Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Salaris, toelagen en vergoedingen

 Eindejaarstoelage 2017

De eindejaarstoelage bestaat uit een vast en variabel gedeelte.

Het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 2016 bedroeg 367,73 euro. Dat bedrag wordt vermenigvuldigd met de afgevlakte gezondheidsindex van oktober 2017 en gedeeld door de afgevlakte gezondheidsindex van oktober 2016:

367,73 * (103,55/101,78) = 374,13 euro.

Dat bedrag wordt volgens de wet verhoogd met 898,74 euro.

374,13 euro + 898,74 euro = 1272,87 euro.

Het totale bedrag van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 2017 bedraagt dus 1272,87 euro.

Juridische basis: Artikel 135 van het Rechtspositieregelingsbesluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007. Bovendien verplicht de federale overheid vanaf 2015 het gebruik van de afgevlakte gezondheidsindex bij de indexering van alle lonen, wedden, sociale uitkeringen, toelagen, premies en vergoedingen.

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur. Inforum nr. 214508.

​ Kilometervergoeding voor dienstreizen

Vanaf 1 juli 2017

De bedragen van de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen worden jaarlijks per 1 juli aangepast aan het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen. Het algemene indexcijfer van de consumptieprijzen is het indexcijfer waarbij ook rekening wordt gehouden met de ontwikkeling van de brandstofprijzen. De indexering gebeurt volgens de berekeningswijze, vastgesteld in artikel 156 van het BVR rechtspositieregeling gemeente- en provinciepersoneel van 7 december 2007. Vanaf 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 zijn de volgende bedragen van toepassing op de vergoeding van dienstverplaatsingen:

  • dienstverplaatsingen met een gemotoriseerd voertuig: 0,3490 euro per kilometer;

  • bij carpooling kan de kilometervergoeding voor de bestuurder verhoogd worden met 0,1746 euro per kilometer;

  • voor dienstverplaatsingen met de fiets: 0,1781 euro per kilometer.

Het bedrag van 0,3490 euro per kilometer voor gemotoriseerde dienstverplaatsingen is uniform voor alle graden en rangen en onafhankelijk van het belastbaar vermogen van het voertuig.

Bron: Vlaamse overheid - Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB). Inforum nr. 203793

Algemeen

Het salaris van het personeel van de lokale besturen in Vlaanderen wordt vastgelegd in sectorale akkoorden, afgesloten in het Vlaams onderhandelingscomité voor de lokale en provinciale besturen. De sectorale akkoorden zijn in de openbare sector de tegenhanger van de collectieve arbeidsovereenkomsten uit de private sector. Maar sectorale akkoorden zijn niet rechtstreeks afdwingbaar: ze moeten eerst omgezet worden in een wet, decreet of besluit. Dit is gebeurd met het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007. In bijlage II van dat besluit staan de salarisschalen. Deze moeten nog geïndexeerd worden (160,84% vanaf januari 2013).

De salarisschalen voor het specifieke OCMW-personeel (zoals bv. verzorgenden en verpleegkundigen) zijn niet opgenomen in het Rechtspositiebesluit Gemeentepersoneel, maar wel terug te vinden in het Rechtspositiebesluit OCMW-personeel van 12 november 2010.  Ook deze salarisschalen moeten nog geactualiseerd worden (te indexeren).

De salarisschalen worden centraal ingedeeld in vijf niveaus (A, B, C, D en E) op basis van de door het bestuur vereiste scholingsgraad.

Alleen de bij wet, decreet en de in de Rechtspositiebesluiten geregelde toelagen en vergoedingen kunnen worden toegekend. Sociale voordelen zijn wel toegestaan, met respect voor en binnen de grenzen van de daarvoor geldende fiscale wetgeving en socialezekerheidsregels.

Effectief gemaakte en bewezen kosten bij de uitoefening van het ambt blijven vatbaar voor een vergoeding.

 Links

Navigatie