Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Doelstelling 2: ‘Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid’

Met het nieuwe EFRO-programma Doelstelling 2 wil Vlaanderen het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van alle Vlaamse regio’s versterken en de werkgelegenheid bevorderen.
Om deze doelstelling te bereiken keurden de Europese Commissie en de Vlaamse Regering een operationeel (meerjaren)programma 2007-2013 goed. Dit programma stelt 4 prioriteiten centraal:

Kenniseconomie en innovatie
Deze prioriteit richt zich op het stimuleren van de kenniseconomie en de kennistransfer, en de valorisatie van kennis en innovatie in economische activiteiten en maatschappelijke toepassingen.

Ondernemerschap
Heeft als doel het Vlaamse ondernemerschap in de meest brede zin, met het oog op maximale creatie van werkgelegenheid en economische groei te bevorderen. Onder deze prioriteit heeft VVSG momenteel twee projecten lopen.

Ruimtelijk-Economische Omgevingsfactoren
Deze prioriteit beoogt het verbeteren van de vestigingsaantrekkelijkheid van steden en regio’s in Vlaanderen, door het duurzaam opwaarderen van de ruimtelijk-economische omgevingsfactoren.

Stedelijke Ontwikkeling
Hiermee wil men de attractiviteit van het ondernemen versterken en de innovatie in de steden door stedelijke ontwikkelingsprojecten ondersteunen.

Voor prioriteiten 1 & 2 van het programma werkt EFRO met een projectoproepsysteem (de zogenaamde ‘calls’). Tijdens een bepaalde periode kan u projectvoorstellen indienen. Na afloop van de oproepperiode worden zij, op basis van vooraf vastgestelde objectieve criteria, tegen elkaar afgewogen. De meest kwaliteitsvolle projecten krijgen EFRO-steun toegekend, tot uitputting van de vooraf vastgestelde budgettaire enveloppe.
Alle info over de projectoproepen leest u op de website van EFRO

Voor prioriteiten 3 & 4 kunnen doorlopend tijdens de programmaperiode projectvoorstellen ingediend worden. Deze worden telkens door het Comité van Toezicht beoordeeld. Verdere info leest u op de website van EFRO.

Heel wat steden en gemeenten hebben momenteel projecten lopen onder één van deze prioriteiten. Klik hier voor een overzicht.

Navigatie