Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Statuut lokale mandatarissen

  

Lees meer in de pocket 'Het statuut van de lokale mandataris'!

 (VVSG/Politeia, 13de editie, oktober 2014)                  

Besluit(en) over het statuut van de lokale mandataris

 In 2009 werd het statuut van de lokale mandatarissen, nauwelijks 2,5 jaar na de inwerkingtreding van het "nieuwe" basisbesluit van 19 januari 2007, grondig herwerkt. Het besluit van 19 januari 2007 (dat voorheen over "alle" aspecten van het statuut handelde) werd beperkt tot 4 titels over louter niet-financiële aspecten van het statuut (verzekering, mandatarissen met handicap, eretitels, ambtskledij en sjerpen). Een nieuw besluit van 5 juni 2009 haalde de "financiële" aspecten van het statuut uit het besluit van 19 januari 2007. In dat besluit vindt u meer informatie over de weddes van uitvoerende mandatarissen, de presentiegelden van raadsleden, aanvulling en vermindering van presentiegeld (voor de weddes zijn er geen uitvoeringsregels meer!), vergoedingen binnen extern verzelfstandigde agentschappen, kostenvergoedingen en fractietoelagen. De besluiten zullen weldra (?), met de invoering van het Decreet Lokaal Bestuur, nogmaals aan verandering onderhevig zijn.

De wedde van de burgemeester, schepen, OCMW-(onder)voorzitter en de voorzitter en leden van het districtscollege veranderde op zich niet, maar werd gekoppeld aan het niet-geïndexeerde basisbedrag dat de leden van het Vlaams Parlement ontvangen (sinds 1 mei 2007 is dat 53.511 euro). Daaraan werden wel nieuwe percentages verbonden. Het presentiegeld van de raadsleden ligt tussen 47,81 en 209,14 euro (bedragen sinds juli 2017, geïndexeerd) en de voorzitter van de gemeenteraad kan (maximaal) een dubbel presentiegeld ontvangen. Ook groepen van OCMW-raadsleden die op dezelfde akte werden verkozen, kunnen een toelage krijgen. 

Hier vindt u de link naar een FAQ-rubriek over het statuut van de lokale mandatarissen op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.  Voor vragen hierover kan u zich ook steeds richten tot david.vanholsbeeck@vvsg.be.

Tucht

 In een Besluit van 15 juni 2007 werkte de Vlaamse Regering de tuchtprocedure voor (bepaalde categorieën van) mandatarissen uit. Hieraan werd vervolgens de nodige verfijning gegeven in een omzendbrief van 13 juli 2007. Dit besluit van 15 juni 2007 werd later vervangen door een Besluit van 5 juni 2009. De regels van het besluit van 15 juni 2007 blijven wel grotendeels dezelfde, zodat de omzendbrief nog min of meer actueel is.

Eretitels

In Titel X van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris vindt u de nodige regels over de toekenning van eretitels aan uitvoerende mandatarissen. Door een hervorming van de regeling rond eretitels in 2012 werden deze regels echter grotendeels uitgehold. Het besluit van 19 januari 2007 geldt in de feiten enkel nog voor burgemeesters (en OCMW-voorzitters in de randgemeenten en Voeren). Voor de andere mandatarissen is de gemeente- resp. de OCMW-raad bevoegd geworden voor de bepaling van de voorwaarden en procedure en de toekenning van de eretitel (zie art. 69 Gemeentedecreet resp. art. 67 OCMW-decreet).

Fiscaal statuut

Burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters, OCMW-ondervoorzitters, districtsvoorzitters en leden van het districtscollege verdienen door hun lokaal mandaat een wedde. De vele duizenden raadsleden krijgen presentiegelden. Al deze inkomens worden ook belast, maar hoe? En wat is de beste manier om dat allemaal correct in te vullen op de belastingaangifte? De VVSG maakte een overzicht.

Sociaal statuut

 Welke sociale bescherming geniet de lokale mandataris en wie draagt de kosten? Hier vindt u meer informatie. 

Rechten en plichten van raadsleden

 Raadsleden hebben niet alleen rechten, maar ook plichten. De VVSG zorgde voor een overzicht. 

  
  
  
  
Aangifteformulier AJ 2018.pdf
  
10-4-2018 12:08Leroy Jan
Fiche 281.10.pdf
  
10-4-2018 11:45Leroy Jan
Fiche 281.20.pdf
  
10-4-2018 12:25Leroy Jan
Fiche 281.30.pdf
  
10-4-2018 12:21Leroy Jan
Opleidingsbundel personenbelasting woonwerkverkeer mandatarissen.pdf
  
6-7-2016 14:45Limpens Christel
Verkiezingsuitgaven (brief FOD Financiën 10-12-2013).pdf
  
6-7-2016 14:45Limpens Christel

Navigatie