Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wetgeving

De overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten van gemeenten, OCMW's, politiezones, eredienstbesturen, intercommunale verenigingen en andere binnen een lokaal bestuur opgerichte verzelfstandigde entiteiten zijn onderworpen aan de regelgeving op de overheidsopdrachten en vallen voor de meeste opdrachten onder de klassieke sectoren.

 

Nieuw wetgevend kader voor de klassieke sectoren

- De wet van 17 juni inzake overheidsopdrachten (B.S. 14 juli 2016)

- De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten (B.S. 15 februari 2007), zoals gewijzigd bij wet van 12 januari 2007, B.S. 15 februari 2007, 2 wetten van 5 augustus 2011, B.S. 29 augustus 2011 en de wet van 15 mei 2014,B.S. 28 mei 2014.
Zie bijgaande op
15 mei 2014 gecoördineerde versie van de wet van 15 juni 2006.

- Het eerste nieuw groot uitvoeringsbesluit “plaatsing” , nl. het KB van 15 juli 2011, verscheen in het B.S. van 9 augustus 2011. Het werd gewijzigd bij KB van 7 februari 2014, het zgn. ”Reparatiebesluit”.

- Het tweede nieuw groot uitvoeringsbesluit “ KB uitvoering” , nl. het KB van 14 januari 2013, verscheen in het B.S. van 14 februari 2013 + erratum B.S. 26 maart 2013 (Ed.2).  Het werd gewijzigd bij KB van 7 februari 2014, het zgn. ”Reparatiebesluit”. Voor wat toelichting bij het Reparatiebesluit: zie de website van het Agentschap voor Binnenlands BestuurEen tweede reeks wijzigingen werden aangebracht door het KB van 22 mei 2014, B.S. 30 mei 2014, waarbij vooral de betalingsvoorschriften werden aangepast.

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten  ( “Rechtsbeschermingswet”) verscheen in het B.S. van 21 juni 2013. De wet werd gewijzigd bij wet van 4 december 2013.

- Het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan verscheen in het B.S. van 5 juni 2013.

PRO memorie:  de wet 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie-en veiligheidsgebied en de KB’s  23 en 24 januari 2012 ( voor aankopen militair (bv wapens) of gevoelig materiaal…), verschenen in het B.S. van  1 februari 2012. De wet werd gewijzigd bij wet van 1 december 2013 en de wet van 15 mei 2014. Het KB van 23 januari 2012 werd gewijzigd bij KB van 7 februari 2014 en erratum BS 11/04/2014.

- Het Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

 

Bovenstaande regels zijn op 1 juli 2013 volledig in werking getreden. Voor overheidsopdrachten die worden gelanceerd vanaf 1 juli 2013 moet  met de regels rekening moeten worden gehouden. Opdrachten die reeds waren opgestart voor die datum (middels een bekendmaking daar waar dit vereist is, of middels de uitnodiging van kandidaturen of offertes  in het kader van een procedure zonder bekendmaking) blijven daarentegen onderworpen aan de oude regelgeving zoals te vinden in de Overheidsopdrachtenwet van 1993 en de diverse uitvoeringsbesluiten.

 

Oud wetgevend kader voor de klassieke sectoren

De wet van 24 december 1993

  • KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
  • KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels en tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten en voor de concessies voor openbare werken.

De afschaffing van de registratie als aannemer

De regelgeving van de registratie als aannemer werd afgeschaft bij wet houdende fiscale en diverse bepalingen van 7 november 2011, B.S. 10 november 2011 (art. 17 tot 21).

De inwerkingtreding van de afschaffing van de registratie werd gerealiseerd  bij KB van 3 augustus 2012, waarbij de afschaffing in werking trad op 1 september 2012 (B.S. 10 augustus 2012).

Interessante websites

Agentschap voor Binnenlands Bestuur
Op zoek naar een duidelijk en begrijpbaar overzicht van de wetgeving over overheidsopdrachten? Deze website is zeker een aanrader! Bovendien vind je ook modellen van alle fasen van de overheidsopdracht.

Website van de Vlaamse overheid ivm overheidsopdrachten
De wetteksten uit het Belgisch Staatsblad en de regelgeving hieromtrent kan u op deze website downloaden. Het grote deel van de website is gericht naar Vlaamse ambtenaren, maar is ook nuttig voor lokale besturen. Er wordt ook verwezen naar andere websites over overheidsopdrachten.

Federale portaalsite voor overheidsopdrachten
De website is vooral gericht naar ambtenaren van de federale overheid, maar is voor iedereen die werkt rond overheidsopdrachten interessant. Er is informatie beschikbaar over alle fasen van een overheidsopdracht. Ga naar de sitemap om een goed overzicht te krijgen van de beschikbare informatie.

 

Resultaten van het Vlaams Samenwerkingsforumoverheidsopdrachten

Guideline 'modelbepalingen inzake erkenning vanonderaannemers'

 

 

Navigatie