winkelbeleid werd tijdens verschillende bijeenkomsten van het Platform Centrummanagement​ het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid toegelicht, gedocumenteerd, een uitgebreide leidraad voor steden en gemeenten ontwikkeld, ​waarbij de doelstellingen van het decreet vertaald worden in parameters en criteria die o.m. kunnen gehanteerd worden bij de beoordeling van vergunningsaanvragen en praktijkcases uitgediept.

Navigatie