Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

Overheidsopdrachten

Wat zijn overheidsopdrachten?

        

Een overheidsopdracht is de overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen één of meer aanbestedende overheden of overheidsbedrijven en één of meer aannemers, leveranciers of dienstverleners en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, het leveren van producten of het verlenen van diensten.

Heel wat beslissingen van gemeenten, OCMW’s, politiezones, intercommunale verenigingen of binnen de lokale besturen opgerichte verzelfstandigde entiteiten (b.v. een AGB) hebben te maken met de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten, zoals bijvoorbeeld opdrachten voor leningen, levering van energie, aankoop van voertuigen, ... en vallen voor de meeste opdrachten onder de klassieke sectoren ( dit in tegenstelling tot opdrachten in de nutssectoren van water, energie, vervoer en postdiensten die van een soepeler regime genieten dan de overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).

Bepaalde contracten vallen niet onder de wet, zoals koop/verkoop onroerende goederen, huur bestaande gebouwen, bepaalde financiële diensten, arbitrage en bemiddeling, arbeidsovereenkomsten, concessies van diensten, in house-contracten…; soms moet rekening gehouden worden met de beginselen behoorlijk bestuur.

Opdrachten-of aankoopcentrale (mogelijk sedert februari 2007): is een vorm van samenwerking tussen besturen; beroep op zo’n procédé houdt in dat het gebruikend bestuur zelf de overheidsopdrachtenwet niet meer moet toepassen.

 

Doelstelling van de regelgeving overheidsopdrachten en enkele algemene beginselen

De regelgeving overheidsopdrachten wil de concurrentie waarborgen, om een zo goed mogelijke kwaliteit tegen de beste prijs te krijgen (gezond beheer en goed gebruik van overheidsgelden). Tegelijkertijd wordt er ook gelijkheid nagestreefd voor alle aannemers, leveranciers of dienstverleners: algemene toegang tot de overheidsmarkt, een gelijke behandeling van alle kandidaat-contractanten en een zo objectief mogelijke keuze van het beste bod (geijkte procedures, objectieve criteria)

Daarnaast moet de opdracht uitgevoerd worden tegen een vooraf overeengekomen prijs (beginsel van forfaitaire grondslag, met enkele uitzonderingen en correcties).

Betalingen door de aanbestedende overheid mogen enkel maar gedaan worden nadat de beoogde prestaties zijn verstrekt én aanvaard; de prijs van de opdracht wordt betaald hetzij in één keer na de volledige uitvoering hetzij met betalingen in mindering naarmate de uitvoering vordert en volgens de modaliteiten in het bestek bepaald.

Andere belangrijke basisbeginselen hebben te maken met de onpartijdigheid van de aanbestedende overheid, het verbod van afspraken onder de inschrijvers of kandidaten, en het gebod van vertrouwelijkheid met het oog op het eerlijk verloop van de mededinging in de gunningsprocedure en de bescherming door de aanbestedende overheid van vertrouwelijke informatie. 

 

Navigatie