Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Projecten VVSG

De VVSG voerde recent twee projecten uit die ondersteund werden door EFRO en het Hermesfonds van de Vlaamse regering. 


Harmonisering van gemeentelijk economisch beleid en regelgeving via uitwisseling en afstemming

Projectperiode: 1/06/2010 – 31/05/2012

 

Dit project beoogde het lokale economische beleid en regelgeving te harmoniseren en vereenvoudigen. Lokale besturen dragen bij aan een goed ondernemingsklimaat. Dit proces dient gestimuleerd en gefaciliteerd te worden opdat gemeenten hierbij niet geïsoleerd (hoeven) te werk (te) gaan, en opdat zowel horizontaal als verticaal gekomen wordt tot een geïntegreerd en geharmoniseerd beleid naar ondernemers.

Hiervoor werkten we sterk via de Overlegtafel Economie en verschillende thematische werkgroepen. We verruimden de focus van reglementen stricto sensu naar het bredere economische beleid en regelgeving. Ook beleidskeuzes of -maatregelen die niet (direct) tot een reglement leiden, verdienen aandacht i.f.v. afstemming en vereenvoudiging. Naast de uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten, vormden volgende elementen de voornaamste output van deze aanpak: geïntegreerd benaderen van lokale besturen op het vlak van economie, het ontwikkelen van voorbeeld- en modeldocumenten (modelreglement, voorbeelden, leidraden, ...), ...

Aanvullend op het remediëren op bestaande regelgeving, werd ook geanticipeerd op mogelijke toekomstige belemmeringen voor een goed (lokaal) ondernemersklimaat. Deze vloeiden soms - ongewenst - voort uit een onvoldoende tijdige afstemming inzake toepasbaarheid en wenselijkheid van nieuwe regelgeving tussen overheden. Bij nieuwe ‘hogere’ regelgeving werd vroegtijdig feedback aangereikt i.f.v. de latere lokale omzetting. Ook hier werden de hoger vermelde fora ingezet.

Meer info: bart.palmaers@vvsg.be of T 02-211 56 36


Uitbouw dienst lokale economie en uniek gemeentelijk loket voor ondernemers
Projectperiode: 20/04/2011 – 19/04/2013

Met dit project wil VVSG een ondersteunings- en begeleidingpakket aanbieden aan alle Vlaamse lokale besturen die een dienst lokale economie of een uniek loket wensen op te zetten. De bedoeling is een begeleiding op maat aan te bieden aan de lokale besturen die hiermee van start wensen te gaan.

Uw gemeente wenst een dienst lokale economie uit te bouwen of plant binnenkort de aanwerving van een ambtenaar lokale economie? U wil de aanvragen van ondernemers sneller en eenvoudiger behandelen doorheen uw gemeentelijke administratie of denkt eraan de dienstverlening voor ondernemers te verbeteren met een gemeentelijk loket voor ondernemers?
Dan biedt de VVSG u met de steun van de Vlaamse overheid en EFRO een begeleiding op maat aan.  Samen met uw gemeente bekijken welke noden u heeft en hoe we daar samen met de VVSG aan kunnen werken.

De begeleiding kan volgende elementen omvatten:

  • De procesbegeleiding van lokale besturen bij de opzet van een dienst lokale economie en/of een  uniek loket voor ondernemers.
  • De begeleiding bij de uitwerking van een dienstverleningsconcept voor ondernemers op maat van de lokaaleconomische situatie en in functie van de organisatiedoelstellingen van de gemeente.
  • Het betrekken  van de lokale ondernemersorganisaties en andere relevante ondernemersorganisaties bij de uitwerking van  die dienst lokale economie en het dienstverleningsconcept voor ondernemers.
  • De opstelling van een procesbeschrijving/stappenplan voor de totstandkoming van de dienst lokale economie
  • Interne netwerkvorming gericht op het overstijgen van de sectorale bevoegdheidsdomeinen binnen de gemeentelijke administratie.
  • Het faciliteren van het proces van draagvlakvorming voor de opzet van een nieuwe gemeentelijke dienst
  • Interne afsprakennota uitwerken voor de snelle en efficiënte opvolging van vergunningsaanvragen

Voor: Vlaamse steden en gemeenten

Werkwijze:  Er zal op basis van de specifieke noden van de gemeenten een ondersteuningstraject worden uitgewerkt.

Begeleiding: VVSG-stafmedewerkers en externe consultants.

Data: Het aanbod geldt vanaf mei 2011. Geïnteresseerde besturen kunnen voor die datum al contact opnemen met de VVSG.

Meer info peter.douchy@vvsg.be  of T 02-211 56 38

Navigatie