Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Salaris, toelagen en vergoedingen

​ Nieuwe kilometervergoeding voor dienstreizen

 Vanaf 1 juli 2016

De bedragen van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen worden jaarlijks per 1 juli aangepast aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen. Het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen is het indexcijfer waarbij ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de brandstofprijzen. De indexering gebeurt volgens de berekeningswijze, vastgesteld in artikel 156 van het BVR rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007. Vanaf 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 zijn de volgende bedragen van toepassing op de vergoeding van dienstverplaatsingen:

  • dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig: 0,3424 euro per kilometer;
  • bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met: 0,1713 euro per kilometer;
  • dienstverplaatsingen met de fiets: 0,1747 euro per kilometer.

Het bedrag van 0,3424 euro/km voor gemotoriseerde dienstverplaatsingen is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het voertuig. Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur.         

Algemeen

Het salaris van het personeel van de lokale besturen in Vlaanderen wordt vastgelegd in sectorale akkoorden, afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité voor de lokale en provinciale besturen. De sectorale a​kkoorden zijn in de openbare sector de tegenhanger van de collectieve arbeidsovereenkomsten uit de private sector. Maar sectorale akkoorden zijn niet rechtstreeks afdwingbaar: ze moeten eerst omgezet worden in een wet, decreet of besluit. Dit is gebeurd met het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007. In bijlage II van dat besluit staan de salarisschalen. Deze moeten nog geïndexeerd worden (160,84% vanaf januari 2013).

De salarisschalen voor het specifieke OCMW-personeel (zoals bv. verzorgenden en verpleegkundigen) zijn niet opgenomen in het Rechtspositiebesluit Gemeentepersoneel, maar wel terug te vinden in het Rechtspositiebesluit OCMW-personeel van 12 november 2010.  Ook deze salarisschalen moeten nog geactualiseerd worden (te indexeren).

De salarisschalen worden centraal ingedeeld in vijf niveaus (A, B, C, D en E) op basis van de door het bestuur vereiste scholingsgraad.

Alleen de bij wet, decreet en de in de Rechtspositiebesluiten geregelde toelagen en vergoedingen kunnen worden toegekend. Sociale voordelen zijn wel toegestaan, met respect voor en binnen de grenzen van de daarvoor geldende fiscale wetgeving en socialezekerheidsregels.

Effectief gemaakte en bewezen kosten bij de uitoefening van het ambt blijven vatbaar voor een vergoeding.

Navigatie