Voor een sterk lokaal bestuur

Kies hieronder uw thema

Wetgeving

De overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten van gemeenten, OCMW's, politiezones, eredienstbesturen, intercommunale verenigingen en andere binnen een lokaal bestuur opgerichte verzelfstandigde entiteiten zijn onderworpen aan de regelgeving op de overheidsopdrachten en vallen voor de meeste opdrachten onder de klassieke sectoren.

 

Huidig wetgevend kader voor de klassieke sectoren

- De wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten (B.S. 15 februari 2007), zoals gewijzigd bij wet van 12 januari 2007, B.S. 15 februari 2007, 2 wetten van 5 augustus 2011, B.S. 29 augustus 2011 en de wet van 15 mei 2014,B.S. 28 mei 2014.
Zie bijgaande op
15 mei 2014 gecoördineerde versie van de wet van 15 juni 2006.

- Het eerste groot uitvoeringsbesluit “plaatsing” , nl. het KB van 15 juli 2011, verscheen in het B.S. van 9 augustus 2011. Het werd gewijzigd bij KB van 7 februari 2014, het zgn. ”Reparatiebesluit”.

- Het tweede groot uitvoeringsbesluit “ KB uitvoering” , nl. het KB van 14 januari 2013, verscheen in het B.S. van 14 februari 2013 + erratum B.S. 26 maart 2013 (Ed.2).  Het werd gewijzigd bij KB van 7 februari 2014, het zgn. ”Reparatiebesluit”. Een tweede reeks wijzigingen werden aangebracht door het KB van 22 mei 2014, B.S. 30 mei 2014, waarbij vooral de betalingsvoorschriften werden aangepast. Toelichting bij de twee wijzigingsbesluiten.

- De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten  ( “Rechtsbeschermingswet”) verscheen in het B.S. van 21 juni 2013. De wet werd gewijzigd bij wet van 4 december 2013.

- Het Koninklijk besluit van 2 juni 2013 tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 en van koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan verscheen in het B.S. van 5 juni 2013.

PRO memorie:  de wet 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie-en veiligheidsgebied en de KB’s  23 en 24 januari 2012 ( voor aankopen militair (bv wapens) of gevoelig materiaal…), verschenen in het B.S. van  1 februari 2012. De wet werd gewijzigd bij wet van 1 december 2013 en de wet van 15 mei 2014. Het KB van 23 januari 2012 werd gewijzigd bij KB van 7 februari 2014 en erratum BS 11/04/2014.

- Het Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen.

 

Bovenstaande regels zijn op 1 juli 2013 volledig in werking getreden. Voor overheidsopdrachten die worden gelanceerd vanaf 1 juli 2013 moet  met de regels rekening moeten worden gehouden. Opdrachten die reeds waren opgestart voor die datum (middels een bekendmaking daar waar dit vereist is, of middels de uitnodiging van kandidaturen of offertes  in het kader van een procedure zonder bekendmaking) blijven daarentegen onderworpen aan de oude regelgeving zoals te vinden in de Overheidsopdrachtenwet van 1993 en de diverse uitvoeringsbesluiten.

 

Oud wetgevend kader voor de klassieke sectoren

De wet van 24 december 1993

 • KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
 • KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels en tot vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten en voor de concessies voor openbare werken.

 

Toekomstig wetgevend kader

Hoewel de huidige wetgeving, na een lange voorbereidingsperiode, slechts sinds 1 juli 2013 in werking is getreden, zal ze geen lang leven beschoren zijn. Door het Europees Parlement werden op 15 februari 2014 drie richtlijnen inzake de overheidsopdrachten en de concessie van openbare werken en diensten aangenomen. De richtlijnen 2014/23, 24 en 25/EU werden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU van 28 maart 2014, traden in werking op 18 april 2014 en moesten in de Belgische regelgeving zijn omgezet tegen 18 april 2016.

Op 12 mei 2016 werd het wetsontwerp inzake overheidsopdrachten door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen (parl. doc Kamer 54 1541/017)

Het wetsontwerp werd de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, gepubliceerd in het B.S. van 14 juli 2016; de wet treedt voor de meeste bepalingen pas in 2017 in werking.

Enkele nieuwigheden:

 • De termen openbare en niet-openbare procedure worden aangewend; openbare procedure is de huidige open aanbesteding en offerteaanvraag; niet-openbare procedure is de huidige beperkte aanbesteding en offerteaanvraag.
 • De huidige "onderhandelingsprocedure met bekendmaking" wordt de mededingingsprocedure met onderhandeling; deze procedure wordt sterk uitgebreid, doch met meer procedureregels.
 • De huidige "onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking" wordt de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
 • Codificering van de "in house"-rechtspraak van het Europees Hof van Justitie.
 • Bepaalde diensten vallen buiten de toepassingsgebied van de nieuwe wet op de overheidsopdrachten: welbepaalde juridische diensten; leningen;….
 • Verplichte aanwending van elektronische communicatiemiddelen in de fasen van de plaatsingsprocedure, met enkele uitzonderingen, zoals voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking onder de Europese aanbestedingsdrempels.
 • Nieuwe procedure van het innovatiepartnerschap.
 • Inkorting van de minimumtermijnen voor aanvragen tot deelneming en ontvangst van offertes.
 • Versoepeling van de rechtspraak van het Hof van Justitie inzake de labels of keurmerken als bewijs dat de werken, leveringen of diensten overeenstemmen met de gevraagde milieu-, sociale of andere kenmerken.
 • Stimuleren van de opdeling van de opdracht in percelen.
 • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (= rechtsfiguur van de expliciete verklaring op erewoord) voor opdrachten vanaf de Europese aanbestedingsdrempels (is in werking getreden op 18 april 2016).
 • Nieuwe verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden voor deelnemers aan overheidsopdrachten; mogelijkheid van corrigerende maatregelen door berouwvolle ondernemers.
 • Gunningscriteria: de gunning gebeurt op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI); de EMVI wordt, naar keuze, vastgesteld op basis van: 1. de prijs; 2. de kosten, of 3. rekening houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
 • Gunningscriteria: gebruik van de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van personeel als gunningscriterium, onder bepaalde voorwaarden  (wanneer de kwaliteit van dat personeel een aanzienlijke invloed kan hebben op het niveau van de uitvoering van de opdracht).
 • Soepel aanbestedingsregime voor welbepaalde sociale en soortgelijke diensten (gezondheid, onderwijs, hotel-en restaurantdiensten, religieuze diensten,…); het onderscheid tussen A-en B-diensten komt te vervallen.
 • Overheidsopdrachten met een bedrag lager dan 30.000 euro zijn alleen onderworpen aan de basisbeginselen van de overheidsopdrachtenwetgeving, de voorschriften m.b.t. het toepassingsgebied ratione materiae en personae van de OO-wet en de ramingsregels, er wordt dus voorzien in een heel soepel stelsel.

De afschaffing van de registratie als aannemer

De regelgeving van de registratie als aannemer werd afgeschaft bij wet houdende fiscale en diverse bepalingen van 7 november 2011, B.S. 10 november 2011 (art. 17 tot 21).

De inwerkingtreding van de afschaffing van de registratie werd gerealiseerd  bij KB van 3 augustus 2012, waarbij de afschaffing in werking trad op 1 september 2012 (B.S. 10 augustus 2012).

Interessante websites

Agentschap voor Binnenlands Bestuur

Op zoek naar een duidelijk en begrijpbaar overzicht van de wetgeving over overheidsopdrachten? Deze website is zeker een aanrader! Bovendien vind je ook modellen van alle fasen van de overheidsopdracht.

Website van de Vlaamse overheid ivm overheidsopdrachten
De wetteksten uit het Belgisch Staatsblad en de regelgeving hieromtrent kan u op deze website downloaden. Het grote deel van de website is gericht naar Vlaamse ambtenaren, maar is ook nuttig voor lokale besturen. Er wordt ook verwezen naar andere websites over overheidsopdrachten.

Federale portaalsite voor overheidsopdrachten
De website is vooral gericht naar ambtenaren van de federale overheid, maar is voor iedereen die werkt rond overheidsopdrachten interessant. Er is informatie beschikbaar over alle fasen van een overheidsopdracht. Ga naar de sitemap om een goed overzicht te krijgen van de beschikbare informatie.

 

Resultaten van het Vlaams Samenwerkingsforumoverheidsopdrachten

Guideline 'modelbepalingen inzake erkenning vanonderaannemers'

 

 

Navigatie