Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Openbaarheid van bestuur

Decreet openbaarheid van bestuur krijgt positieve evaluatie

Er blijken weinig problemen te zijn bij de toepassing van het decreet, de uitzonderingsgronden bieden voldoende bescherming  om bestuursdocumenten die geheim moeten blijven niet openbaar te maken, de termijnen om te antwoorden zijn haalbaar, de beroepsprocedure levert geen moeilijkheden op. Voor de besturen is het echter niet altijd duidelijk welke aanvragen ze moeten registreren. De Vlaamse overheid zal daarom een modelregister ter beschikking stellen. Veel bestuursinstanties vragen ook naar advies bij het interpreteren van de uitzonderingsgronden met betrekking tot de passieve openbaarheid van bestuur in concrete gevallen. Als hulpmiddel zal de beroepsinstantie haar uitspraken beter ontsluiten op de openbaarheidswebsite.

Het decreet zal worden verduidelijkt zodat er geen twijfel meer kan bestaan dat ook OCMW-verenigingen onder het toepassingsgebied vallen. OCMW’s zouden trouwens nog meer werk moeten maken van actieve openbaarheid, elk OCMW zou een communicatieambtenaar moeten hebben. Alle overheden moeten aandacht blijven besteden aan de verstaanbaarheid van haar informatie, en in het bijzonder van de briefwisseling. Lagere sociale klassen, jongeren en vrouwen zijn doelgroepen waarvoor extra inspanningen nodig zijn. Het is niet voldoende om basisinformatie ter beschikking te stellen. Besturen moeten informatiezoekers ook begeleiden tijdens het hele zoekproces.

Decreet openbaarheid van bestuur krijgt postieve evaluatie        

Het openbaarheidsdecreet schreef zelf voor dat het na vijf jaar moest worden geëvalueerd. Lees het evaluatierapport decreet openbaarheid van bestuur (PDF bestand, 1MB) en alle conclusies op de website openbaarheid van bestuur. U vindt er eveneens de vergelijkende studie over de toepassing van passieve openbaarheid in onze buurlanden Nederland en Frankrijk (PDF bestand, 1.3MB) van professor Frankie Schram.

Het decreet op de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 verplicht enerzijds de verschillende bestuursinstanties in Vlaanderen om zelf, actief, hun doelgroepen te informeren over hun beleid, regelgeving en dienstverlening (actieve openbaarheid van bestuur). Dat moet systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare manier gebeuren. Anderzijds regelt het openbaarheidsdecreet ook het recht van elke burger om documenten bij de diverse bestuursinstanties openbaar te laten maken (passieve openbaarheid van bestuur).  

Interessant is ook de speciale website van de Vlaamse overheid over openbaarheid van bestuur. Die bevat niet alleen het decreet, het uitvoeringsbesluit en de omzendbrief maar ook de uitgebreide memorie van toelichting. Ook De beslissingen van de Vlaamse beroepsinstantie zijn te raadplegen op de webstek openbaarheid van bestuur.

Navigatie