Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

ICT en e-government

Ondersteuningsaanbod I-Monitor

Het eindrapport van de bevraging van de I-Monitor is beschikbaar via de website van de Vlaamse overheid. U kan het integrale rapport hier raadplegen.

Ondertussen tekenden al 28 besturen in op het gesubsidieerde ondersteuningsaanbod I-Monitor. Afhankelijk van hun schaalgrootte genieten deze besturen 10 of 20 dagen ondersteuning met het oog op een verhoogde digitale maturiteit. De ondersteuningstrajecten zullen afgerond zijn eind 2017.

De besturen worden ondersteund door onderstaande partners.

- PIVA eGov

- VERA apb

- Cevi vzw

- C-Smart

- Leiedal

- V-ICT-OR

De I-Monitor 2015

Hier vindt u de tekstbestanden van de I-Monitor ter ondersteuning van het online invullen:

Bevraging type A voor gemeente en OCMW samen.pdf 

Bevraging type B voor gemeenten.pdf

Bevraging type C voor OCMW's.pdf

Het Vlaamse regeerakkoord:

   Naar aanleiding van het Vlaamse regeerakkoord nam de Raad van Bestuur van de VVSG een standpunt in op 3 december 2014.

     Uit het regeerakkoord: "De Vlaamse overheid zal de gemeenten ondersteunen op het vlak van ICT door bv. gedeelde toepassingen en platformen aan te bieden. "

     Het standpunt van de VVSG: "Absoluut belangrijk. Als er ergens een schaalprobleem rijst bij de lokale besturen is het vooral op het vlak van ICT en e-government. Hier kan de Vlaamse overheid echt een meerwaarde bieden. Het zou goed zijn mocht de hele ontwikkeling betreffende ICT en e-government paritair (Vlaanderen-lokale besturen) op hoog niveau aangestuurd worden. Raad van Bestuur VVSG 3 september 2014 - 6/31

     Wat hier ontbreekt is de link met de federale overheid, die zeker als het over de lokale besturen gaat een zeer belangrijke speler is op het vlak van e-government (burgerzaken, kadaster, e-health, kruispuntbank sociale zekerheid, enz.). "

  Informatie- en communicatietechnologie vormt de basis voor een goed e-governmentbeleid.

  ICT houdt zich voornamelijk bezig met de technologische aspecten van de informatica, burotica en automatisering.
  E-government betekent het organiseren van een betere, snellere en vollediger dienstverlening door gebruik te maken van de informatie- en communicatietechnologie om de bestaande processen te herdenken, vereenvoudigen en te digitaliseren. E-government is dan ook een zaak van proces-reëngineering, administratieve vereenvoudiging en wetsmatiging. Belangrijke elementen zijn o.a.:

  • eenmalige gegevensopvraging aan de burger en/of andere overheden en hergebruik

  • gebruik maken van centrale (kruispunt)databanken met authentieke data

  • de gedigitaliseerde keten niet doorbreken

  • pro-actieve dienstverlening

  • intensieve samenwerking op gelijkwaardige basis tussen de verschillende overheden waarbij de win-win situatie een belangrijke motor is

  In verband hiermee is de VVSG o.a. met volgende zaken bezig:

  • De realisatie van de aanbevelingen uit de strategische studie over geïnegreerd e-government van 2007
   (zie ook: http://www.corve.be/overegov/onderzoek/studie_lokaal_egov.php)

   • Een gemeenschappelijke en geïntegreerde producten- en dienstencatalogus: zie hiervoor op: http://productencatalogus.vlaanderen.be/

   • Authentieke gegevensbronnen ontsluiten en integreren. Een goed voorbeeld hiervan is de VKBO. Het decreet op elektronische gegevensuitwisseling van juli dit jaar geeft hiervoor een raamwerk in het zogenaamde e-governmentdecreet van de Vlaamse Overheid: http://www.corve.be/docs/juridisch/egovdecreet.pdf

   • De uitbreiding van het MAGDA-platform. Dit is het uitwisselingsplatform dat de gegevensuitwisseling binnen de Vlaamse administratie organiseert. Een uitbreiding naar de lokale besturen staat op de agenda.

   • Open Standaarden zijn een belangrijke voorwaarde om aan gegevensuitwisseling te kunnen doen. Hierin zitten twee componenten: het definiëren van alle standaarden in een zogenaamde "open standaarden catalogus" zoals in andere Europese landen reeds gebeurde en het afdwingen dat applicaties gebruik maken van deze open standaarden én effectief gegevens kunnen aanleveren/verkrijgen uit andere applicaties ongeacht het platform

   • Open data http://www.opendataforum.info/ 

   • Identificatie, Authenticatie en Authorisatie. De eID, maar ook het burgertoken en het ambtenarentoken zijn goede instrumenten om in het kader van elektronische gegevensuitwisseling te kunnen weten wie men is, welke bevoegdheden men heeft en desgevallend deze te kunnen authoriseren (handtekenen). Een gemeenschappelijk platform voor lokale besturen waarin de belangrijkste partijen (Vlaamse Overheid, Federale Overheid met Fedict en de KSZ) in de backoffice samenwerken hoort tot de doelstellingen. Een piloot met de stad Antwerpen staat op het programma voor begin 2009.

   • De oprichting van een e-government competentiecentrum dat lokale besturen concreet ondersteunt bij het ontwikkelen van een ICT en e-governmentbeleid naar Nederlands model is een belangrijke doelstelling. Het vinden van middelen is een andere zaak.

Navigatie