Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ambulante handel en kermissen

 Gemeenten beslissen (binnenkort) zelf hoe de markt eruit ziet

De organisatie van markten, kermissen en andere ambulante handel is sinds de zesde staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid. De federale wetgeving is aangepast aan de lokale noden en verwachtingen. De VVSG was nauw betrokken bij de nieuwe regels voor ambulante handel en is er zeer tevreden mee. De ingewikkelde regels en de administratieve lasten van weleer zijn in het belang van de gemeenten én de marktkramers grondig vereenvoudigd. Zo moeten gemeenten niet langer een vacature plaatsen als er geschikte kandidaten in het register zitten en worden de overbodige verplichtingen bij verkopen door verenigingen geschrapt.
Verder blijft een Vlaams kader behouden wat een zekere uniformiteit biedt. Maar er is ook meer autonomie voor de gemeenten om hiervan af te wijken zodat ze meer een beleid op maat kunnen voeren en niet langer vasthangen aan een al te rigide kader. Afgelopen vrijdag keurde de Vlaamse regering het ontwerp van decreet en het besluit tot wijziging van het koninklijk besluit voor de tweede keer principieel goed. De teksten gaan nu voor advies naar de Raad van State, waarna het decreet wordt voorgelegd aan het parlement en vervolgens het besluit in werking kan treden (wellicht voorjaar 2017). Verdere info vindt u hier. stefan.thomas@vvsg.be

VVSG-memorandum over de kermissen

Er is nu  ook een memorandum opgesteld met een evaluatie en beleidsaanbevelingen over de organisatie van kermissen. Cruciale vraag van uit de gemeenten (en ook ondersteund door de kermisbonden) is de vraag naar een centrale databank waarin de verschillende controles van de kermistoestellen opgenomen kunnen worden. Dit zou een grote administratieve vereenvoudiging betekenen voor de gemeenten die niet telkens opnieuw deze documenten  moeten opvragen. Ook de foorkramers en de federale controlediensten hebben baat bij een centrale databank. Naast de vraag voor een databank hebben we nog 9 andere constructieve aanbevelingen gedaan telkens vertrekkend van uit een evaluatie van de huidige situatie. U vindt het memorandum  hier. 
We zullen dit memorandum overmaken aan de verantwoordelijke ministers.    

Brochure met veelgestelde vragen over de kermissen

Naar aanleiding van onze overlegtafels economie, georganiseerd met steun van het Agentschap Ondernemen en in samenwerking met de Lokale Marktplatforms van de FOD Economie, bundelde de VVSG de veel gestelde vragen en antwoorden in een handige brochure.
Wat is het verschil tussen een openbare en een private kermis? Welke machtigingen zijn vereist? Welke documenten dienen te worden voorgelegd aan de gemeente? Welke procedure van toewijzing van een standplaats is mogelijk? Wanneer krijgt een standhouder een abonnement? Welke rol heeft de gemeente bij de risicoanalyse? Op deze en veel meer vragen biedt de brochure een helder antwoord. U kan de brochure hier downloaden. 

Regionalisering: nieuw vanaf 1 juli 2014

“Markt- en kermisreglementen zijn vanaf 1 juli 2014 een regionale bevoegdheid in het kader van de 6de Staatshervorming. De ontwerpen van (gewijzigde) gemeentereglementen voor het organiseren van ambulante en kermisactiviteiten mogen vanaf nu worden bezorgd aan de Vlaamse minister van Economie Philippe Muyters t.a.v. Agentschap Ondernemen - Koning Albert II-laan 35 bus 12 - 1030 Brussel of reglementen@agentschapondernemen.be. “ 

Ambulante activiteiten worden als volgt gedefinieerd in de wet van 4 juli 2005: Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt”. De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen aangaande de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. Zij dienen te beschikken over een gemeentelijk reglement dat de organisatie van deze activiteiten regelt op openbare markten en kermissen alsook de organisatie ervan op het openbaar domein buiten de openbare markten en kermissen. De organisatie van privémarkten en kermissen ontstaan uit privé-initiatief zijn onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente.

Elektronische leurkaart
                     
Omzendbrief/parlementaire vragen

VVSG documenten
Standpunten
Modeldocumenten

Verdere informatie

Kerstmarkten - voorbeelden van reglementen

Navigatie