Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Ambtenarenpensioen

Pensioendossier lokale besturen: bent u nog mee?

​De invoering van een gemengd pensioen, de vervroegde facturatie van de responsabiliseringsbijdrage, een extra financieringsbron voor de lokale overheidspensioenen: het zijn slechts enkele van de recente wijzigingen aan het lokale pensioenstelsel. Een overzicht van de Wet van 30 maart 2018.

Bijdragevoet en responsabiliseringsbijdrage 2016 - 2020: concrete cijfers

Met de wet van 24 oktober 2011 over de nieuwe financiering van de ambtenarenpensioenen (BS 3 november 2011, inforum nr. 260172) betaalt een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers en, in voorkomend geval, een responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerde ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage (voor de eventuele korting) die het bestuur voor dat jaar betaalt. 

Vanaf 2016 bedraagt de basisbijdragevoet voor alle lokale besturen 41,5% (inclusief 7,5% persoonlijke bijdrage).​

Besturen

ex-pool 1 ​

Besturen 

ex-pool 2 ​

Besturen

ex-pool 3 en 4 ​

​Lokale

politiezones

Hulp-

verleningszones

voor korting​na korting​
​201641,5%​[1]38%​[3]41,5%​41,5%​41,5%​41,5%​
​201741,5%[2]38%[3]41,5%​41,5%​41,5%​41,5​%
​201841,5%​​[4]38,5%[3]41,5%​41,5%​41,5%​41,5%​
​2019​41,5%[5]38,5%​[3]​41,5%41,5%​​41,5%​41,5%
202041,5%​[6]?​​41,5%41,5%​41,5%​41,5%​
​202141,5%​[7]?​41,5%41,5%​​41,5%41,5%​
​202243%​?43%​43%​43%​​43%
​202343%​​?​43%​43%​43%43%​

 

[1] Wet van 24 oktober 2011, artikel 18.

[2] Koninklijk besluit van 19 december 2014, BS 13 januari 2015, artikel 1.

[3] Koninklijk besluit van 26 oktober 2015, BS 3 november 2015.

[4] Koninklijk besluit van 13 maart 2016, BS 21 maart 2016.

[5] Koninklijk besluit van 20 december 2016, BS 17 januari 2017.

[6] Koninklijk besluit van 12 januari 2018, BS 24 januari 2018 (inforum nr. 260992). Meer info hierover.

[7] 2021-2023: voorlopige basisbijdragevoeten. Zie mededeling Federale Pensioendienst 2018-01.

In de praktijk wordt de basisbijdragevoet van "de besturen van ex-pool 1" - dit zijn de lokale besturen die van oudsher (van vòòr 1993) de financiering van hun ambtenarenpensioenen gesolidariseerd hebben en op die wijze reserves bijeen gespaard hebben - gemilderd door de inzet van reserves.  Volgens artikel 4 §2 van de wet van 24 oktober 2011 mogen deze reserves enkel besteed worden ten voordele van de werkgevers van ex-pool 1. In dat kader heeft de federale regering  beslist dat de reserves van de werkgevers van ex-pool 1 worden gebruikt om hun basisbijdragevoet van 2016 en 2017 telkens met 3,5% te milderen en in 2018 en 2019 telkens met 3%. Over de inzet van de reserves van ex-pool 1 nà 2019 worden verder nog geen uitspraken gedaan.

Financieringswet lokale ambtenarenpensioenen van 24 oktober 2011

Enkele krachtlijnen van de wet (inforum 260172):
(1) Ambtshalve aansluiting van alle lokale besturen voor de financiering van hun ambtenarenpensioenen bij de DIBISS (de vroeger Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO))  vanaf 2012. Enkel de huidige besturen van pool 3 en 4 kunnen weigeren.
(2) Alle pools bij de DIBISS worden samengevoegd, maar de harmonisering van de bijdragevoeten gebeurt geleidelijk met een spreiding over vier jaar.
(3) Een responsabiliseringsbijdrage vanaf 2012 (gefactureerd vanaf 2013) voor een bestuur dat een grotere pensioenlast heeft dan het bedrag van de betaalde basisbijdragen.
(4) De lokale politiezones worden voor het eerst geconfronteerd met een stijging van de bijdragevoet. Dat komt omdat de pensioenlasten van de vroegere gemeentepolitie mee verrekend worden.
Verder regelt de wet enkele andere heikele punten, zoals de laattijdige benoemingen en de cumulatie van een tweede pensioenpijler met een ambtenarenpensioen. Al deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de financiering van de ambtenarenpensioenen ook op lange termijn gewaarborgd wordt.
De VVSG heeft de krachtlijnen van de nieuwe wet gebundeld in een nota en een powerpoint.

Pensioenen lokale besturen steeds moeilijker betaalbaar

De financiering van de pensioenen wordt een zeer grote financiële uitdaging voor de lokale besturen. De VVSG vraagt de Vlaamse en federale overheid daarvoor om de nodige steun. Klik hier voor het volledige persbericht van 16 juni 2011.

Navigatie