Voor een sterk lokaal bestuur

Schrijf in voor de nieuwsbrief

Kies hieronder uw thema

i-scan microspoor ondernemingsgegevens

Onderzoek ondernemingsdata en -databanken (beëindigd)

Achtergrond

Uit de I-scans blijkt het gebruik van ondernemingsgegevens binnen gemeenten een pijnpunt te zijn: weinig gemeenten beschikken over een volledige correcte adressenlijst van alle bedrijven gevestigd op hun grondgebied. Een opmerkelijke vaststelling aangezien steden en gemeenten toegang hebben tot de federale Kruispuntbank van Ondernemingen en de Vlaamse Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen. Deze authentieke gegevensbronnen zijn een middel om het principe ‘eenmalige gegevensopvraging, meervoudig (her)gebruik van gegevens’ in de praktijk te realiseren. Dit onderzoek - uitgevoerd door de Hogeschool Gent - focust op het gebruik van deze databanken door lokale ambtenaren.  

 

Onderzoeksfase 1 - Overzicht data-aanbieders en -leveranciers

In de eerste onderzoeksfase brachten we de verschillende actoren die ondernemingsgegevens ontsluiten naar lokale besturen in kaart. Naast de federale (KBO) en de Vlaamse overheid (VKBO) komen we tot de vaststelling dat ook private data-aanbieders, ICT-dienstenleveranciers, intercommunales en provincies een rol spelen in de ontsluiting van ondernemingsgegevens naar lokale besturen.

 Onderzoeksfase 2 - Een eerste blik vanuit gemeenten

De tweede fase van het onderzoek was een eerder verkennende fase naar het gebruik van ondernemingsgegevens door lokale ambtenaren. Het onderzoek bestond uit een survey gericht aan en diepte-interviews met lokale ambtenaren. Zowel de survey als de diepte-interviews geven  een beeld van het gebruik van ondernemingsgegevens door lokale ambtenaren.
In het rapport bespreken we welke gemeentelijke diensten bedrijfsgegevens gebruiken. We gaan dieper in op hoe gemeentelijke diensten de data en databanken operationeel maken. We hebben aandacht voor de problemen verbonden aan het gebruik van de gegevens uit KBO en VKBO en werpen een blik op de effecten die het gebruik van ondernemingsgegevens genereren.   

Onderzoeksfase 3 - de positie van gemeenten in het (V)KBO-project finaal beoordeeld en verklaard

 In het derde en finale onderzoeksrapport schatten we de positie van steden en gemeenten in het "(V)KBO-netwerk" finaal in. Het onderzoek toont aan dat het gebruik van (V)KBO-gegevens in gemeenten nog vaak problematisch is. Lokale meningen over de datakwaliteit van de (V)KBO en de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen die (V)KBO ontsluiten komen uitgebreid aan bod. Daarnaast identificeren we verklaringen voor deze vaststellingen. Het onderzoek wijst onder meer op een tekort aan interbestuurlijke samenwerking in deze casus en een gebrek aan een performant databeheer op het lokale niveau. Het rapport besluit met een pleidooi voor een gemeenschappelijke interbestuurlijke visie voor het (V)KBO-project, gebaseerd op een fundament van intensieve samenwerking en overleg tussen alle betrokken overheden.

 Download de onderzoeksrapporten

 

Meer info bij:

Simon Vander Elst
Universiteit Gent

T 09 243 24 95
simon.vanderelst@ugent.be

 

Navigatie