Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Integratie gemeente-OCMW

Alles over de samenwerking gemeente-OCMW leest u hier

De Vlaamse regering wil dat de OCMW's tegen 2019 politiek en ambtelijk grotendeels samengaan met de gemeenten. Eer het zo ver is, moet nog een pak Vlaamse regelgeving worden aangepast. Om de lokale besturen bij te staan in dit omvangrijke proces, bevat de VVSG-webstek een aparte webpagina​ met alle relevante informatie.  U vindt er ook een overzicht van het VVSG ondersteunings- en begeleidingsprogramma voor bestuurders en beleidsmakers en relevantie documentatie.

Actualiteit regelgeving

Als het van de Vlaamse regering afhangt, moeten de Vlaamse gemeenten en OCMW's tegen 2019 politiek en ambtelijk-organisatorisch verregaand integreren. Van de aanvankelijke piste, het verdwijnen van de OCMW's, is men intussen afgestapt. In de loop van 2017 wordt het uitkijken naar wat hierover uiteindelijk in het decreet lokaal bestuur komt.

De VVSG volgt deze evolutie op de voet en probeert de gemeenten en OCMW's zo goed mogelijk te ondersteunen bij de overgang naar deze (mogelijke) nieuwe situatie. Daarbij blijft het altijd de bedoeling om te komen tot een (nog) sterk(er) lokaal sociaal beleid, dat zich voluit inzet voor de zwaksten in onze samenleving.

Politieke discussie

Vlaams

Definitieve tekst decreet lokaal bestuur (21.12.2017)

- Bespreking decreet lokaal bestuur Vlaams Parlement (vanaf 21 november 2017)

- Ontwerp, memorie en nota aan de Vlaamse regering (27 oktober 2017)

- Advies Raad van State bij ontwerpdecreet lokaal bestuur (9.10.2017)

- Vraag om uitleg aan minister Homans over integratie gemeente-OCMW (4.10.2017)

- Voorontwerp, memorie en nota aan de Vlaamse regering (30.6.2017)

- Advies SERV over voorontwerp decreet lokaal bestuur (4.4.2017)

- Voorontwerp en memorie decreet lokaal bestuur (24.2.2017)

- Vraag om uitleg aan en interpellatie van minister Homans over stand van zaken (4.10.2016)

- Actualiteitsdebat Vlaams Parlement (18.5.2016) en aansluitende motie

- Conceptnota Vlaamse regering (13.5.2016)

- Vragen om uitleg aan minister Homans over decreet lokaal bestuur (10.5.2016)

- Vragen om uitleg aan minister Homans over federale stand van zaken (16.2.2016)

- Vragen om uitleg aan minister Homans over federale stand van zaken (2.2.2016) 

- Beleidsbrief 2015-2016 minister Homans (19.10.2015)

- Vraag om uitleg aan minister Homans over federale stand van zaken (22.9.2015)

- Actuele vraag aan minister Homans over federale stand van zaken (30.6.2015)

- Bespreking conceptnota Vlaamse regering in Commissie Binnenland (5.5.2015-...):

* Presentatie VVSG
Verslag van de hoorzitting met o.a. VVSG
* Conceptnota Vlaamse regering 

- Vraag om uitleg aan minister Homans over eventuele aanpassing Bijzonder Wet (17.3.2015)

- Vraag om uitleg aan minister Homans over OCMW's faciliteitengemeenten rond Brussel (3.2.2015)

- Conceptnota Vlaamse regering (16.1.2015)

- Actualiteitsdebat Vlaams Parlement over de toekomst van de OCMW's en Motie (7.1.2015)

- Beleidsnota Vlaams minister Homans (oktober 2014)

- Vlaams regeerakkoord 2014-2019 (juli 2014)

Federaal

- Vraag aan minister Borsus over gevolgen advies Raad van State (1.6.2016)

- Advies Raad van State (9.5.2016) [voorlopig alleen Franstalige versie beschikbaar]

- Persbericht federaal voorontwerp van wet (26.2.2016)
De door de federale regering goedgekeurde tekst (toevoeging art. 2 OCMW-wet) luidt:
'Behoudens een andersluidende beslissing van de toezichthoudende overheid, kunnen de gemeenten, in afwijking van het eerste en het tweede lid, rechtstreeks de opdrachten uitvoeren die werden toegewezen aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. In dat geval nemen zij als rechtsopvolger de goederen, rechten, lasten en verplichtingen over van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.'

Dit ontwerp wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. (Memorie van Toelichting)

- Vragen aan minister Borsus over stand van zaken (27.1.2016)

- Beleidsnota minister Borsus maatschappelijke integratie (30.10.2015)

- Vragen aan minister Borsus over stand van zaken (7.10.2015)

- Vragen aan minister Borsus over noodzakelijke wetswijzigingen (17.6.2015)

- PS stapt af van integratie gemeente-OCMW in Wallonië (11.5.2015)

- Vragen aan minister Borsus over eventuele aanpassing Bijzondere Wet (11.3.2015)

- Vraag aan minister Borsus over noodzakelijke wetswijzigingen (3.2.2015)

- Federaal regeerakkoord (oktober 2014)

VVSG

- Standpunt VVSG bij ontwerpdecreet lokaal bestuur (20.11.2017)

- VVSG-analyse advies Raad van State decreet lokaal bestuur (16.10.2017)

- Presentatie met verschillen tussen voorontwerp 24 februari en 30 juni 2017 (18 juli 2017)

- Standpunt Raad van Bestuur VVSG over voorontwerp decreet lokaal bestuur (19.4.2017) en nota met federale aspecten integratie gemeente-OCMW

- Presentatie decreet lokaal bestuur Ronde van Vlaanderen VVSG (maart 2017)

- Presentatie decreet lokaal bestuur Algemene Vergadering VVSG (7.12.2016)

Standpunt Directiecomité VVSG na Conceptnota bis (13.7.2016)

- Standpunt Raad van Bestuur VVSG na Ronde van Vlaanderen (4.3.2015)

- Opiniestuk Mark Suykens Lokaal (1.3.2015)

- Vrije tribune Johan Vandenbussche 'Is er geen alternatief voor het OCMW?' (1.3.2015)

- Standpunt Raad van Bestuur VVSG (4.2.2015)

Navigatie