Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Rechtspositie

​Minister geeft groen licht voor aanpassingen evaluatiereglement

In de lokale overheidssector is sinds 8 juli 2016 een belangrijke switch gemaakt om functioneren en presteren niet langer juridisch maar in de eerste plaats HRM-gericht te benaderen (Decreet 3 juni 2016). Een evaluatie wordt niet meer verplicht opgelegd voor iedereen en altijd; in de plaats komt het recht op opvolging en feedback op het functioneren. Wel is een voorafgaande evaluatie vereist bij het ontslag wegens definitieve beroepsongeschiktheid ingevolge ontoereikend functioneren. 

De decreten mogen gewijzigd zijn; de rechtspositiebesluiten zijn dat nog niet. Er was grote onzekerheid over de beleidsruimte die lokale besturen op dit moment hebben. We lieten daarom een parlementaire vraag stellen of een bestuur dat niet meer periodiek wil evalueren, maar enkel naar aanleidingen van concrete feiten of gedragingen, dit nu al in zijn lokale rechtspositieregeling kan regelen en uitschrijven. 

Volgens minister Homans kan een bestuur reeds beslissen het periodieke evaluatiesysteem te schrappen en een ander (eigen) systeem van opvolging en feedback uit te werken. Indien het bestuur daarentegen kiest om het periodieke evaluatiesysteem te behouden, dan kiest het er tegelijk voor om binnen de grenzen van de uitvoeringsbesluiten te blijven. Maar lokale besturen zijn voorlopig nog steeds verplicht om bij evaluatie in een beroepsmogelijkheid te voorzien. 

Verder is er geen reïntegratieplicht wanneer een contractant zonder voorafgaandelijk evaluatie ontslagen wordt - het ontslag blijft geldig; in voorkomend geval zal de arbeidsrechter soeverein oordelen over de vordering tot schadevergoeding, aldus de minister. 

Ten slotte doet de vereiste van een voorafgaandelijk evaluatie geen afbreuk aan de macht die de arbeidsovereenkomstenwet geeft aan werkgevers om personeelsleden in een contractueel dienstverband te ontslaan wegens dringende redenen. 

(Antwoord minister Homans​ op schriftelijke vraag nr. 87 van 19 oktober 2016 van Ward Kennes). 

De VVSG is blij met dit ministerieel standpunt, al blijft het ultieme oordeel bij juridische betwisting voorbehouden aan de rechter. ​

​Delegatiemogelijkheden sinds 8 juli 2016

Door de wijzigingen aan de organieke decreten (Decreet 3 juni 2016, zie hieronder) kunnen er meer bevoegdheden van de raad naar het uitvoerend orgaan en naar de secretaris (en zelfs verder) gedelegeerd worden. We hebben van de vernieuwingen met het Decreet van 3 juni 2016 een overzichtelijke samenvatting opgesteld (met aandacht voor de delegatiemogelijkheden) waarbij rekening werd gehouden met de verdere versoeplingen in het Decreet Lokaal Bestuur. 

Daarnaast maakten we een schema op met de delegatiemogelijkheden, op het vlak van personeelsbeleid, van raad naar uitvoerend orgaan (schepencollege en vast bureau) en van uitvoerend orgaan naar algemeen directeur (en soms verder). Het schema is van toepassing vanaf 1 januari 2019 en geldt ook voor de Randgemeenten rond het Brussels Hoofdstedelijk Geweest en voor Voeren. 

Bij  delegatie is het aangewezen om in rapportering aan de raad te voorzien, zodat raadsleden hun controlerecht kunnen uitoefenen.

Op verzoek van vele besturen hebben we bovendien een voorbeeld van delegatiebeslissing opgemaakt:

We spreken ons hierbij uiteraard niet uit over de opportuniteit van de delegatie. Dat moet elk bestuur voor zichzelf afwegen.

​Personeelswijzigingen organieke decreten (28 juni 2016)

Op 25 mei 2016 heeft het Vlaams parlement het decreet tot wijziging van het Gemeente-, het OCMW- en het provinciedecreet aangenomen​​. Dit decreet werd afgekondigd op 3 juni 2016 en gepubliceerd in het staatsblad van 28 juni 2016. Met uitzondering van de schrapping van de personeelsformatie als verplicht instrument, die in werking treedt op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum, treden de wijzigingen in werking op 8 juli 2016. Het gaat voornamelijk om personeelszaken. Dit zijn de voornaamste personeelswijzigingen:

 • De personeelsformatie zal in de toekomst niet meer verplicht zijn; de gemeente zal dan zelf kiezen hoe personeelsbehoefte en personeelsplanning in kaart worden gebracht. Minstens is dat de TM1 Beheers- en Beleidscyclus (art. 12 van het Decreet van 3 juni 2016, BS 28 juni 2016). De datum van inwerkingtreding van art. 12 moet echter nog bepaald worden door de Vlaamse regering (art. 72 van het genoemde Decreet). We weten dus niet wanneer de verplichting van de personeelsformatie zal verdwijnen. Wellicht zal dat gebeuren als de nieuwe uitvoeringsbesluiten er zijn. De Vlaamse regering mikt daarvoor op eind 2017.
 • De principiële statutaire tewerkstelling wordt verlaten; keuze rechtspositie wordt lokale beleidskeuze die gemotiveerd moet worden.
 • Evaluatie wordt facultatief; in de plaatst komt het recht op opvolging en feedback op het functioneren. Evaluatie kan voortaan voorbehouden worden voor specifieke situaties, bijv. enkele weken of maanden na indiensttreding en/of bij manifest disfunctioneren. Ook al werden de Rechtspositiebesluiten zelf nog niet opgeheven worden, toch kan een bestuur al een alternatief evaluatiesysteem uitwerken (zie standpunt minister Homans hierboven). 
 • Veel bijkomende delegatiemogelijkheden (zie hierboven).
 • Ruimere mogelijkheden voor terbeschikkingstelling naar andere overheden en naar vzw's; ook ruimere mogelijkheden om met andere overheden samen te werven en selecteren. 
 • De bevoegdheid om mensen aan te stellen wiens functie deel uitmaakt van het managementteam wordt voortaan collegebevoegdheid in gemeenten (in de OCMW's is de OCMW-raad in principe de bevoegde aanstellende overheid; ze kan deze bevoegdheid delegeren naar het Vast Bureau). Het college is onmiddellijk bevoegd; er is geen uitvoeringsbesluit nodig en evenmin een delegatiebeslissing van de gemeenteraad.
 • In principe heeft de secretaris het hoogste salaris van alle personeelsleden; gemotiveerd afwijken van deze norm (bijv. op basis van een functieweging) wordt mogelijk.
 • Delegatie dagelijks personeelsbeheer wordt mogelijk naar een personeelslid dat geen leidinggevende bevoegdheid heeft. 
 • De Rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010 zullen in de toekomst wijzigen (nog geen ontwerpteksten bekend); in de besluiten komen minstens regels over salaris, toeslagen, ontslag statutaire medewerkers en verloven en afwezigheden.

​Meer info: katleen.janssens@vvsg.be, stafmedewerker OCMW-personeel (02-211.55.35) en marijke.delange@vvsg.be, stafmedewerker gemeentepersoneel (02-211.55.34). ​

Geactualiseerd VVSG-Rechtspositievoorbeeld voor de gemeenteraad

(30 augustus 2016)
De VVSG werkte een rechtspositievoorbeeld uit voor de gemeenteraad, in uitvoering van het Rechtspositiebesluit Gemeente en Provinciepersoneel van 7 december 2007. De tekst werd ondertussen een aantal keren grondig gewijzigd. De laatste wijzigingen hebben betrekking:

1° op de vele wijzigingen aan het Gemeentedecreet (Decreet van 3 juni 16, BS 28 juni 2016. De meeste bepalingen zijn op 8 juli in werking getreden, met uitzondering van de bepaling die de personeelsformatie facultatief maakt: daarvan is de datum van inwerkingtreding nog niet gekend. Het gaat voornamelijk om personeelszaken. Dit zijn de voornaamste personeelswijzigingen:

 • De principiële statutaire tewerkstelling wordt verlaten; keuze rechtspositie wordt lokale beleidskeuze die gemotiveerd moet worden.
 • De evaluatie wordt facultatief; in de plaatst komt het recht op opvolging en feedback op het functioneren. Evaluatie kan voortaan voorbehouden worden voor specifieke situaties, bijv. enkele weken of maanden na indiensttreding en/of bij manifest disfunctioneren.
 • Veel bijkomende delegatiemogelijkheden.
 • Ruimere mogelijkheden voor terbeschikkingstelling naar andere overheden en naar vzw's; ook ruimere mogelijkheden om met andere overheden samen te werven en selecteren.
 • De bevoegdheid om mensen aan te stellen wiens functie deel uitmaakt van het managementteam wordt voortaan collegebevoegdheid in de gemeenten (in de OCMW's is en blijft de OCMW-raad de bevoegde aanstellende overheid).
 • In principe heeft de secretaris het hoogste salaris van alle personeelsleden; gemotiveerd afwijken van deze norm (bijv. op basis van een functieweging) wordt mogelijk.
 • Delegatie dagelijks personeelsbeheer wordt mogelijk naar een personeelslid dat geen leidinggevende bevoegdheid heeft.
 • De Rechtspositiebesluiten van 7 december 2007 en 12 november 2010 worden gewijzigd (nog geen ontwerpteksten bekend); in de besluiten komen minstens regels over salaris, toeslagen, ontslag statutaire medewerkers en verloven en afkerigheden.
 • De personeelsformatie wordt geschrapt als verplicht instrument; de gemeente kiest zelf hoe personeelsbehoefte en personeelsplanning in kaart worden gebracht.

  
2° op het Besluit van de Vlaamse regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, BS 3 augustus (inforum nr. 302977), dat op 2 september 2016 ingaat.

3° op de toekomstige wetswijzigingen inzake onbetaald verlof. Er is een ontwerp besluit van de Vlaamse regering over onbetaald verlof in de maak. De sociale onderhandelingen hierover werden op 24 augustus 2016 afgesloten. We hebben de meest recente ontwerp tekst – die weliswaar nog naar de Raad van State moet – al gepubliceerd op onze website en geïntegreerd in dit Rechtspositievoorbeeld voor de gemeenteraad, aangezien het besluit in werking treedt op de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Zo kunnen besturen anticiperen op deze nieuwe wetgeving.

We hopen hiermee een concrete leidraad te (blijven) bieden voor besturen die hun lokale rechtspositieregeling willen actualiseren. ​

Rechtspositiebesluit OCMW-personeel 

Op vrijdag 12 november 2010 heeft de Vlaamse regering het besluit over de rechtspositieregeling van het OCMW-personeel definitief goedgekeurd. U kan het Rechtspositiebesluit en het verslag aan de Vlaamse regering bij het besluit hier raadplegen.  De overgangsregeling inzake jaarlijkse vakantie en feestdagen van het personeel in  de specifieke OCMW-diensten en -voorzieningen blijft vragen oproepen. De VVSG maakte een verduidelijkende nota.​​ 

Navigatie