Navigatiekoppelingen overslaan
werking & organisatie
sociaal beleid
welzijnsvoorzieningen
vrijetijdsbeleid
Economie & Werk
omgeving
veiligheid
internationaal
Onderwijs
Platteland
  
VVSG > werking & organisatie > Statuut lokale mandatarissen
Zoeken

 


 Bestel nu de pocket 'Het statuut van de lokale mandataris'!

 (VVSG/Politeia, 12de editie, januari 2013)


 

 

 Besluit(en) over het statuut van de lokale mandataris
Met ingang van 1 juli 2009 werd het statuut van de lokale mandatarissen, nauwelijks 2,5 jaar na de inwerkingtreding van het "nieuwe" basisbesluit van 19 januari 2007, alweer grondig herwerkt. Het besluit van 19 januari 2007 (dat voorheen over "alle" aspecten van het statuut handelde) werd beperkt tot 4 titels over louter niet-financiële aspecten van het statuut (verzekering, mandatarissen met handicap, eretitels, ambtskledij en sjerpen). Een nieuw besluit van 5 juni 2009 haalde de "financiële" aspecten van het statuut uit het besluit van 19 januari 2007. In dat besluit vindt u meer informatie over de weddes van uitvoerende mandatarissen, de presentiegelden van raadsleden, aanvulling en vermindering van presentiegeld (voor de weddes zijn er geen uitvoeringsregels meer!), vergoedingen binnen extern verzelfstandigde agentschappen, kostenvergoedingen en fractietoelagen. 

De wedde van de burgemeester, schepen, OCMW-(onder)voorzitter en de voorzitter en leden van het districtscollege verandert op zich niet, maar wordt nu gekoppeld aan het niet-geïndexeerde basisbedrag dat de leden van het Vlaams Parlement ontvangen (sinds 1 mei 2007 is dat 53.511 euro). Daaraan worden nu wel nieuwe percentages verbonden. Het presentiegeld van de raadsleden ligt tussen 45,05 en 197,08 euro (bedragen sinds maart 2012, geïndexeerd) en de voorzitter van de gemeenteraad kan (maximaal) een dubbel presentiegeld ontvangen. Voortaan kunnen ook groepen van OCMW-raadsleden die op dezelfde akte werden verkozen, een toelage krijgen. 

Hiernaast vindt u de link naar een FAQ-rubriek over het statuut van de lokale mandatarissen op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Hou er wel rekening mee dat deze rubriek gebaseerd is op de oude versie van het besluit van 19 januari 2007 en dat op zijn minst de verwijzingen naar artikels niet meer actueel zijn. Voor vragen hierover kan u zich steeds richten tot david.vanholsbeeck@vvsg.be.

Tucht
In een 
Besluit van 15 juni 2007 werkte de Vlaamse Regering de tuchtprocedure voor (bepaalde categorieën van) mandatarissen uit. Hieraan werd vervolgens de nodige verfijning gegeven in een omzendbrief van 13 juli 2007. Dit besluit van 15 juni 2007 werd sinds 1 juli 2009 opgeheven en vervangen door een Besluit van 5 juni 2009. De regels van het besluit van 15 juni 2007 blijven wel grotendeels dezelfde, zodat de omzendbrief nog min of meer actueel is.

Eretitels
In Titel X van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris vindt u de nodige regels over de toekenning van eretitels aan uitvoerende mandatarissen (voor raadsleden leggen de raden zelf de nodige regels vast). Hieraan is ook een omzendbrief (van 13 juli 2007) gekoppeld, met meer uitleg over de procedure. De regeling werd echter met ingang van 1 juli 2009 grondig herwerkt, zodat de omzendbrief nauwelijks nog actueel is.

Fiscaal statuut
Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, districtsvoorzitters en leden van het districtscollege verdienen door hun lokaal mandaat een wedde. De vele duizenden raadsleden krijgen presentiegelden. Al deze inkomens worden ook belast, maar hoe? En wat is de beste manier om dat allemaal correct in te vullen op de belastingaangifte?
De VVSG maakte een overzicht.

Sociaal statuut
Welke sociale bescherming geniet de lokale mandataris en wie draagt de kosten? 
Hier vindt u meer informatie. 

Rechten en plichten van raadsleden
Raadsleden hebben niet alleen rechten, maar ook plichten. De VVSG zorgde voor een overzicht.
 

 Documenten

628-375.243.pdf628-375.243
Nota statuut lokale mandataris (4-10-2011).pdfNota statuut lokale mandataris (4-10-2011)

 Links