Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Burgerzaken

Burgerlijke Stand

De Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS) is een vzw en spreekbuis van heel wat gemeentelijke ambtenaren van de burgerlijke stand.
Tussen de VVSG en Vlavabbs zijn er regelmatig contacten, onder meer op het vlak van beleidsvoorbereiding en -beïnvloeding van de regelgeving burgerlijke stand.  Vlavabbs heeft een eigen tijdschrift "De burgerlijke Stand" dat vanaf 2015 @burger geworden is, en is in 2004 begonnen met een eigen website.
Deze website bevat een aantal onderdelen, zoals: nieuws over recente wetgeving, dossiers,  en de presentaties van de jaarlijkse VLAVABBS-congressen (onder item documentatie).

In maart 2015 werd gestart met een elektronische VLAVABBS-nieuwsbrief. VLAVABBS organiseert ook heel wat vormingen.

 


Modernisering en informatisering van de burgerlijke stand komt snel dichterbij

 Op vraag onder meer van de lokale besturen startte de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) in 2010 een stuurgroep op voor het project ‘Modernisering en informatisering van de burgerlijke Stand'. Het regeerakkoord van 11 oktober 2014 stelt dat de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand moet worden voortgezet.
De federale ministerraad van 9 december 2016 keurde de krijtlijnen van dit grote project goed.
Er komt één centrale databank, de Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS). De DABS krijgt als taak in te staan voor de centrale opslag, de bewaring en het beheer van de akten van de burgerlijke stand. De huidige papieren burgerlijke stand wordt vervangen door een digitale burgerlijke stand, wat grote efficiëntiewinsten zal opleveren.
Door de oprichting van de DABS wordt niet geraakt aan de rol en taken van het Rijksregister als primaire authentieke bron inzake de opslag en bijwerking van de identiteitsgegevens ten aanzien van alle gebruikers van deze gegevens.
Het opmaken van de akten van de burgerlijke stand en het houden van de registers blijven behoren tot de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid. De FOD Binnenlandse Zaken zal toezien op het operationeel en technisch beheer van de DABS.

(Uit de Nieuwsbrief van VLAVABBS):
De DABS wordt op 1 januari 2018 opgestart. Alle akten worden vanaf die datum door de gemeentelijke ambtenaren van de burgerlijke stand louter elektronisch opgemaakt.
De oude archieven zullen gedigitaliseerd worden naarmate uittreksels van de akten worden opgevraagd of wijzigingen aan de burgerlijke stand van een burger (echtscheidingen, verbeteringen,…) moeten worden aangebracht. Ook zullen alle verschillende types uittreksels elektronisch kunnen afgeleverd worden. Overheden kunnen de databank consulteren wanneer die daar behoefte aan hebben.
De noodzakelijke wetgeving en uitvoeringsbesluiten zullen in de eerste helft van 2017 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de regering en het parlement zodat het nieuwe reglementaire kader tijdig gekend is.
Alle bestaande procedures worden gemoderniseerd en geherformuleerd. Het burgerlijk wetboek zal grondig herschreven worden en bevat ook de wettelijke basis van het digitale systeem, de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van de databank.
Toekomstige akten worden enkel nog digitaal opgesteld, ondertekend en bewaard. Er komen uniforme modellen van gestandaardiseerde akten. De “oude akten” – daterend van voor de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving – worden verplicht gedigitaliseerd bij een wijziging of aflevering van een uittreksel. Gemeenten mogen daarnaast ook zelf reeds oude akten opladen en dit zonder verplichting naar best vermogen.
De papieren authentieke bron die vandaag bestaat wordt een digitale authentieke bron. Dit biedt veel voordelen:
· afdrukken en op papier bijwerken van de registers behoort tot het verleden
· uittreksels zullen in de toekomst digitaal zijn en enkel op vraag in papieren vorm worden afgeleverd
· overheden zullen zelf het Rijksregister of de databank burgerlijke stand moeten raadplegen of er hun gegevens verifiëren. De burger wordt vrijgesteld van het voorleggen van akten bij overheden, wanneer hij nog een akte nodig heeft kan hij rechtstreeks bij de centrale databank of in elke gemeente terecht
· Rijksregister en burgerlijke stand worden gekoppeld: beide systemen worden gelijktijdig bijgewerkt en gesynchroniseerd, fouten worden opgespoord en verbeterd.
De digitalisering en de hercodificatie van de wetgeving van de burgerlijke stand is bovendien een opportuniteit om de procedures te vereenvoudigen, te versnellen en kostenbesparend te maken, zowel voor de gemeenten en de griffies als voor de burgers. Een naamswijziging, afstammingsprocedure of echtscheiding zal hierdoor ook korter en goedkoper worden. In de schoot van de FOD Justitie zal een centrale autoriteit worden opgericht met het oog op de doeltreffende fraudebestrijding inzake de erkenning van buitenlandse zaken van de burgerlijke stand.
DAV die namens de betrokken federale overheidsdiensten het project coördineert, organiseert samen met VLAVABBS drie informatiesessies voor alle gemeenten begin februari 2017. De communicatie en vorming vanuit het projectteam zal ook daarna verder gezet worden. Het doel is iedereen grondig geïnformeerd aan de start te krijgen van de burgerlijke stand van de toekomst.

 

Wilsverklaringen betreffende het levenseinde

Studiedag VVSG-LEIF van 25 februari 2016 over wilsverklaringen betreffende het levenseinde: lezingen door de heren Distelmans en Destrooper

 

Zie ook de VVSG-Politeia pocket “Vroegtijdige en voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra”

 

Bevolking

De website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking bij de FOD Binnenlandse Zaken bevat heel wat nuttige informatie in verband met bevolking, Rijksregister, identiteitsdocumenten en verkiezingen: zie www.ibz.rrn.fgov.be/

Navigatie